Altera

    reviste   » Altera
  autori a b c d g h k l m n p r s t u v w z  
  căutare á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  toate numerele » altera ANUL II. 1996, nr. 5 »
 


| observaţii
| listare
| bookmark


 
 
 
     
 
Multiculturalitatea în concepţia spaţială a bisericilor medievale din Transilvania*

Multiculturalitatea în concepţia spaţială a bisericilor medievale din Transilvania*

Paul Niedermaier

În lumina arhitecturii ecleziastice, România este una din cele mai interesante zone ale Europei: aici se întîlnesc şi se întretaie două sfere mari de cultură — cea bizantină şi cea occidentală. Aceste sfere se manifestă în Ţara Românească, Moldova şi Transilvania în mod diferit: dincolo de începuturile ei, prima zonă se înscrie în aria arhitecturii bizantine, cea de a doua face o sinteză originală a arhitecturii de filiaţie bizantină şi cea gotică, iar arhitectura medievală transilvăneană este strîns legată de cea occidentală, prezentînd însă conexiuni multiple cu arhitectura Peninsulei Balcanice.

Pentru a înţelege specificul ei multicultural, este util să pornim de la modelele de bază. După istoricul de artă R. Hamann, diferenţele dintre acestea îşi au originea în confruntarea, de acum un mileniu şi jumătate, între cultura dezvoltată a antichităţii tardive şi lumea primitivă, dar viguroasă a popoarelor barbare. În această înfruntare, biserica avea două alternative:

— să-şi menţină nivelul înalt de dezvoltare a culturii antice, procedînd la o închidere ermetică faţă de emulaţiile lumii noi;

— să se deschidă acesteia, ceea ce însemna însă o coborîre la nivelul scăzut de dezvoltare a lumii barbare.

Prima soluţie a fost adoptată, sub oblăduirea imperială, la Constantinopol, ducînd în ortodoxism la o biserică elitară, la forme ostile unor evoluţii relevante şi implicit la un caracter relativ unitar al formelor. În schimb, în apusul Europei, biserica a avut un caracter mai popular, a cunoscut o evoluţie accentuată, formele fiind, implicit, mai neunitare.

În arhitectura românească din Transilvania formele multor biserici sînt departe de modelele de rezolvare clasică de filiaţie bizantină, fără să lipsească însă trăsături ale acestor modele. Diversitatea bisericilor nu este o manifestare a unei evoluţii dogmatice sau statistice ci, în primul rînd, o problemă a raportului între adoptarea formelor caracteristice mediului general transilvănean şi recepţionarea influenţelor de filiaţie bizantină. Arhitectura religioasă românească din Transilvania şi-a găsit pe această bază o tradiţie proprie — de exemplu în formele bisericilor de lemn din Maramureş.

Cît ştim pînă în prezent, şi ca urmare a caracterului elitar al bisericilor de filiaţie bizantină, rapoarte sociale nu sînt reflectate în cadrul monumentelor; în funcţie de utilizarea concretă, anumite încăperi erau accesibile doar unei anumite categorii a populaţiei. Fiind vorba, în plus, deseori, de ctitorii ale unor persoane cu posibilităţi limitate, nu se punea decît în mică măsură problema construirii unor biserici mari. La schimbările ulterioare, nu prea frecvente, a fost adăugată cîte o încăpere suplimentară, fără ca aceasta să afecteze substanţa veche a monumentului.

În schimb, şi la edificiile mici s-a acordat o atenţie deosebită sistemului de boltire. Semnificativă, în acest sens este mica biserică din Gurasada: ea ocupă doar a 30-a parte din suprafaţa catedralei din Alba Iulia dar este complet boltită şi prevăzută cu o turlă; chiar şi la bisericile de lemn au fost  executate, deseori, pseudoboltiţi.

