Altera

    reviste   » Altera
  autori a b c d g h k l m n p r s t u v w z  
  căutare á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  toate numerele » altera ANUL IX. 2003., nr. 20-21 »
 


| observaţii
| listare
| bookmark


 
 
 
     
 
Legea privind maghiarii din ţările vecine

Legea privind maghiarii din ţările vecine

Parlamentul Republicii Ungare

Parlamentul

- în vederea exercitării răspunderii faţă de maghiarii care trăiesc în afara graniţelor ţării, răspundere prevăzută în alin. (3) al art. 6 al Constituţiei Republicii Ungare, pentru promovarea cultivării relaţiilor multilaterale ale acestor persoane cu Ungaria,

- luînd în considerare eforturile de integrare europeană ale Republicii Ungare, precum şi principiile de bază ale organizaţiilor internaţionale şi în special ale Uniunii Europene privind respectarea drepturilor omului şi apărarea drepturilor minorităţilor,

- avînd în vedere reglementările general acceptate ale dreptului internaţional şi obligaţiile de drept internaţional asumate de Republica Ungară,

-   avînd în vedere dezvoltarea relaţiilor bilaterale şi multilaterale de bună vecinătate în cadrul spaţiului central-european, a cooperării regionale, cu scopul întăririi rolului stabilizator jucat de Republica Ungară,

-  în vederea asigurării apartenenţei la naţiunea maghiară unitară, a prosperării pe meleagurile lor natale, respectiv a păstrării identităţii naţionale a maghiarilor din statele învecinate,

- la iniţiativa şi pe baza propunerilor Consiliului Permanent Maghiar, în calitatea sa de organizaţie consultativă urmărind păstrarea şi întărirea identităţii naţionale a comunităţilor maghiare din ţările vecine,

- fără a aduce atingere facilităţilor şi subvenţiilor asigurate prin reglementări legale persoanelor de naţionalitate maghiară care trăiesc în alte regiuni ale lumii în afara graniţelor,

adoptă următoarea lege:

Capitolul I. Dispoziţii generale Valabilitatea legii

Articolul 1

(1) Valabilitatea legii se întinde asupra acelor persoane de naţionalitate maghiară şi fără cetăţenie ungară cu domiciliul în Republica Croaţia, Republica Federativă Iugoslavia, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă sau Ucraina, care

Document

a) nu şi-a pierdut cetăţenia ungară prin renunţarea voluntară la aceasta şi

b) nu deţine drept de şedere permanentă în Ungaria.

(2) Valabilitatea acestei legi se extinde şi asupra soţului/soţiei cu acelaşi domiciliu a(l) persoanei definite în aliniatul (1) şi asupra copilului minor crescut împreună de aceştia în gospodăria comună, chiar dacă aceştia nu sînt de naţionalitate maghiară.

(3) Valabilitatea acestei legi se extinde, de asemenea, asupra colaborării cu organizaţiile definite în articolele 13, 17, 18, respectiv 25, respectiv sprijinirii acestora.

Articolul 2

(1) Persoana aflată sub incidenţa prezentei legi, în condiţiile prevăzute de lege, va beneficia de anumite facilităţi şi subvenţii pe teritoriul Republicii Ungare, respectiv la domiciliul stabil din ţările învecinate, pe baza legitimaţiei definite în articolul 19.

(2) Prevederile prezentei legi trebuie aplicate fără a încălca obligaţiile asumate de Republica Ungară în acorduri internaţionale.

(3) Facilităţile, respectiv subvenţiile care pot fi solicitate, prevăzute în prezenta lege nu aduc atingere facilităţilor şi subvenţiilor disponibile, asigurate şi în prezent prin reglementări legale, persoanelor de naţionalitate maghiară care nu posedă cetăţenie maghiară şi care trăiesc în orice altă regiune a lumii.

Articolul 3

Republica Ungară,

a) în vederea asigurării menţinerii permanente a relaţiilor,

b) în vederea asigurării posibilităţii de a beneficia de facilităţile şi subvenţiile prevăzute în prezenta lege,

c) în vederea menţinerii neîngrădite a relaţiilor culturale, economice şi familiale,

d)  în vederea asigurării liberei circulaţii a persoanelor şi ideilor, asigură persoanelor aflate sub incidenţa legii tratamentul cel mai favorabil în situaţia dată în privinţa accesului pe teritoriul ţării şi a şederii acolo, luînd în considerare obligaţiile de drept internaţional asumate.

