Altera

    reviste   » Altera
  autori a b c d g h k l m n p r s t u v w z  
  căutare á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  toate numerele » altera ANUL I. 1995, nr. 4 »
 


| observaţii
| listare
| bookmark


 
 
 
     
 
Declaraţia cu privire la eliminarea

Declaraţia cu privire la eliminarea

tuturor formelor de intoleranţă

şi de discriminare bazate pe

religie sau credinţă

Proclamată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 36/55 din 25 noiembrie 1981

Adunarea Generală,

Considerînd că unul dintre princi- piile de bază ale Cartei Naţiunilor Unite este acela al demnităţii şi egalităţii ine- rente tuturor fiinţelor umane şi că toate Statele Membre s-au angajat să între- prindă acţiuni unite şi individuale în cooperare cu Organizaţia pentru a pro- mova şi încuraja respectul universal şi respectarea drepturilor omului, a liber- tăţilor fundamentale pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie,

Considerînd că Declaraţia Univer- sală a Drepturilor Omului şi Pactele Internaţionale asupra Drepturilor Omului proclamă principiile nediscriminării şi egalităţii în faţa legii, precum şi dreptul la libertatea de gîndire, de conştiinţă, de religie şi de credinţă,

Considerînd că nerespectarea şi violarea drepturilor omului şi a libertă- ţilor fundamentale, în special a libertăţii de gîndire, conştiinţă, religie sau a ori- cărei credinţe au avut ca rezultat, direct sau indirect, războaie şi mari suferinţe ale omenirii, mai ales cînd au servit ca mijloace de intervenţie străină în afacerile interne ale altor State şi au ajuns să stîrnească ura între popoare şi naţiuni,

Considerînd că religia sau credinţa, pentru orice persoană care o împărtăşeşte, este unul dintre elementele fundamentale ale concepţiei sale de viaţă şi că libertatea religiei şi a credinţei trebuie să fie respectată şi garantată în totalitate,

Considerînd că este esenţial să se promoveze înţelegerea, toleranţa şi respectul în problemele legate de liberta- tea religiei şi a credinţei, şi să fie stabilită ca inadmisibilă folosirea religiei sau a credinţei în scopuri incompatibile cu Carta Naţiunilor Unite, cu alte instru- mente relevante ale Naţiunilor Unite şi cu scopurile şi principiile prezentei Declaraţii,

Convinsă că libertatea religiei şi a credinţei trebuie să contribuie în egală măsură la atingerea scopurilor de pace mondială, dreptate socială şi prietenie între popoare şi la eliminarea ideologiilor şi practicilor colonialiste şi de discrimi- nare rasială,

Notînd cu satisfacţie adoptarea unor convenţii şi iminenţa adoptării altora sub auspiciile Naţiunilor Unite şi ale agenţi- ilor specializate pentru eliminarea diferitelor forme de discriminare,

Preocupată de manifestările de intoleranţă şi de existenţa disciminării în probleme de religie sau de credinţă, evi- dentă în anumite părţi ale globului,

Hotărîtă să adopte toate măsurile necesare pentru eliminarea grabnică a intoleranţei de acest tip în toate formele şi manifestările sale şi să prevină şi să combată discriminarea pe baza religiei sau a credinţei,

Proclamă această Declaraţie cu privire la eliminarea tuturor formelor de intoleranţă şi de discriminare bazate pe religie sau credinţă:

Articolul 1

1. Oricine are dreptul la libertatea gîndirii, a conştiinţei şi a religiei. Acest drept include libertatea de a-şi schimba religia sau credinţa, precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau credinţa, individual sau împreună cu alţii, atît în

134 public cît şi privat, prin cult, îndeplinirea riturilor, practici religioase şi învăţămînt.

2.   Nici o persoană nu va fi supusă la constrîngeri care i-ar împiedica libertatea de a avea o religie sau o credinţă la alegere.

3.   Libertatea de a-şi manifesta reli- gia sau credinţa nu poate forma obiectul altor restricţii decît acelea care, prevăzute de lege, vizează protejarea siguranţei publice, ordinii, sănătăţii şi principiilor morale sau a drepturilor fundamentale şi libertăţilor altor persoane.

Articolul 2

1. Nici o persoană nu va fi supusă discriminării pe baze religioase sau de credinţă de către stat, instituţii, grupuri de persoane sau persoane individuale.

2. Pentru scopurile prezentei Decla- raţii, expresia „intoleranţă şi discriminare bazată pe religie sau credinţă” semnifică orice distincţie, excludere, restricţie sau preferinţă bazată pe religie sau credinţă, care are ca scop anularea sau împie- dicarea exercitării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pe bază egală.

