Altera

    reviste   » Altera
  autori a b c d g h k l m n p r s t u v w z  
  căutare á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  toate numerele » altera ANUL I. 1995, nr. 3 »
 


| observaţii
| listare
| bookmark


 
 
 
     
 
Lege privind statutul juridic special

Lege privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri)

Călăuzindu-se de principiile Cons- tituţiei Republicii Moldova;

manifestînd bunăvoinţă şi năzuind de a păstra bunele relaţii dintre popoare care s-au construit timp de secole:

în scopul satisfacerii necesităţilor naţionale şi păstrării identităţii naţio- nale a găgăuzilor, dezvoltării lor ple- nare şi multilaterale, prosperării limbii şi culturii naţionale, asigurării sinesta- torniciei politice şi economice;

ţinînd cont de faptul că purtătorul iniţial al statutului Găgăuziei (Gagauz Yeri — locul unde trăiesc găgăuzii) este poporul găgăuz puţin numeros, care locuieşte compact pe teritoriul Repub- licii Moldova;

acordînd prioritate drepturilor omului, înţelegînd necesitatea îmbină- rii intereselor general–umane cu cele naţionale;

reiterînd egalitatea în drepturi a tuturor cetăţenilor care locuiesc în uni- tatea teritorială autonomă ce se for- mează indiferent de naţionalitate şi de alte indicii,

Parlamentul Republicii adoptă prezenta lege.

Art. 1 — (1) Găgăuzia (Gagauz Yeri) este o unitate teritorială autonomă cu un statut special care, fiind o formă de autodeterminare a găgăuzilor, este parte componentă a Republicii Moldova.

(2) Găgăuzia soluţionează de sine stătător, în limitele competenţei sale, în interesul întregii populaţii, proble- mele dezvoltării politice, economice şi culturale.

(3) Pe teritoriul Găgăuziei sînt garantate toate drepturile şi libertăţile prevăzute de Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova.

(4) În cazul schimbării statutului Republicii Moldova ca stat independent poporul Găgăuziei are dreptul la autodeterminare externă.

Art. 2. — Găgăuzia este admini- strată în temeiul Constituţiei Republicii Moldova, prezentei legi şi altor legi ale Republicii Moldova (cu excepţiile pre- văzute de prezenta lege), Regulamen- tului Găgăuziei şi actelor normative ale

Adunării Populare (Halc Topluşu) a Găgăuziei care nu vin în contradicţie cu Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova.

Art. 3. — (1) Limbile oficiale ale Găgăuziei sînt limbile moldovenească, găgăuză şi rusă. Pe teritoriul Găgăuziei este garantată funcţionarea, alături de limbile oficiale, şi a altor limbi.

(2) Corespondenţa cu autorităţile administraţiei publice ale Republicii Moldova, cu întreprinderile, organiza- ţiile şi instituţiile situate în afara terito- riului Găgăuziei se face în limbile mol- dovenească şi rusă.

Art. 4. — Găgăuzia îşi are simbo- lica sa, care se foloseşte deopotrivă cu simbolica de stat a Republicii Moldova.

Art. 5. — (1) În componenţa Găgăuziei intră localităţile în care găgăuzii constituie mai mult de 50 de procente din populaţie.

(2)  Localităţile unde găgăuzii constituie mai puţin de 50 de procente din populaţie pot fi incluse în compo- nenţa Găgăuziei în baza voinţei majori- tăţii alegătorilor, liber exprimate în cadrul referendului local, efectuai din iniţiativa a cel puţin o treime din alegătorii localităţii respective.

(3) Includerea localităţilor prevă- zute la alin. (1) şi (2) ale prezentului articol în componenţa Găgăuziei are loc în baza rezultatelor referendumului lo- cal, efectuat în fiecare localitate în parte de către Guvernul Republicii Moldova.

(4) Localităţile care au intrat în componenţa Găgăuziei îşi păstrează dreptul de a ieşi din componenţa ei printr-un referendum local, efectuat din

iniţiativa a cel puţin o treime din alegători, însă nu mai devreme de un an din momentul intrării în compo- nenţa Găgăuziei.

Art. 6. — Pămîntul, subsolul, apele, regnul vegetal şi cel animal, alte resurse naturale, bunuri mobile şi imo- bile, aflate pe teritoriul Găgăuziei, sînt proprietate a poporului Republicii Mol- dova şi constituie totodată baza econo- mică a Găgăuziei.