Capitolul II. Facilităţile şi subvenţiile de care pot beneficia persoanele aflate sub incidenţa prezentei legi

Educaţie, cultură, ştiinţă

Articolul 4

(1) în domeniul culturii, persoanele aflate sub incidenţa prezentei legi au drepturi egale cu cetăţenii ungari pe teritoriul Ungariei. În mod corespunzător, Republica Ungară le va asigura în special

a)  posibilitatea de a folosi instituţiile de cultură generală şi de a beneficia de serviciile acestor instituţii,

b)  accesul la valorile culturale pentru public şi cercetare,

c)  accesul la valorile cu caracter de monument istoric şi la documentele referitoare la acestea,

d)   posibilitatea studierii în scop ştiinţific a materialelor de arhivă care conţin date personale protejate, cu condiţia ca statul de care aparţine persoana maghiară din afara graniţelor să fie parte a tratatelor internaţionale privind protecţia datelor personale.

(2)  Persoana aflată sub incidenţa acestei legi este îndreptăţită să beneficieze de serviciile oricărei biblioteci publice de stat şi beneficiază gratuit de următoarele servicii de bază:

a) frecventarea bibliotecii,

b) folosirea la faţa locului a colecţiilor parţiale desemnate de bibliotecă,

c) folosirea instrumentelor de evidenţă a fondurilor,

d) informaţii privind serviciile bibliotecii şi ale sistemului de biblioteci,

e)  în cazul înscrierii, împrumutarea documentelor tipărite din bibliotecă, în condiţiile prevăzute în regulamentul de utilizare a bibliotecii.

(3)   Facilităţile suplimentare de care beneficiază persoanele aflate sub incidenţa prezentei legi privind utilizarea serviciilor instituţiilor de stat muzeale şi de cultură generală sînt cuprinse într-un act normativ special.

Articolul 5

Oamenii de ştiinţă maghiari aflaţi sub incidenţa legii pot deveni membri exteriori sau membri plini ai Academiei Maghiare.

Distincţii, burse

Articolul 6

(1) Republica Ungară asigură posibilitatea ca persoanele aflate sub incidenţa legii să beneficieze de distincţiile statale ale Republicii Ungare sau de titlurile de onoare şi diplomele înfiinţate de ministere, ca recunoaştere a activităţii lor proeminente, exemplare în serviciul naţiunii maghiare, al sporirii valorilor maghiare şi universale.

(2) La stabilirea condiţiilor pentru acordarea burselor de stat trebuie asigurată posibilitatea acordării acestor burse persoanelor aflate sub incidenţa prezentei legi.

Protecţie socială şi servicii sanitare

Articolul 7

(1) Persoanele aflate sub incidenţa prezentei legi care lucrează pe teritoriul Republicii Ungare în cadrul unor relaţii juridice privind desfăşurarea unor activităţi lucrative pe baza prevederilor articolului 15 – în măsura în care acordurile internaţionale nu prevăd altfel – au obligaţia de a plăti contribuţie de asigurare de sănătate şi de pensie. Prin plata contribuţiilor, angajatul devine îndreptăţit să beneficieze de servicii sanitare şi de pensie identice cu cele de care beneficiază asiguraţii cu cetăţenie ungară. Sfera acestor îndreptăţiri este cuprinsă într-un act normativ special.

(2) Persoanele aflate sub incidenţa prezentei legi care nu au obligaţia de plată a contribuţiei la asigurarea de sănătate şi de pensie conform aliniatului (1) poate solicita de la organizaţia de utilitate publică înfiinţată în acest sens (articolul 25), prin concurs, în prealabil, rambursarea cheltuielilor legate de serviciile medicale de care pot beneficia contra cost pe teritoriul Ungariei.

(4) în cazurile care necesită îngrijire edicală imediată pe teritoriul Ungariei, persoanele aflate sub incidenţa prezentei legi beneficiază de această îngrijire în condiţiile prevăzute de acordurile bilaterale de asigurare socială (politică socială).

(5)

Facilităţi de călătorie

Articolul 8

(1) Persoanele aflate sub incidenţa legii beneficiază pe teritoriul Ungariei de reduceri la călătoriile pe mijloacele de transport comun local şi interurban intern pe bază de grafic – în cazul călătoriei cu trenul, la clasa a 2-a.

(2) Au dreptul la un număr nelimitat de călătorii gratuite

a)  copiii care nu au împlinit vîrsta de 6 ani,

b)  persoanele care au împlinit vîrsta de 65 de ani.