Datorită atenţiei acordate sistemului de boltire, structura spaţială a acestor monumente româneşti este foarte expresivă. Enoriaşul, din naos, este confruntat cu două elemente:

— la nivelul lui, relativ întunecat, se găseşte iconostasul strălucitor şi în spatele acestuia altarul, toate acestea legate strîns de procesele liturgice ale serviciului divin ale instituţiei bisericeşti;

— într-un plan cu totul diferit, inaccesibil oamenilor, dincolo de o zonă obscură, în lumina relativ abundentă a turlei, apare Isus Pantocratorul, ca un element central al credinţei. Cele două elemente esenţiale (legate de sferele religiei respectiv credinţei) în funcţie de poziţia unuia faţă de altul, pot avea un caracter mai mult sau mai puţin convergent respectiv divergent. La bisericile mai mici lipsa turlei înseamnă implicit şi o prevalare a enoriaşului de lumina care sugerează mîntuirea în Isus Christos.

Bisericile de filiaţie romano-catolică (occidentală)

Monumentele medievale de acest gen prezintă un spectru foarte amplu de soluţii. Dar, spre deosebire de bisericile româneşti, la bisericile săseşti, maghiare sau secuieşti problema principală nu este gradul recepţionării modelelor clasice, central-europene; se pune în primul rînd întrebarea ce se recepţionează — semnificaţia dogmatică, stilistică şi socială a modelelor acceptate.

De o importanţă deosebită sînt în acest context bisericile parohiale, ridicate de o comunitate. Ele trebuiau să fie, în primul rînd, spaţioase (de exemplu bisericile parohiale săseşti din Cincu sau Cisnădie nu sînt esenţial mai mici decît catedrala din Alba Iulia), fapt legat, desigur, şi de situaţia materială prosperă în perioada de construcţie a comunităţilor care le-au ridicat. De asemenea s-a pus problema adaptării lor permanente la nevoile momentane ale parohiei, de exemplu şi în sensul transformării edificiilor în biserici cetăţi.

Mai ales într-o primă perioadă, monumentele ecleziastice reflectă o întreagă gamă de aspecte sociale (relaţiile dintre cler şi comunitate, respectiv nobil sau grav, dintre aceştia din urmă şi comunitate), toate aceste raporturi fiind evidenţiate de existenţa sau lipsa, respectiv dimensionarea unor spaţii precum şi de încadrarea lor în structura spaţială generală. Într-o etapă timpurie, romanică, mai ales la bisericile maghiare / secuieşti este deosebit de semnificativă existenţa tribunelor pentru nobil, iar într-o etapă mai tîrzie, mai întîi la bisericile săseşti şi în perioada goticului generalizat, separarea unui spaţiu amplu pentru cler. Ca un exemplu sugestiv privind raportul între spaţii, rezultat din încadrarea lor în structura generală, poate fi dată biserica Harina: corul ei se găseşte la un nivel superior în comparaţie cu nava centrală iar tribuna de vest este plasată la o cotă şi mai ridicată.

Dar deosebirile mari dintre biserici rezultă în primul rînd din concepţia spaţială, care permită o distincţie clară între trei categorii de edificii.

1. Biserica romanică este formată din corpuri cu forme diferite, alăturate în mod aditiv. Centrul ei compoziţional este nava centrală sau sala, corul constituind, în fond, un relicuar imens, care completează nava. În acest fel structura reflectă adorarea sfinţilor, prezenţi prin relicviile altarelor, şi, în acelaşi timp, reflectă credinţa dominantă a omului medieval în miracole, legate de aceste relicvii — ceea ce era, cum remarcă K. Heussi în compendiul lui asupra istoriei bisericii, o trăsătură specifică epocii respective. Gama mare de spaţii cu caracter deosebit, existente în jurul diferitelor altare, ţine seama de preferinţele concrete ale credincioşilor.