Art. 7. — Autoritatea reprezenta- tivă a Găgăuziei este Adunarea Populară, investită cu dreptul de a adopta acte nor- mative, în limitele competenţei sale.

Art. 8. — (1) Adunarea Populară a Găgăuziei este aleasă în circumscrip- ţii teritoriale prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat pentru un mandat de 4 ani.

(2) Componenţa numerică a Adu- nării Populare se constituie astfel: un deputat de la 5 mii de alegători cu condiţia ca fiecare localitate să aibă cel puţin un deputat.

(3) Deputat în Adunarea Populară poate fi cetăţeanul Republicii Moldova care a împlinit vîrsta de 21 de ani şi în momentul efectuării alegerilor locale locuieşte pe teritoriul circumscripţiei teritoriale (localităţii) pe care o va reprezenta.

Art. 9. — Calitatea de deputat salarizat în Adunarea Populară a Găgăuziei este incompatibilă cu exerci- tarea oricărei alte funcţii retribuite de alte autorităţi locale, instituţii publice şi structuri antreprenoriale.

Art. 10. — (1) Adunarea Populară a Găgăuziei la prima sa şedinţă alege Preşedintele Adunării Populare (Halc Topluşu Başî), vicepreşedinţii, Prezi- diul şi aprobă Regulamentul Adunării Populare.

(2) Unul dintre vicepreşedinţii Adunării Populare este ales din rîndul deputaţilor de altă origine etnică decît cea găgăuză.

Art. 11. — (1) Adunarea Populară a Găgăuziei adoptă legi locale. în limitele competenţei sale. cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.

(2) Regulamentul Găgăuziei se adoptă cu votul a două treimi din deputaţii aleşi.

Art. 12. — (1) De competenţa Adunării Populare ţine adoptarea actelor normative a căror executare este obliga- torie pe teritoriul Găgăuziei, şi adoptarea Regulamentului Găgăuziei.

(2) Adunarea Populară adoptă legi locale în următoarele domenii:

a) ştiinţă, cultură, învăţămînt;

b) gospodărie comunală şi de locuinţe, urbanistică;

c) ocrotire a sănătăţii, cultură fizică şi sport;

d) activitatea bugetar-financiară şi fiscală locală;

e) economie şi ecologie:

f)   relaţii de muncă şi asistenţă socială.

(3) În afară de aceasta, de compe- tenţa Adunării Populare ţin:

a) soluţionarea în condiţiile legii a problemelor organizării teritoriale a Găgăuziei, stabilirii şi modificării categoriei localităţilor, a hotarelor raioanelor, oraşelor şi satelor, denu- mirilor lor;

b)  participarea la promovarea politicii interne şi externe a Republicii Moldova în problemele care privesc interesele Găgăuziei:

c)   stabilirea modului de organizare şi de activitate a autorităţilor administra- ţiei publice locale a Găgăuziei şi a aso- ciaţiilor de cetăţeni, cu excepţia partidelor şi altor organizaţii social—politice:

d)   fixarea, organizarea şi efectu- area alegerilor de deputaţi în Adunarea Populară şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale pentru efectuarea alegerilor, fixarea alegerilor pentru autorităţile adiminstraţiei publice locale din Găgăuzia:

e)   efectuarea referendumului local în problemele ce ţin de competenţa Găgăuziei;

f) aprobarea regulamentului pri- vind simbolica Găgăuziei;

g)   stabilirea titlurilor de onoare şi aprobarea distincţiilor:

h) examinarea chestiunii şi înainta- rea în Parlamentul Republicii Moldova a iniţiativei privind decretarea stării ex- cepţionale pe teritoriul Găgăuziei şi instituirea formei speciale de admini- strare, în acest caz, în interesul securităţii şi protecţiei locuitorilor Găgăuziei:

i) dreptul de a se adresa, în condi- ţiile legii, Curţii Constituţionale a Re- publicii Moldova pentru a anula actele normative ale autorităţilor legislative şi executive care lezează împuternicirile Găgăuziei.

(4) În cazul în care Curtea Consti- tuţională a Republicii Moldova declară nule pe teritoriul Găgăuziei actele nor- mative ale Republicii Moldova sau unele prevederi ale lor, relaţiile juri- dice, apărute în urma acţiunii acestor acte normative, vor fi reglementate de către Parlament sau de către Preşedin- tele Republicii Moldova

(5) Acţiunea actului normativ contes- tat se suspendă pînă la adoptarea de către Curtea Constituţională a hotărîrii respective.