(3) au dreptul la o reducere de 90% la călătoriile interurbane interne pe mijloacele de transport în comun

a) persoanele definite în aliniatul (1), de patru ori pe an,

b) în cazul călătoriei în grup, grupurile compuse din cel puţin 10 persoane de vîrstă sub 18 ani aflate sub incidenţa legii şi doi adulţi însoţitori, o dată pe an.

(3) Reglementările detaliate privind reducerile de preţ la călătorii sînt cuprinse într-un act normativ special.

(4)

Învăţămînt

Articolul 9

(1) Persoanele aflate sub incidenţa prezentei legi sînt îndreptăţite – conform prevederilor referitoare la cetăţenii ungari din legea LXXX din 1993, în condiţiile acestui articol – să beneficieze în instituţiile de învăţămînt ale Republicii Ungare de

a)  pregătire de bază de nivel universitar sau de şcoală superioară,

b) pregătire de bază complementară,

c) pregătire parţială,

d) pregătire de doctorat (PhD) şi de masterat (DLA),

e) perfecţionare generală, respectiv specializată,

f) pregătire profesională de nivel superior în sistem şcolar acreditat.

(2) Studenţii cursurilor de zi ale formelor de învăţămînt finanţate de stat definite în alin. (1) au dreptul la normativ de student, la alocaţiile băneşti şi în natură conform prevederilor privind studenţii, respectiv la rambursarea diferenţială a contribuţiilor sanitare, conform prevederilor legii LXXX din 1993. Sfera subvenţiilor suplimentare va fi definită întrun act normativ special de către ministrul învăţămîntului.

(3) în cadrul instruirii finanţate de stat, un număr de persoane aflate sub incidenţa legii – determinat anual de ministrul învăţămîntului – îşi vor putea desfăşura studiile în instituţiile de învăţămînt superior ale Republicii Ungare.

(4) Studenţii care participă la pregătire în instituţii nefinanţate de stat pot solicita prin concurs de la organizaţia de utilitate publică înfiinţată în acest scop rambursarea parţială sau totală a cheltuielilor legate de şederea în Republica Ungară şi de studii.

Facilităţi pentru elevi şi studenţi

Articolul 10

(1) Persoanele aflate sub incidenţa prezentei legi care sînt elevi în statele vecine, încadraţi în învăţămîntul cu predare în limba maghiară sau studenţi în orice instituţie de studii superioare, beneficiază de toate facilităţile pe care carnetul de elev/student îl conferă cetăţenilor ungari conform reglementărilor legale relevante.

(2) îndreptăţirea pentru obţinerea facilităţilor prevăzute în alin. (1) este dovedită prin anexa cu acest rol al legitimaţiei (art.19). Regulile detaliate privind obţinerea facilităţilor sînt prevăzute de un act normativ special.

(3)

Perfecţionarea profesională a pedagogilor maghiari de peste hotare

Articolul 11

(1) Pedagogii maghiari aflaţi sub incidenţa prezentei legi care predau în limba maghiară într-un stat învecinat (în continuare: pedagogi maghiari de peste hotare) au dreptul să participe – în limita efectivului anual stabilit de ministrul învăţămîntului – la perfecţionare profesională regulată şi să beneficieze de facilităţile definite în aliniatul (2).

(2) Persoanele definite în aliniatul (1) sînt îndreptăţite să solicite de la instituţia maghiară de învăţămînt care asigură perfecţionarea, pentru perioada participării la cursul de perfecţionare,

a) rambursarea cheltuielilor de cazare,

b) rambursarea cheltuielilor de transport, precum şi

c) contribuţie la cheltuielile de înscriere.

(3) Regulile detaliate privind perfecţionarea pedagogilor maghiari de peste hotare sînt cuprinse într-un act normativ special.

Articolul 12

(1) Pedagogii maghiari de peste hotare şi cadrele didactice universitare din instituţiile de învăţămînt superior din statele vecine care cad sub incidenţa prezentei legi beneficiază de facilităţi speciale.

(2) Facilităţile de care pot beneficia pedagogii maghiari de peste hotare sînt identice cu cele asigurate prin acte normative pedagogilor cu cetăţenie maghiară care posedă legitimaţie de pedagog.

(3) îndreptăţirea pentru obţinerea facilităţilor prevăzute în alin. (1) este dovedită prin anexa cu acest rol al „Legitimaţiei de maghiar”. Regulile detaliate privind obţinerea facilităţilor sînt prevăzute de un act normativ special.

