Altera

    reviste   » Altera
  autori a b c d g h k l m n p r s t u v w z  
  căutare á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  toate numerele » altera ANUL XI. 2005., nr. 26-27 »
 


| observaţii
| listare
| bookmark


 
 
 
     
 
Untitled-1

Recomandarea 156 (2004)1

referitoare la Convenţia Consiliului Europei cu privire la autonomia regională

–     progresul proiectului

Congresul, examinînd propunerea Camerei Regiunilor,

1. Luînd în considerare Recomandarea sa nr. 34 (1997) în care invită Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei să adopte o Cartă regională a autonomiei regionale sub forma unei convenţii internaţionale;

2. Evocînd Recomandarea 1349 (1997) a Adunării Parlamentare şi Opinia nr. 300 din 13 decembrie 2000 a Comitetului Regiunilor al Uniunii Europene, acestea susţinînd, ambele, adoptarea rapidă a Cartei autonomiei regionale sub forma unei convenţii;

3. Luînd în considerare propriile Rezoluţii 146 (2002) şi 161 (2003) cu privire la progresul activităţii interguvernamentale referitoare la adoptarea unei Convenţii a Consiliului Europei cu privire la autonomia regională;

4. Luînd notă de opinia exprimată în Congres în 2003 de către reprezentanţii unei serii de guverne – în special al Regatului Unit al Marii Britanii, al Ungariei şi al Italiei – referitoare la posibila adoptare a unei convenţii a Consiliului Europei cu privire la autonomia regională;

5.  Ţinînd seama de:

a. propunerea Guvernului Ungariei ca cea de a XIV-a Conferinţă a Miniştrilor europeni însărcinaţi cu administraţia locală şi regională să se desfăşoare la Budapesta în prima jumătate a anului 2005;

b. faptul că cea de-a III-a Întîlnire la vîrf a şefilor de stat şi de guverne a Consiliului Europei va avea loc la Varşovia (Polonia) în 2005;

6.  După ce s-a examinat raportul lui Giovanni Di Stasi (Italia, R, SOC) şi Karsten Behr (Germania, R, EPP/CD), raportori, bazîndu-se pe progresul înregistrat în pregătirea unei Convenţii a Consiliului Europei cu privire la autonomiaa regională de la cea de a X-a Sesiune plenară a Congresului (Strasbourg, 20-22 mai 2003);

7.  Remarcă cu satisfacţie că, în conformitate cu deciziile luate la cea de a treisprezecea Conferinţă a miniştrilor europeni însărcinaţi cu administraţia locală şi regională (Helsinki, 27 şi 28 iunie 2002) şi cu programul cadru atribuit acesteia de către Comitetul de Miniştri pe baza acestor decizii2, Comitetul Director pentru Democraţia Locală şi Regională (CDDLR), asistat de Comisia sa de Experţi în Cadrul şi Structura Administraţiei Locale şi Regionale (LR-CS):

a. a pregătit un proiect de convenţie cu privire la autonomia regională şi un proiect de recomandare a Comitetului de Miniştri ai Consiliului Europei cu privire la autonomia regională;

b. a aprobat aceste proiecte de texte la cea de a treizeci şi treia întrunire a sa (Strasbourg, 17-19 mai 2004) şi le-a înaintat Comitetului de Miniştri împreună cu un raport de activitate;

8.  Doreşte să felicite CDDLR pentru reuşita sa în a pregăti un proiect de convenţie cu privire la autoguvernarea regională:

a. întemeiată pe conceptele şi principiile de bază elaborate deja de CDDLR, luînd în considerare proiectul Cartei aprobat de Congres în 1997;

b. stipulînd explicit că fiecare stat are dreptul de a înfiinţa sau nu autorităţi regionale;

c. oferind o formulă de tip „meniu”, care, în anumite condiţii, ar permite statelor contractante să hotărască să ratifice   numai prevederile pe care le consideră cele mai compatibile cu sistemul lor juridic şi cu sistemul lor de administraţie locală şi regională;

d. cuprinzînd o prevedere preliminară ce le dă statelor posibilitatea de a alege să fie obligate, în ce priveşte autorităţile lor regionale, numai de principiile generale ale convenţiei şi să se limiteze în rest la garanţiile juridice cuprinse în Carta europeană a autonomiei locale;