(6) Actele normative ale Găgăuziei care contravin Constituţiei Republicii Moldova şi prezentei legi se declară nule.

Art. 13. — (1) Legea locală adop- tată este semnată de Guvernatorul (Baş- kanul) Găgăuziei în termen de 10 zile. În cazul în care Guvernatorul nu este de acord cu legea adoptată, el o restituie pentru a fi definitivată.

(2) Dacă pentru legea locală votează repetat două treimi din numărul total de deputaţi ai Adunării Populare, ea se consideră adoptată şi urmează a fi semnată de Guvernator.

(3)  Legea locală intră în vigoare la data publicării, dacă ea nu prevede altfel.

(4)  Legile şi hotărîrile Adunării Populare sînt trimise Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova în termen de 10 zile de la data adoptării, cu titlu de informare.

Art. 14. — (1) Guvernatorul (Baş- kanul) este persoana oficială supremă a Găgăuziei. Lui i se subordonează toate autorităţile administraţiilor publice ale Găgăuziei.

(2) Guvernatorul Găgăuziei este ales prin vot universal, egal. direct, secret şi liber exprimat pentru un mandat de 4 ani, pe bază alternativă.

(3) Guvernatorul Găgăuziei trebuie să fie cetăţean al Republicii Moldova care

a împlinit vîrsta de 35 de ani şi posedă limba găgăuză.

(4) Guvernatorul Găgăuziei este confirmat în funcţia de membra al Gu- vernului Republicii Moldova printr-un de- cret al Preşedintelui Republicii Moldova

(5) Aceeaşi persoană este reeligibilă în funcţia de Guvernator al Găgăuziei pentru două mandate consecutiv

(6) Guvernatorul Găgăuziei exer- cită conducerea activităţilor autori- tăţilor administraţiei publice şi poartă răspundere pentru exercitarea atri- buţiilor cu care este investit prin lege.

(7)Guvernatorul Găgăuziei emite, în condiţiile prezentei legi, hotărîri şi dispoziţii care sînt executorii pe tot teritoriul Găgăuziei şi intră în vigoare la data publicării.

(8)Guvernatorul Găgăuziei infor- mează anual Adunarea Populară despre activitatea autorităţilor administraţiei publice din Găgăuzia.

(9)Suspendarea din funcţie. îna- inte de termen, a Guvernatorului Găgă- uziei are loc în cazul dacă acesta nu respectă Constituţia Republicii Moldo- va, prezenta lege, legile locale şi hotă- rîrile Adunării Populare sau dacă a co- mis o infracţiune.

(10) Decizia de destituire a Guver- natorului Găgăuziei se ia cu votul a două treimi din deputaţii aleşi ai Adunării Po- pulare, iar decizia de destituire a altor persoane oficiale ale autorităţilor admini- straţiei publice cu majoritatea de voturi ale deputaţilor Adunării Populare.

Art. 15. — (1) Dacă Guvernatorul Găgăuziei din motive de boală sau din alte motive obiective este în imposibilitate de exercitare a atribuţiilor, interi- matul funcţiei este asigurat de prim- vicepreşedintele Comitetului executiv (Bakannîk Komiteti) al Gagăuziei.

(2) În cazul destituirii Guvernato- rului Găgăuziei sau al demisionării acestuia obligaţiile lui îi sînt încredin- ţate prim-vicepreşedintelui Comitetului executiv.

(3) Noile alegeri se efectuează cel tîrziu peste 3 luni după intervenirea vacanţei funcţiei de Guvernator al Găgăuziei.

Art. 16. — (1) Organul executiv permanent al Găgăuziei este Comitetul executiv care este format de către Adunarea Populară la prima sesiune pentru durata mandatului.

(2) La propunerea Guvernatorului Găgăuziei Adunarea Populară aprobă cu majoritatea de voturi ale deputaţilor componenţa Comitetului executiv.