(4)

Instruire detaşată peste hotare

Articolul 13

(1) Republica Ungară sprijină păstrarea şi cultivarea limbii materne, a culturii şi identităţii naţionale a maghiarilor din ţările vecine, de asemenea, prin detaşarea, organizarea şi funcţionarea în statele vecine a unor secţii ale instituţiilor de învăţămînt superior maghiare acreditate. Resursele financiare disponibile realizării în acest scop vor fi alocate printr-un fond special la bugetul Republicii Ungare. Decizia privind utilizarea fondurilor disponibile va fi luată de ministrul învăţămîntului pe baza prevederilor unui act normativ special.

(2) Republica Ungară sprijină înfiinţarea, funcţionarea, dezvoltarea în statele vecine a unor instituţii de învăţămînt superior (secţii, facultăţi) cu predare în limba maghiară acreditate în ţara respectivă. Resursele financiare necesare realizării acestora pot fi solicitate prin concurs de la organizaţia de utilitate publică înfiinţată în acest scop.

Subvenţii pentru învăţămîntul în ţara natală

Articolul 14

(1) Poate beneficia de subvenţie de educaţie-învăţămînt un părinte aflat sub incidenţa prezentei legi care are cel puţin doi copii minori în întreţinere în gospodăria proprie, pentru fiecare copil care:

a) este înscrisă într-o instituie de educaţie sau învăţămînt corespunzătoare vîrstei în care beneficiază de educaţie sau învăţămînt în limba maghiară şi

b) instituţia de învăţămînt amintită în pct. a) se află pe teritoriul statului vecin în care îşi are domiciliul stabil părintele.

(2) Poate beneficia de subvenţie pentru manuale şi rechizite şcolare (în continuare: subvenţie pentru rechizite şcolare) părintele aflat sub incidenţa prezentei legi care asigură educaţia în limba maghiară a copilului minor crescut în gospodăria proprie, la o instituţie de învăţămînt aflată pe teritoriul statului vecin în care îşi are domiciliul stabil.

(3) Subvenţia pentru educaţieînvăţămînt, respectiv subvenţia pentru rechizite şcolare pot fi solicitate de la organizaţia de utilitate publică înfiinţată în acest scop. La evaluarea cererii, organizaţia de utilitate publică va solicita luarea de poziţie, formată cu acordul ministrului învăţămîntului din Ungaria, a organizaţiei de recomandare (art. 20) din ţara respectivă privind asigurarea educaţiei, respectiv învăţămîntului în limba maghiară în instituţia de educaţie sau învăţămînt specificată.

(4) Persoana aflată sub incidenţa prezentei legi poate solicita subvenţie pentru studiile efectuate în instituţii de învăţămînt superior din ţara vecină dată, pe bază de concurs, de la organizaţia de utilitate publică înfiinţată în acest scop.

Încadrare în muncă

Articolul 15

Persoanele aflate sub incidenţa prezentei legi pot fi încadrate în muncă pe teritoriul Republicii Ungare pe bază de autorizaţie. În cursul procesului de autorizare, vor fi aplicate regulile generale privind încadrarea în muncă a cetăţenilor străini, cu modificarea că autorizaţia poate fi acordată fără studierea situaţiei de pe piaţa forţei de muncă, pe o perioadă totală de cel mult trei luni pe an calendaristic. Prin acte normative speciale se poate institui posibilitatea acordării autorizaţiilor în acest fel pe termen mai lung.

Articolul 16

(1) Persoanele implicate pot solicita de la organizaţia de utilitate publică înfiinţată în acest scop, pe bază de concurs, rambursarea cheltuielilor legate de dovedirea îndeplinirii condiţiilor legale pentru angajare, în special dovedirea prealabilă a studiilor, a calificării şi a aptitudinii medicale necesare.

(2)   Regulile detaliate privind procedura de autorizare, respectiv evidenţa autorizaţiilor sînt cuprinse într-un act normativ special.

Sarcinile organelor de informare de utilitate publică

Articolul 17

(1)   Organele de informare de utilitate publică din Ungaria vor asigura în mod sistematic colectarea şi difuzarea informaţiilor privind maghiarii de peste hotare şi de transmiterea informaţiilor privind Ungaria şi maghiarime către maghiarii de peste hotare.

Aceste informaţii servesc la

a) transmiterea valorilor spirituale şi culturale maghiare şi universale,

b) formarea unei imagini obiective despre Ungaria şi despre maghiarime,

c) conservarea identităţii, a limbii materne şi a culturii comunităţilor naţionale maghiare care constituie minoritate în ţara lor.

(2)   Republica Ungară asigură realizarea şi difuzarea unei emisiuni de televiziune de utilitate publică prin înfiinţarea şi asigurarea funcţionării organizaţiei de utilitate publică constituite în acest scop. Resursele financiare necesare în acest scop vor fi asigurate din bugetul central.

