Altera

    reviste   » Altera
  autori a b c d g h k l m n p r s t u v w z  
  căutare á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  toate numerele » altera ANUL VIII. 2002., nr. 19 »
 


| observaţii
| listare
| bookmark


 
 
 
     
 
Recomandarea 1222 (1993)

Recomandarea 1222 (1993)

PRIVIND LUPTA ÎMPOTRIVA RASISMULUI, XENOFOBIEI I INTOLERANŢEI

1.  Adunarea este profund alarmată de resurecţia rasismului, xenofobiei şi intoleranţei pe tot cuprinsul Europei.

2.    Condamnă ferm actele de violenţă comise în mai multe state membre ale Consiliului Europei.

3.     Adunarea este încurajată de reacţia publică masivă în multe state membre în favoarea acceptării şi respectării diferitelor culturi existente în Europa.

4.     Adunarea subliniază importanţa tratării rădăcinilor cauzelor rasismului, xenofobiei şi intoleranţei, şi implementarea instrumentelor juridice naţionale şi internaţionale pentru combaterea acestor fenomene.

5.     Acţiunile autorităţilor naţionale, regionale şi locale, cît şi ale organizaţiilor neguvernamentale, vor include pe viitor prevenirea prin educaţie, ajutorarea victimelor şi protejarea şi promovarea diversităţii culturale (formulate deja în Recomandarea 1206 (1993) privind integrarea imigranţilor şi relaţiile comunitare).

6.     Adunarea subliniază rolul tineretului şi, din acest motiv, salută masa rotundă organizată în iulie 1993 de

Comitetul de Cultură şi Educaţie, cu participarea parlamentarilor şi reprezentanţilor tinerilor cu privire la „strategiile de combatere a xenofobiei”.

7.      Adunarea accentuează, de asemenea, rolul hotărîtor pe care mass media l-ar putea juca în prezentarea unei societăţi deschise şi tolerante şi în combaterea prejudecăţilor şi urii. În consecinţă, invită mass media să informeze publicul în mod obiectiv asupra pericolelor rasismului, xenofobiei şi intoleranţei.

8.      Roagă industria de publicitate să nu includă anunţuri de publicitate în filme şi/sau producţii TV care încurajează violenţa, brutalitatea şi rasismul.

9.      În anumite state membre, opinia publică pare a fi aceea că sarcinile rezultate din aplicarea Convenţiei de la Geneva din 1951 în legătură cu statutul refugiaţilor nu sînt împărtăşite în mod egal de către toate ţările europene. Această opinie contribuie la creşterea sentimentelor xenofobe şi rasiste.

10.  Adunarea salută sugestiile Comitetului de Miniştri ca viitoarea întîlnire

la nivel înalt a şefilor de state şi guverne, care va avea loc în zilele de 8-9 octombrie 1993 la Viena, să aibă drept rezultat un plan de acţiune al Consiliului Europei împotriva rasismului, xenofobiei şi intoleranţei.

11. Adunarea recomandă Comitetului de Miniştri să includă în proiectul planului de acţiune, ce urmează a fi discutat la viitoarea întîlnire, următoarele:

i. o campanie europeană de tineret care să ofere oportunitate tinerilor din Europa să se unească într-o luptă comună pentru valorile europene;

ii. un studiu interdisciplinar comparativ în toate statele membre ale Consiliului Europei asupra rădăcinilor şi cauzelor rasismului, xenofobiei şi ale altor manifestări de intoleranţă şi excludere, cît şi a măsurilor luate la nivele naţionale în vederea formulării principiilor comune pentru o strategie pe tot teritoriul Europei.

iii. formarea unui grup independent de experţi care vor:

a. monitoriza conformarea statelor membre cu obligaţiile juridice internaţionale;

b. schimba informaţii şi vor stimula acţiunile la nivelul naţional, regional şi local;

c. lua în considerare comunicările adresate lor de către organizaţiile neguvernamentale;

d. raporta regulat Comitetului de Miniştri, care vor transmite la rîndul lor aceste rapoarte Adunării;

iv. crearea, în strînsă cooperare cu Oficiul Înaltului Comisar pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite, a unei comisii europene pentru refugiaţi sau a unui forum pentru promovarea politicilor şi măsurilor în scopul