Art. 17. — (1) Comitetul executiv al Găgăuziei asigură:

a) executarea şi respectarea Cons- tituţiei şi legilor Republicii Moldova, precum şi a actelor normative ale Adu- nării Populare;

b) participarea la activitatea auto- rităţilor administraţiei publice centrale de specialitate ale Republicii Moldova în problemele ce ţin de interesele Găgăuziei;

c)  reglementarea, în condiţiile legii, a raporturilor de proprietate pe întreg teritoriul, administrarea economiei, construcţiei social–culturale, sistemului financiar–bugetar local, asistenţei soci- ale, retribuirii muncii, sistemului fiscal local, protecţiei mediului înconjurător şi folosirii raţionale a resurselor naturale:

d) determinare structurii şi direc- ţiilor prioritare de dezvoltare a economiei şi ale progresului tehnico–ştiinţific;

e)elaborarea programelor de dezvol- tare economică, socială şi naţional- culturală, de protecţie a mediului în- conjurător şi realizarea lor după apro- barea de către Adunarea Populară:

f)  elaborarea şi prezentarea buge- tului Găgăuziei spre aprobare Adunării Populare şi executarea acestuia;

g) soluţionarea problemelor ce ţin de securitatea ecologică, folosirea raţi- onală, protecţia şi regenerarea resurselor naturale, instituirea carantinei şi decla- rarea zonelor calamităţilor naturale;

h) elaborarea şi realizarea progra- melor în domeniul învăţămîntului, cul- turii, ocrotirii sănătăţii, culturii fizice şi sportului, asistenţei sociale, precum şi ocrotirea şi valorificarea monumen- telor de istorie şi cultură;

i) egalitatea în drepturi şi liber- tăţile cetăţenilor, concilierea naţională şi civică, ocrotirea legalităţii şi ordinii publice;

j) elaborarea şi promovarea poli- ticii demografice ştiinţific fundamen- tate, crearea programelor de urbanizare şi de dezvoltare a gospodăriei comunale şi de locuinţe;

k) funcţionarea şi dezvoltarea limbilor şi culturilor naţionale pe teritoriul Găgăuziei.

(2)  Comitetul executiv deţine dreptul de iniţiativă legislativă în Adunarea Populară.

(3) Hotărîrile şi dispoziţiile Guver- natorului şi ale Comitetului executiv al Găgăuziei în termen de 10 zile după

adoptare sînt trimise Guvernului Repub- licii Moldova cu titlu de informare.

Art. 18. — (1) Bugetul Găgăuziei este format din toate tipurile de vărsă- minte stabilite de legislaţia Republicii Moldova şi de Adunarea Populară.

(2) Raportul dintre bugetul Găgă- uziei şi bugetul de stat se stabileşte în conformitate cu legile Republicii Mol- dova cu privire la sistemul bugetar şi cu privire la bugetul de stat pe anul cores- punzător sub formă de vărsăminte fixe din toate tipurile de impozite şi plăţi.

Art. 19. — La propunerea Guver- natorului Găgăuziei conducătorii direc- ţiilor de branşă sînt incluşi în compo- nenţa colegiilor ministerelor şi departa- mentelor Republicii Moldova.

Art. 20. — (1) Tribunalul Găgău- ziei este o instanţă de gradul doi faţă de instanţele judecătoreşti ierarhic infe- rioare şi examinează în calitate de pri- mă instanţă cele mai complicate cazuri civile, administrative şi penale.

(2) Judecătorii instanţelor de jude- cată ale Găgăuziei sînt numiţi în funcţie prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova la propunerea Adunării Popu- lare a Găgăuziei cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii.

(3)  Preşedintele Tribunalului Găgăuziei este din oficiu membru al Curţii Supreme de Justiţie.

Art. 21. — (1) Procuratura Găgău- ziei îşi desfăşoară activitatea în cores- pundere cu Legea cu privire la Procu- ratura Republicii Moldova (cu excep- ţiile prevăzute de prezenta lege).

(2) Procurorul Găgăuziei este numit de către Procurorul General al

Republicii Moldova la propunerea Adunării Populare şi este din oficiu membru al Colegiului Procuraturii Generale a Republicii Moldova.

(3) Procurorii ierarhic inferiori ai Găgăuziei sînt numiţi de către Pro- curorul General al Republicii Moldova la propunerea Procurorului Găgăuziei cu acordul Adunării Populare.

Art. 22. — (1) Şeful Direcţiei de justiţie a Găgăuziei este numit şi eliberat din funcţie de către ministrul justiţiei Republicii Moldova la pro- punerea Adunării Populare.

(2) Şeful Direcţiei de justiţie a Găgăuziei este din oficiu membru al colegiului Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova.

Art. 23. — (1) Şeful Direcţiei securităţii naţionale a Găgăuziei este numit şi eliberat din funcţie de către ministrul securităţii naţionale a Repu- blicii Moldova la propunerea Guverna- torului Găgăuziei după aprobarea lui de către Adunarea Populară.