Sprijinirea organizaţiilor din ţările vecine

Articolul 18

(1) Republica Ungară sprijină organizaţiile din ţările vecine care sprijină obiectivele comunităţilor naţionale maghiare din statele vecine.

(2) în vederea obţinerii subvenţiilor, pot depune cereri de finanţare la organizaţia de utilitate publică înfiinţată în acest scop organizaţiile cu scop lucrativ definite în aliniatul (1) ale căror scop este în special

a) păstrarea, sprijinirea, cercetarea tradiţiilor naţionale maghiare,

b) conservarea şi cultivarea limbii, literaturii, culturii, artei populare maghiare,

c) sprijinirea învăţămîntului superior maghiar din ţările vecine prin facilitatea primirii cadrelor didactice din Ungaria ca profesori invitaţi,

d) restaurarea şi conservarea monumentelor istorice din cadrul patrimoniului cultural maghiar,

e) îmbunătăţirea puterii de reţinere a populaţiei a localităţilor defavorizate din teritoriile locuite de comunitatea naţională maghiară de peste hotare, dezvoltarea agroturismului,

f) crearea şi dezvoltarea condiţiilor infrastructurale a menţinerii relaţiilor cu Republica Ungară,

g) alte activităţi care promovează obiectivele prevăzute în aliniatul (1).

Capitolul III. Regula de procedură pentru acordarea facilităţilor şi subvenţiilor

„Legitimaţia de maghiar” şi „Legitimaţia de rudă de maghiar”

Articolul 19

(1)  Facilităţile şi subvenţiile prevăzute în prezenta lege pot fi obţinute pe baza „Legitimaţiei de maghiar”, respectiv a „Legitimaţiei de rudă de maghiar” care pot fi acordate la cerere persoanelor de naţionalitate maghiară sau de altă naţionalitate, în condiţiile stabilite în art. 20.

(2)  Poate solicita de la organul administrativ central desemnat în acest scop de Guvernul Republicii Ungare (în continuare: autoritatea de examinare)

a)  eliberarea „Legitimaţiei de maghiar” cu fotografie, persoana de naţionalitate maghiară aflată sub incidenţa prezentei legi,

b) eliberarea „Legitimaţiei de rudă de maghiar” cu fotografie, soţul/soţia, respectiv copilul minor crescut în gospodăria comună care nu este de naţionalitate maghiară, în cazul în care satisface condiţiile prevăzute în pct. a)b) alin. (1) art. 1 şi organizaţia de recomandare specificată în art. 20 a eliberat recomandarea, respectiv autoritatea maghiară competentă nu a emis împotriva lui interdicţie de intrare şi şedere pe teritoriul Ungariei, respectiv nu a dispus expulzarea lui din cauzele prevăzute în legea specială relevantă, respectiv nu există proceduri penale în curs împotriva lui pe teritoriul Ungariei.

(3)  Pe lîngă cele cuprinse în alin. (2), pentru eliberarea „Legitimaţiei de rudă de maghiar” există şi condiţia ca membrul de familie de naţionalitate maghiară care îndreptăţeşte ruda să solicite eliberarea legitimaţiei să deţină deja „Legitimaţia de maghiar” sau să fie îndreptăţit să primească legitimaţia. În cazul retragerii „Legitimaţiei de maghiar” va trebui retras şi „Legitimaţia de rudă de maghiar”.

Articolul 20

(1)  Autoritatea de examinare eliberează „Legitimaţia de maghiar” dacă solicitantul deţine o recomandare eliberată de o organizaţie care reprezintă în statul respectiv comunitatea naţională maghiară din statul vecin, acceptată de Guvernul Republicii Ungare ca organizaţie de recomandare, respectiv

a) certifică naţionalitatea maghiară a solicitantului pe baza declaraţiei date de acesta (în cazul minorilor, de reprezentantul legal al acestora),

b) certifică autenticitatea semnăturii acestuia, respectiv

c) conţine:

ca) cererea, fotografia şi adresa solicitantului;

cb) datele personale ce urmează a fi înscrise în legitimaţie (art. 21);

cc) numele organizaţiei de recomandare, ştampila oficială a acesteia, semnătura reprezentantului organizaţiei;

cd) locul şi data eliberării recomandării.

(2) Recomandarea eliberată pentru solicitarea „Legitimaţiei de rudă de maghiar” va conţine, în locul celor specificate în pct. a) alin. (1), certificarea relaţiei de membru de familie existentă cu persoana de naţionalitate maghiară aflată sub incidenţa prezentei legi.