2. La biserica gotică monumentală avem de-a face cu un spaţiu unitar, Casa Domnului, structurată în partea ei inferioară accesibilă oamenilor, în compartimente folosite ca navă, cor etc. După cum a arătat G. Bandmann în lucrarea lui asupra semnificaţiei arhitecturii medievale, această casă a Domnului a fost concepută ca întruchiparea pe pămînt a Cetăţii Sfinte „Noul Ierusalim, gătit ca o mireasă”, cu „zidul [...] construit din iaspis şi cetatea [...] de aur curat, ca sticla curată”, fără „templu, pentru că Domnul Dumnezeu Cel Atotputernic şi mielul sînt templul ei” (Apocalipsa 21); în acest context vitraliile bisericii urmau să sugereze zidurile din pietre preţioase iar pictura murală comunitatea sfinţilor; totodată, răspîndirea bisericii-hală în locul bazilicii duce, prin slăbirea momentului de orientare spre est, la o diminuare a importanţei corului şi altarului.

3. Biserica protestantă a fost concepută, fireşte, mai prozaic, ca o casă a serviciului divin — aceasta în forma unitar închegată a Casei Domnului, în care a dispărut compartimentarea.

Remarcabilă este deosebirea esenţială între tipurile de edificii. Faţă de bazilicile şi bisericile-hală, strîns legate de tradiţia clasică a Europei Centrale, bisericile-sală modeste prezintă unele particularităţi ale concepţiei. De la început ele erau lipsite, în bună parte, de pluritatea opţional–spaţială pentru un anumit altar, încadrat într-un spaţiu specific. Ulterior, orientarea spre altarul principal, combinată cu o compartimentare mai pronunţată, primeşte o importanţă deosebită, atenuată sau evitată doar tîrziu.

În evoluţia concepţiei spaţiului, specificul contribuţiei diferitelor populaţii distincte ale Transilvaniei — distrincte în primul rînd social — a fost deosebit. Pentru început, în perioada stilului romanic bisericile maghiare (Cetatea de Baltă, Harina etc.) erau deosebit de bogat tratate. Cele săseşti, deşi erau deseori bazilici spaţioase, au fost totuşi iniţial deosebit de sobre, o tratare mai bogată apărînd doar ceva mai tîrziu (fapt ce trebuie pus, probabil, în legătură cu concepţiile religioase ale coloniştilor). Bisericile secuieşti, de regulă mici, erau în general şi simple, hotărîtor în acest context fiind mai curînd motive economice. Acestea au determinat şi în perioada goticului o schimbare a rolului contribuţiilor diferitelor populaţii, accentul căzînd asupra bazilicilor şi bisericilor hală din oraşe şi zone viticole — deci din zone săseşti. Ulterior a intervenit în acest sens o oarecare nivelare, deosebirile majore devenind cele confesionale — legate doar indirect de situaţia socială şi, de atunci, şi naţională.

Pornind de la marile sfere culturale şi determinările economice, sociale, naţionale ale arhitecturii ecleziastice din Transilvania, am încercat să relevăm textura complicată, multiculturală şi multinaţională a acestei arhitecturi. Ea se dezvoltă în cîmpul de tensiune dintre arhitectura clasică, pretenţioasă, şi posibilităţile reduse ale majorităţii comunităţilor.

Dacă incidenţa soluţiilor clasice conturează deosebit de pregnant multiculturalitatea spaţiului transilvan, cu diferenţele mari dintre comunităţi, tocmai la nivelul soluţiilor simple, a bisericilor-sală modeste din mediul rural, se realizează conexiunea dintre aceste culturi. Fără ca ele să-şi piardă personalitatea, sub imperativul posibilităţilor limitate se reduce distanţa dintre schemele concepţionale, o influenţare reciprocă devenind astfel posibilă.

*Materialul de faţă a fost elaborat pentru simpozionul „Multiculturalitate în arhitectura ecleziastică din Transilvania” organizat de Liga Pro Europa la 10-11 iunie 1994 la Tîrgu-Mureş.

*

Paul Niedermaier, absolvent al Institutului de Arhitectură Ion Mincu din Bucureşti, în 1961. Este profesor la Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, unde predă Istoria Urbanisticii. Autor a peste 50 de studii şi a două cărţi apărute în România, Germania şi Austria.

   

a
f
e
g

 
       


(c) Fundaţia Jakabffy Elemér, Asociaţia Media Index 1999-2006