9.  În ce priveşte relaţia dintre proiectul convenţiei cu privire la autonomia regională şi Carta europeană a autonomiei locale, consideră că, în conformitate cu propunerile prezentate în Rezoluţia 161 (2003), ar trebui să se ţină seama şi de propunerea ca statele să aibă opţiuni alternative pentru instituţiile lor regionale, şi anume:

a. ratificarea Cartei europene a autonomiei locale (pe baza Articolului 13),

b. ratificarea convenţiei europene a autonomiei regionale sau,

c. ratificarea Cartei europene a autonomiei locale cu privire la regiuni anume, şi ratificarea Convenţiei autonomiei regionale cu privire la alte regiuni din cauza statutului lor specific; dacă se socoteşte de cuviinţă, o a treia categorie de regiuni ar putea fi exclusă din cîmpul de acţiune al acestor două instrumente;

10.   Consideră că proiectul de Convenţie aprobat de CDDLR este un compromis juridic care ar putea facilita acceptarea unei convenţii a consiliului Europei cu privire la autonomia regională, deopotrivă cu Carta europeană a autonomiei locale, care este deja în vigoare;

11.      Rămîne totuşi convins că adoptarea unei recomandări a Comitetului de Miniştri cu privire la autonomia regională ar putea crea un dezechilibru instituţional în dreptul european, deoarece, dată fiind existenţa Cartei europene a autoguvernării locale, un asemenea text ar înfiinţa o ierarhie juridică internaţională între autorităţile locale şi regionale de pe cuprinsul continentului;

12.      Dorind să sublinieze că o convenţie internaţională are caracter juridic de obligativitate numai pentru acele state care au acceptat-o şi că – potrivit caracterului său legal – statele sînt deplin libere să decidă dacă semnează şi ratifică sau nu o convenţie;

13.         Crede, de aceea, că statele care continuă să se opună unei convenţiii cu privire la autonomia regională nu ar trebui să le împiedice pe cele care sînt în favoarea ei să adopte un asemenea instrument în cadrul Comitetului de Miniştri; chiar dacă au dreptul să îşi exprime îndoielile, statele care încă se opun ideii nu ar trebui, în spiritul unei camaraderii europene, să facă indisponibilă o asemenea convenţie pentru statele care şi-au exprimat, în principiu, aprobarea;

14.         Crede că soluţiile legale propuse pentru a face convenţia mai flexibilă şi pentru a consolida dreptul statelor individuale de a nu o semna şi ratifica ar trebui în cele din urmă să le permită tuturor statelor membre ale Consiliului Europei să îşi dea acordul pentru acest nou instrument juridic internaţional;

15. Ţinînd seama de cele de mai sus, invită Adunarea Parlamentară să recomande Comitetului de Miniştri să adopte, cît de curînd posibil, o convenţie a Consiliului Europei cu privire la autonomia regională pe baza proiectului pregătit de CDDLR;

16. Invită Comitetul de Miniştri să examineze proiectul convenţiei Consiliului Europei cu privire la autoguvernarea regională elaborat de CDDLR în vederea supunerii sale opiniei:

a. uneia din viitoarele Conferinţe a a Miniştrilor Europeni însărcinaţi cu administraţia locală şi regională şi,

b. celei de-a III-a Întîlniri la vîrf a şefilor de stat şi de guvern al Consiliului Europei;

17.  Invită guvernele statelor membre ale Consiliului Europei să examineze proiectul convenţiei Consiliului Europei cu privire la autonomia regională elaborat de CDDLR în vederea aprobării sale, acolo unde se impune, la conferinţa şi/sau întîlnirea la vîrf menţionată mai sus astfel încît să poată fi adoptat rapid şi definitiv de Comitetul de Miniştri.U

Note:

1.    Dezbătută şi aprobată de Camera Regiunilor la 26 mai 2004 şi adoptată de Comitetul Permanent al Congresului la 27 mai 2004, (vezi doc.CPR (11)2, proiectul recomandării prezentate de G. Di Stasi (Italia, R, SOC) şi K.Behr (Germania, R, EPP/CD) raportori).

2.    Decizia nr. Cm/850/10.10.2002

(traducere neoficială)

   

a
f
e
g

 
       


(c) Fundaţia Jakabffy Elemér, Asociaţia Media Index 1999-2006