(3) Guvernul Republicii Ungare acceptă ca organizaţie de recomandare acea organizaţie care reprezintă comunitatea naţională maghiară dintr-un stat în statul respectiv, care este capabilă

a) să reprezinte în statul respectiv întreaga comunitate naţională maghiară care trăieşte într-un anumit stat,

b) să asigure condiţiile organizatorice şi de personal ale preluării şi examinării cererilor de recomandare.

Articolul 21

(1)          Valabilitatea legitimaţiei

a) pentru minori: până la data la care împlinesc 18 ani;

b) pentru persoanele cu vîrsta cuprinsă între 18-60 de ani: 5 ani;

c) pentru persoanele în vîrstă de peste 60 de ani: nelimitată.

(2) în cazul expirării valabilităţii legitimaţiei, la cerere, se va relua procedura prevăzută în articolele 19-20.

(3) Autoritatea de examinare retrage legitimaţia dacă

a) organizaţia de recomandare a retras recomandarea pe motiv că posesorul legitimaţiei a furnizat date nereale la solicitarea recomandării;

b) posesorul legitimaţiei a obţinut drept de imigrare sau de şedere permanentă pe teritoriul Ungariei;

c) posesorul legitimaţiei a obţinut cetăţenia ungară;

d) posesorul legitimaţiei a fost recunoscut ca refugiat sau azilant de către autoritatea responsabilă de refugiaţi;

e) posesorul legitimaţiei a fost expulzat de pe teritoriul Republicii Ungare, s-a dispus interdicţie de intrare şi de şedere împotriva lui;

f) s-au iniţiat măsuri penale împotriva posesorului pe teritoriul Ungariei, respectiv

g) legitimaţia a fost folosit abuziv sau a fost falsificat;

h) a încetat relaţia de rudenie care îndreptăţea folosirea legitimaţiei de rudă;

i) posesorul legitimaţiei solicită acest lucru.

(4) Decizia finală de retragere a legitimaţiei va fi comunicată şi organizaţiei de recomandare.

(5) Legitimaţia conţine următoarele date ale îndreptăţitului:

a) numele şi prenumele (în cazul femeilor, şi numele şi prenumele anterioare căsătoriei), în forma utilizată în mod oficial (cu grafie latină) în ţara de origine; în cazul persoanelor de naţionalitate maghiară, şi în limba maghiară;

b) denumirea oficială din ţara de origine şi cea maghiară a locului naşterii;

c) data naşterii, sexul;

d) numele mamei în forma utilizată în mod oficial (cu grafie latină) în ţara de origine; în cazul persoanelor de naţionalitate maghiară, şi în limba maghiară;

e) fotografia, cetăţenia, apatrizia;

f) semnătura proprie, respectiv

g)  data eliberării şi valabilitatea legitimaţiei, precum şi numărul documentului.

(6)  Menţiunile şi adeverinţele prevăzute pentru solicitarea facilităţilor şi subvenţiilor sînt incluse în anexa legitimaţiei.

(7) în scopul asigurării autenticităţii legitimaţiei, respectiv verificării acordării facilităţilor, autoritatea de examinare (în aplicarea acestor prevederi: organul de gestionare a datelor) va conduce o evidenţă privind datele din legitimaţii şi identificatorul anexei la legitimaţie, domiciliul din străinătate al posesorului legitimaţiei, relaţia de rudenie care îndreptăţeşte la deţinerea legitimaţiei, respectiv numărul şi valabilitatea permisului de şedere, precum şi privind datele prevăzute în alin. (3). Organul de gestionare a datelor poate gestiona datele cuprinse în evidenţă pînă la retragerea sau expirarea valabilităţii legitimaţiei. Din evidenţă pot fi transmise date Biroului Naţional de Statistică pentru scopuri statistice, respectiv organului care acordă facilităţi sau subvenţie şi organului de evidenţă a facilităţilor şi subvenţiilor, în vederea combaterii abuzurilor, precum şi judecătoriei care acţionează într-un caz penal, organelor de combatere a crimei şi serviciilor de siguranţă naţională, respectiv autorităţii de evidenţă a străinilor.

(8) Autoritatea de examinare va putea solicita date în vederea examinării cererii, respectiv pentru cercetarea cauzelor de retragere, de la următoarele organe:

a) de la evidenţa centrală privind străinii, cu privire la existenţa unor proceduri de evidenţă a străinilor, a unui ordin de expulzare, a unei interdicţii de intrare şi şedere, respectiv datele permisului de şedere pe teritoriul Ungariei;

b) de la organul competent pentru acordarea cetăţeniei, privind obţinerea cetăţeniei ungare;

c) de la evidenţa centrală a refugiaţilor privind recunoaşterea statutului de refugiat sau azilant;

d) de la cazierul judiciar, privind procedurile penale în curs.