Articolul 3

Discriminarea fiinţelor umane pe baze religioase sau de credinţă constitu- ie un afront adus demnităţii umane şi o negare a principiilor Cartei Naţiunilor Unite şi va fi condamnată ca o violare a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale proclamate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi enunţate pe larg în Pactele Internaţionale asupra Drepturilor Omului, şi ca un obstacol în calea relaţiilor prieteneşti şi paşnice între naţiuni.

Articolul 4

1.   Toate Statele vor lua măsuri efec- tive pentru prevenirea şi eliminarea dis- criminării pe baze religioase sau de credinţă în recunoaşterea, exercitarea şi practicarea drepturilor omului şi liber- tăţilor fundamentale în toate domeniile vieţii civile, politice, sociale şi culturale.

2.   Toate Statele vor lua măsurile necesare pentru a adopta sau abroga legislaţia în aşa fel încît să interzică orice discriminare de acest tip şi pentru a combate intoleranţa pe baze religioase

sau de credinţă diferită.

Articolul 5

1. Părinţii sau, după caz, susţinătorii j legali ai copilului, au dreptul să organi- zeze viaţa în interiorul familiei în acord cu religia sau credinţa lor, acordînd atenţie educaţiei morale pe care o con- sideră potrivită pentru creşterea copilului.

2. Fiecare copil se va bucura de drep- tul de a avea acces la educaţie în domeniul religiei sau credinţei în acord cu dorinţele părinţilor săi sau, după caz, ale susţi- nătorilor săi legali, şi nu va fi forţat să primească învăţături ale unor religii şi credinţe contrare dorinţelor părinţilor sau susţinătorilor legali, interesul superior al copilului fiind primordial.

3. Copilul va fi protejat de orice formă de discriminare pe baze religioase sau credinţă. El va fi crescut într-un spirit de înţelegere, toleranţă, prietenie între popoare, pace şi frăţie universală, respect faţă de libertatea de religie sau credinţă ale altor persoane, şi în deplină cunoş- tinţă a faptului că energia şi talentele sale trebuie puse în slujba semenilor săi.

4 În cazul unui copil care nu este

nici în grija părinţilor, nici a unor susţinători legali, se va ţine seama de exprimarea dorinţelor lor sau a oricărei alte probe a dorinţelor lor în problema religiei sau credinţei, interesul superior al copilului fiind primordial.

5 Practicile unei religii sau convin- geri în care este crescut copilul trebuie să fie nedăunătoare sănătăţii sale fizice şi mentale şi întregii sale dezvoltări, luînd în considerare articolul 1., paragraful 3 al prezentei Declaraţii.

Articolul 6

În acord cu articolul 1 al prezentei Declaraţii şi referitor la prevederile art. 1. paragraful 3, dreptul la libertatea de gîndire, conştiinţă, religie sau credinţă va include printre altele următoarele libertăţi:

a.   De a organiza servicii divine şi de a se reuni într-o anumită religie sau credinţă, şi de stabili şi menţine locuri în aceste scopuri.

b. De a stabili şi menţine instituţii caritabile şi umanitare corespunzătoare.

c.   De a produce, dobîndi şi folosi într-o măsură corespunzătoare artico- lele şi materialele necesare legate de ritualuri şi obiceiuri ale unei religii sau credinţe.

d. De a scrie, produce şi răspîndi publicaţii relevante în acest domeniu.

e.   De a propovădui o religie sau o credinţă în locuri potrivite acestor scopuri.

f. De a solicita şi primi ajutoare financiare voluntare şi alte contribuţii de la persoane individuale şi instituţii.

g.   De a pregăti, numi, alege sau desemna prin succesiune conducători potriviţi, după cerinţele şi standardele fiecărei religii sau credinţe.

h. De a respecta zilele de odihnă şi de a celebra sărbătorile şi ceremoniile în acord cu preceptele unei religii sau credinţe.

i. De a stabili şi menţine comuni- cări cu persoane individuale şi comunităţi în probleme de religie şi credinţe la nivel naţional şi internaţional.

Articolul 7

Drepturile şi libertăţile enumerate în prezenta Declaraţie vor fi puse în a-

cord cu legislaţiile naţionale astfel încît fiecare persoană să poată beneficia în practică de aceste drepturi şi libertăţi.

Articolul 8

Nimic din prezenta Declaraţie nu va fi interpretat ca restrîngînd sau derogînd de la orice drept definit în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi în Pactele Internaţionale asupra Drepturilor Omului. □

(Traducere neoficială)

   

a
f
e
g

 
       


(c) Fundaţia Jakabffy Elemér, Asociaţia Media Index 1999-2006