îmbunătăţirii solidarităţii între statele membre, cu privire la consecinţele privind acceptarea refugiaţilor şi a azilanţilor.

v. reexaminarea urgentă a chestiunii unor posibile obstacole în dobîndirea cetăţeniei, pentru facilitarea integrării imigranţilor, în cazul în care cerinţele pentru acordarea cetăţeniei în statul gazdă sînt întrunite;

vi. măsuri specifice pentru asigurarea unei comunicaţii efective şi implementarea planului şi a obiectivelor acestuia.

12. Adunarea recomandă, de asemenea, Comitetului de Miniştri să facă apel la statele membre ale Consiliului Europei pentru:

i. introducerea sau întărirea, ca o chestiune de maximă urgenţă, a unei educaţii şi politici active de tineret cu accent pe combaterea atitudinilor intolerante, rasiste şi xenofobe; o atenţie specială trebuie acordată educaţiei privind drepturile omului şi predarea limbilor;

ii. sprijinirea şi furnizarea de fonduri pentru activităţile organizaţiilor neguvernamentale care au ca scop promovarea toleranţei şi, acolo unde se poate, iniţierea unor acţiuni, cum ar fi înfiinţarea centrelor multiculturale şi organizarea cursurilor de limbă pentru imigranţi, cursuri de instruire pentru tineri, călătorii pentru grupuri multietnice şi alte forme de schimburi culturale;

iii. înfiinţarea de organizaţii la nivel naţional pentru promovarea toleranţei, cu responsabilitatea de a încuraja dialogul dintre tineri proveniţi din comunităţi de imigranţi şi popoare indigene şi pentru consilierea guvernelor în elaborarea politicilor lor privind promovarea toleranţiei;

iv. ratificarea Convenţiei internaţionale pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare a Naţiunilor Unite şi pentru acceptarea procedurii de petiţie prevăzută de articolul 14 al Convenţiei;

v. ratificarea Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice împreună cu protocolul adiţional care prevede înfiinţarea unui comitet care să examineze plîngerile individuale;

vi. asigurarea ca atît avocaţii interesaţi cît şi grupurile care îi sprijină pe imigranţi să cunoască prevederile Convenţiei internaţionale pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare a Naţiunilor Unite, Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice şi ale Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale a Consiliului Europei; vii. adoptarea unei legislaţii conforme cu principiile şi liniile directoare trasate de Consiliul Europei pentru sancţionarea persoanelor iniţiatoare de declaraţii şi acţiuni rasiste, xenofobe şi antisemite, cît şi a oricăror acte de discriminare de acest gen săvîrşite de autorităţile publice.

13.         Adunarea recomandă Comitetului de Miniştri să invite statele membre să promoveze în mass-media o campanie activă înpotriva atitudinilor rasiste şi xenofobe.

14.         Adunarea recomandă Comitetului de Miniştri să invite statele membre ale Consiliului Europei şi autorităţile locale şi regionale să acorde prioritate mijloacelor de combatere a rasismului şi xenofobiei.

Traducere de Kacsó Judit-Andrea


*

Dezbaterea Adunării din 29 septembrie 1993 (şedinţa a 49-a), vezi Doc. 6915, raportul Comitetului de Afaceri Politice, raportor: Dl. Espersen; doc. 6937, opinia Comitetului de Afaceri Juridice şi Drepturile Omului, raportor dl. López Henares, şi doc. 6935, opinia Comitetului de Cultură şi Educaţie, raportor Dna. Err. Text adoptat de Adunare în data de 29 septmbrie 1993 (şedinţa a 49-a).

   

a
f
e
g

 
       


(c) Fundaţia Jakabffy Elemér, Asociaţia Media Index 1999-2006