Articolul 22

(1)   Procedurile autorităţii de examinare sînt reglementate de legea IV din anul 1957 privind procedurile generale ale administraţiei de stat. Cheltuielile procedurilor administrative vor fi suportate de stat.

(2) Solicitantul poate înainta recurs la instanţele judecătoreşti împotriva hotărîrii definitive luate în urma plîngerii împotriva deciziei de primă instanţă a autorităţii de examinare privind emiterea, respectiv retragerea legitimaţiei. Instanţa judecătorească poate modifica decizia administrativă, conform procedurilor descrise în codul de procedură civilă.

(3) Regulile detaliate de procedură ale autorităţii de examinare, respectiv regulile de evidenţă a legitimaţiilor eliberate, precum şi privind conţinutul de date al legitimaţiei sînt cuprinse

într-un act normativ special.

Utilizarea facilităţilor pe teritoriul Republicii Ungare

Articolul 23

(1) Persoana maghiară de peste hotare, în timpul şederii legale pe teritoriul Ungariei, poate beneficia de drept de facilităţile prevăzute în art. 4, art. 7 alin. (1), art. 8, art. 10, art. 11 alin. (2) şi art. 12, în condiţiile prezentate în articolele respective, prin prezentarea legitimaţiei sale (art. 19).

Fondurile necesare pentru acordarea facilităţilor de către organizaţiile şi instituţiile de stat care acordă facilităţile enumerate în aliniatul (1), respectiv organizaţiile cu scop lucrativ care acordă reduceri de tarife la călătorii vor fi asigurate din bugetul central.

Procedura de solicitare a subvenţiilor ce se pot acorda în Republica Ungară

Articolul 24

(1) Guvernul înfiinţează o organizaţie (organizaţii) de utilitate publică pentru examinarea cererilor şi acordarea subvenţiilor pe care le pot solicita persoanele (organizaţiile) aflate sub incidenţa prezentei legi.

(2) Obiectivele activităţii organizaţiei de utilitate publică, sfera cererilor de finanţare care vor fi examinate de aceasta şi organul de conducere abilitat să ia decizii vor fi cuprinse în actul de înfiinţare al organizaţiei, cu respectarea legii CLVI din 1997 privind organizaţiile de utilitate publică.

(3) Cererile de finanţare pentru subvenţiile ce pot fi solicitate în temeiul prezentei legi, pe bază de concursuri anunţate public, vor fi depuse la organizaţia de utilitate publică competentă din punct de vedere al obiectului cererii.

(4) La cerere trebuie anexate datele şi documentele solicitate de organizaţia de utilitate publică în anunţul concursului.

(5)  În caz de decizie favorabilă, solicitantul şi organizaţia de utilitate publică vor încheia un contract civil care va conţine condiţiile şi suma finanţării, cu specificarea scopurilor în care va putea fi utilizată finanţarea şi regulamentul de justificare a cheltuielilor.

(6) Fondurile necesare pentru desfăşurarea activităţii organizaţiei (organizaţiilor) de utilitate publică vor fi asigurate din bugetul central în diviziune anuală, sub forma unui fond special.

Procedura de solicitare a subvenţiilor disponibile în statele vecine

Articolul 25

(1) Cererile pentru subvenţiile prevăzute în prezenta lege pot fi depuse de către persoanele (organizaţiile) aflate sub incidenţa legii la organizaţia nonprofit înfiinţată în mod legal în acest scop în ţara vecină în care îşi au domiciliul/sediul (în continuare: organizaţie de utilitate publică din străinătate).

(2) Contractul civil încheiat între organizaţia de utilitate publică înfiinţată în Ungaria în scopul examinării cererilor de finanţare şi acordării finanţărilor şi organizaţia de utilitate publică din străinătate conţine datele necesare pentru examinarea cererii, date ce vor fi confirmate prin acte, declaraţii, documentaţii de proiect etc.

(3) Organizaţia de utilitate publică din Ungaria va examina cererile pe baza datelor prevăzute în contractul civil definit în aliniatul (2) şi pe baza opiniei organizaţiei de utilitate publică din străinătate.

(4)   Finanţările obţinute vor fi acordate solicitanţilor de către organizaţia de utilitate publică maghiară pe baza unui contract civil. Acest contract va conţine condiţiile şi suma finanţării, cu specificarea scopurilor în care va putea fi utilizată finanţarea şi regulamentul de justificare a cheltuielilor.