(2) Şeful Direcţiei securităţii naţio- nale a Găgăuziei este din oficiu membra al colegiului Ministerului Securităţii Naţionale al Republicii Moldova.

Art. 24. — (1) Şeful Direcţiei afacerilor interne a Găgăuziei este numit şi eliberat din funcţie de către ministrul afacerilor interne al Repub- licii Moldova la propunerea Guver- natorului Găgăuziei cu acordul Adu- nării Populare.

(2) Şeful Direcţiei afacerilor interne a Găgăuziei este din oficiu membrii al colegiului Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

(3) Comisarii comisariatelor de poliţie din Găgăuzia sînt numiţi şi eliberaţi din funcţie de către şeful Direcţiei afacerilor interne a Găgăuziei în numele ministrului afacerilor interne al Republicii Moldova.

(4) Şeful poliţiei municipale a Di- recţiei afacerilor interne a Găgăuziei este numit şi eliberat din funcţie de către Gu- vernatorul Găgăuziei la propunerea şefului Direcţiei afacerilor interne a Găgăuziei şi se află în subordonarea lui operativă.

(5) Comandantul subunităţii tru- pelor de carabinieri (trupelor de inter- ne) este numit şi eliberat din funcţie de către ministrul afacerilor interne al Republicii Moldova la propunerea Guvernatorului Găgăuziei.

Art. 25. — Republica Moldova

este garantul realizării depline şi necondiţionate a împuternicirilor Găgăuziei, stabilite de prezenta lege.

Art. 26. — Centrul administrativ al Găgăuziei se stabileşte prin referen- dum local.

Art. 27. — (1) Prezenta lege este lege organică.

(2) Prezenta lege se modifică şi se completează cu votul a trei cincimi din deputaţii aleşi în Parlamentul Re- publicii Moldova.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI,

Chişinău, 23 decembrie 1994. nr.344–XIII

Petru LUCINSCHI

HOTĂRÎRE pentru punerea în aplicare a Legii privind statutul juridic spe- cial al Găgăuziei (Gagauz Yeri)

Parlamentul adoptă prezenta ho- tărîre.

Art. 1. — Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri) se pune în aplicare la data publicării.

Art. 2. — Guvernul, în termen de o lună, de la data publicării legii:

va prezenta Parlamentului pro- puneri privind aducerea în concordanţă a legislaţiei în vigoare cu legea men- ţionată;

va aduce actele sale normative în concordanţă cu legea nominalizată;

va asigura revizuirea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor lor normativ ce contravin legii menţionate;

va elabora şi va aproba Regulamen- tul provizoriu privind referendumul local;

va elabora şi va aproba în baza Legii cu privire la alegerile locale Regu- lamentul provizoriu cu privire la alegerile Guvernatorului Găgăuziei şi Regu- lamentul provizoriu cu privire la alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei.

Art. 3. — Guvernul va crea, pînă la 1 februarie 1995, o comisie mixtă din reprezentanţii săi şi ai autorităţilor administraţiei publice locale ale unor localităţi din sudul Republicii Moldova, care:

va exercita controlul asupra pune- rii în aplicare a legii menţionate;

va organiza şi efectua referen- dumul local în unele localităţi din sudul

Republicii Moldova în conformitate cu art.5 şi 26 a legii nominalizate:

va organiza şi efectua alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei şi a Guvernatorului Găgăuziei.

Art. 4. — Guvernul, pînă la 1 februarie 1995, va aloca din bugetul de stat mijloacele financiare necesare

pentru îndeplinirea prevederilor art. 3 din prezenta hotărîre.

Art. 5. — Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI,

Chişinău, 23 decembrie 1994. nr.345–XIII

Petru LUCINSCHI

DECRET pentru promulgarea Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri)

În temeiul articolului 93 din Cons- tituţia Republicii Moldova. Preşedintele Republicii Moldova decretează:

Art. 1. — Se promulgă Legea nr. 344–XIII din 23 decembrie 1994 „Privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri)”

Art. 2. — Prezentul Decret intră în vigoare la data publicărui.

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA,

Chişinău, 13 ianuarie 1995, nr.10–p Mircea SNEGUR

   

a
f
e
g

 
       


(c) Fundaţia Jakabffy Elemér, Asociaţia Media Index 1999-2006