Altera

    reviste   » Altera
  autori a b c d g h k l m n p r s t u v w z  
  căutare á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  toate numerele » altera ANUL VIII. 2002., nr. 19 »
 


| observaţii
| listare
| bookmark


 
 
 
     
 

Ordonanţă de urgenţă nr. 31 din 13 martie 2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvrşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii

Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 214 din 28

martie 2002

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Pentru prevenirea şi combaterea incitării la ură naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvrşirea de infracţiuni contra păcii şi omenirii, prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvrşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

Art. 2. - n sensul prezentei ordonanţe de urgenţă:

a) prin organizaţie cu caracter fascist, rasist sau xenofob se nţelege orice

grup format din trei sau mai multe persoane, care şi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, n scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice, naţionalismul extremist. n această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără personalitate juridică, partidele şi mişcările politice, asociaţiile şi fundaţiile, societăţile comerciale, precum şi orice alte persoane juridice care ndeplinesc cerinţele prevăzute la prezenta literă;

b) prin simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe se nţelege drapelurile, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea nsemne, care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele prevăzute la lit a);

c)    prin persoană vinovată de săvrşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii se nţelege orice persoană condamnată definitiv de o instanţă judecătorească romnă sau străină pentru una sau mai multe infracţiuni contra păcii şi omenirii, precum şi orice persoană condamnată de o instanţă penală internaţională pentru crime de război sau crime contra umanităţii.

CAPITOLUL II

Infracţiuni şi contravenţii

Art. 3. - (1) Constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist sau xenofob se pedepseşte cu nchisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2)  Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi aderarea la o organizaţie cu caracter fascist, rasist sau xenofob, precum şi sprijinirea sub orice formă a unei organizaţii avnd acest caracter.

(3)       Tentativa se pedepseşte.

Art. 4. - (1) Răspndirea, vnzarea sau confecţionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe, precum şi deţinerea, n vederea răspndirii, a unor astfel de simboluri se pedepsesc cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi utilizarea n public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe.

(3) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1) sau (2), dacă este săvrşită n interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei.

Art. 5. - Promovarea cultului persoanelor vinovate de săvrşirea unei infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă, săvrşită prin orice mijloace, n public, se pedepseşte cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.

Art. 6. - Contestarea sau negarea n public a Holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepseşte cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.

Art. 7. - n cazul infracţiunilor prevăzute la art. 3-6 urmărirea penală se efectuează, n mod obligatoriu, de către procuror.

Art. 8. - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 250.000.000 lei:

a)     răspndirea, vnzarea sau confecţionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe, precum şi deţinerea, n vederea răspndirii, a unor astfel de simboluri de către o persoană juridică;

b) utilizarea n public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe de către o persoană juridică;

c)     promovarea cultului persoanelor vinovate de săvrşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă, săvrşită prin orice mijloace, n public, de către o persoană juridică.

(2) Nu constituie contravenţie fapta prevăzută la alin. (1) lit. a) sau b), dacă este săvrşită n interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei.

(3)   Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către personalul mputernicit n acest scop de către ministrul culturii şi cultelor, precum şi de către personalul special abilitat din cadrul Ministerului de Interne.

(4)         Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor snt aplicabile, cu excepţia art. 28 şi 29.

CAPITOLUL III

Dizolvarea persoanei juridice

Art. 9. - (1) Pot fi dizolvate prin hotărre judecătorească persoanele juridice care desfăşoară una sau mai multe dintre următoarele activităţi:

a)     activităţi specifice organizaţiei cu caracter fascist, rasist sau xenofob n sensul art. 2 lit. a);

b) răspndirea, vnzarea sau confecţionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe sau deţinerea, n vederea răspndirii, a unor astfel de simboluri ori utilizarea lor n public;

c)     promovarea cultului persoanelor vinovate de săvrşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă săvrşită prin orice mijloace, n public.

(2) Cererea de dizolvare poate fi introdusă de Ministerul Public din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate.

(3) Competenţa de a judeca n primă instanţă cererea de dizolvare aparţine tribunalului n a cărui circumscripţie se află sediul persoanei juridice.

(4) Hotărrea tribunalului este supusă căilor de atac n condiţiile Codului de procedură civilă.

Art. 10. - Dispoziţiile referitoare la dizolvare nu se aplică persoanelor juridice care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) n interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei.

Art. 11. - Dispoziţiile art. 9 se completează, după caz, cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi ale Legii partidelor politice nr. 27/1996, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL IV

Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice

Art. 12. - Se interzice ridicarea sau menţinerea n locuri publice, cu excepţia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative referitoare la persoanele vinovate de săvrşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

Art. 13. - (1) Se interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de săvrşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii unor străzi, bulevarde, scuaruri, pieţe, parcuri sau altor locuri publice.

(2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor persoanelor vinovate de săvrşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii unor organizaţii, cu sau fără personalitate juridică.

   

a
f
e
g

 
       


(c) Fundaţia Jakabffy Elemér, Asociaţia Media Index 1999-2006