Articolul 26

(1) În scopul coordonării întregului sistem de subvenţionare, se va crea o evidenţă centrală privind cererile de finanţare şi deciziile privind acestea ale organizaţiilor de utilitate publică constituite în scopul examinării cererilor de finanţare.

(2) Organul de administraţie centrală care va ţine evidenţa va fi desemnată de Guvern.

(3) Organul de evidenţă va gestiona următoarele date:

a) Numele, domiciliul stabil (sediul), numărul de legitimaţie al solicitantului sprijinului,

b) Tipul sprijinului solicitat,

c) Suma subvenţiei acordate.

(4) Datele prevăzute în alin. (3) vor putea fi gestionate de organul de evidenţă pe o perioadă de 10 ani de la acordarea subvenţiei.

(5) Vor putea prelua date din evidenţă organizaţiile de utilitate publică înfiinţată în Ungaria şi în ţările vecine, respectiv organele administraţiei centrale ungare implicate în vederea asigurării fondurilor necesare finanţării.

Capitolul IV. Dispoziţii finale

Articolul 27

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2002.

(2) Din momentul aderării Republicii Ungare la Uniunea Europeană, prevederile prezentei legi vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile contractului de aderare şi cu legislaţia Uniunii Europene.

Articolul 28

(1)   Guvernul este mandatat să reglementeze prin ordonanţe următoarele:

a) prevederile privind desemnarea, respectiv determinarea competenţelor organului de administraţie publică abilitat să emită, să retragă şi să ţină evidenţa legitimaţiilor, respectiv a organului căruia acesta îi este subordonat;

b) regulile detaliate privind reducerile de tarif la transportul în comun al persoanelor aflate sub incidenţa prezentei legi;

c) regulile detaliate privind acordarea facilităţilor pentru elevi şi studenţi acordate persoanelor specificate în alin. (1) al art. 10 din prezenta lege.

(2)   Guvernul se va îngriji de înfiinţarea organizaţiilor de utilitate publică ungare care vor examina cererile de finanţare şi vor acorda subvenţiile disponibile în temeiul prezentei legi, respectiv de coordonarea activităţii organizaţiilor de utilitate publică deja existente cu acelaşi scop, de modificarea corespunzătoare a actelor constitutive ale acestora, respectiv de regruparea finanţărilor în acest cadru.

Articolul 29

(1) Ministrul de interne şi ministrul de externe vor stabili printr-o ordonanţă comună regulile detaliate privind emiterea, retragerea, evidenţa legitimaţiei, respectiv cerinţele de conţinut şi de formă ale acestuia.

(2)  Ministrul economiei

a) va stabili într-o ordonanţă, împreună cu ministrul de externe, regulile de evidenţă şi de procedură privind autorizarea încadrării în muncă a maghiarilor de peste hotare, respectiv organizaţia de administraţie de stat responsabilă de îndeplinirea acestor sarcini,

b) este mandatat să reglementeze condiţiile acordării autorizaţiilor de încadrare în muncă pe termen mai lung decît cel stabilit în articolul 16 al prezentei legi, referitor la persoanele aflate sub incidenţa acestei legi. În problemele care afectează şi sportivii profesionişti, reglementarea se va elabora de comun acord cu ministrul tineretului şi sportului.

(3)  Ministrul de externe este mandatat ca în cazuri care merită consideraţie specială în cursul procedurii de examinare de către autoritatea specificată în articolul 19, respectiv în cazul în care derularea procedurii descrise în art. 20 alin. (1) este împiedicată, în scopul fluentizării prelucrării cazurilor, să înlocuiască cu o declaraţie proprie recomandarea prevăzută în articolul 20 al prezentei legi.

(4) Ministrul patrimoniului cultural naţional va determina printr-o ordonanţă regulile detaliate privind facilităţile cuvenite maghiarilor din ţările vecine în cazul în care apelează la serviciile bibliotecilor publice, a instituţiilor muzeale şi de cultură finanţate de stat.

(5) Ministrul învăţămîntului – cu acordul ministrului de externe – va stabili printr-o ordonanţă regulile detaliate privind perfecţionarea pedagogilor maghiari de peste hotare, respectiv facilităţile prevăzute în art. 9, 11 şi 12, art. 13 alin. (1) şi art. 14 ale prezentei legi, inclusiv cuantumul subvenţiilor individuale referitoare la aceste facilităţi.

   

a
f
e
g

 
       


(c) Fundaţia Jakabffy Elemér, Asociaţia Media Index 1999-2006