Altera

    reviste   » Altera
  autori a b c d g h k l m n p r s t u v w z  
  căutare á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  toate numerele » altera ANUL VII. 2001., nr. 16 »
 


| observaţii
| listare
| bookmark


 
 
 
     
 
Recomandarea 1333 (1997)1 cu privire la

Recomandarea 1333 (1997)1 cu privire la
cultura şi limba aromână

1. Adunarea este îngrijorată de situaţia critică a culturii şi limbii aromâne, care a existat de mai bine de două mii de ani în Peninsula Balcanică.

2. Întrucît la începutul secolului al XX-lea au existat mai mult de 500.000 de vorbitori ai limbii aromâne, momentan există aproximativ doar jumătatea acestui număr, dispersaţi în Albania, Bulgaria, Grecia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei şi Serbia, care constituie ţările lor de baştină, precum şi în România, Germania, Statele Unite ale Americii şi Australia. Majoritatea lor sînt în vîrstă. Aromâna, ca limbă minoritară, este în pericol.

3. Greutatea problemei a devenit evidentă începînd cu extinderea cooperării în Balcani, căminul aromânilor.

4. Limba şi cultura aromână se con- fruntă cu aceeaşi soartă cu care s-au confruntat multe dintre culturile europene, care sînt pe cale de dispariţie sau au dispărut deja. Totuşi, „... acceptarea unui sistem plu- ralist al valorilor culturale este o condiţie esenţială pentru stabilitatea în Europa şi, în special, pentru cea din Balcani.”

5. Aromânii nu au revendicări politice, ei solicită doar asistenţă în păstrarea limbii şi culturii proprii, care sînt condamnate la dispariţie dacă instituţiile europene, şi în special Consiliului Europei, nu le vin în ajutor.

6. Adunarea reaminteşte textele pe care le-a adoptat în cazuri similare, în mod deosebit Recomandarea 928 (1981) cu privire la problemele educaţionale şi culturale ale limbilor şi dialectelor minoritare din Europa, Recomandarea 1283 (1996) cu privire la istorie şi predarea istoriei în Europa şi Reco- mandarea 1291 (1996) cu privire la cultura idişă.

7. Acesta din urmă a recomandat înfiinţarea, sub auspiciile Consiliului Europei, a unui „laborator pentru minorităţile etnice dispersate” cu mandatul, inter alia, al promovării supravieţuirii culturii minorităţilor sau al amintirii acestora, al desfăşurării unei anchete cu privire la persoanele care mai vorbesc limbi minoritare, al înre- gistrării, colectării şi păstrării monu- mentelor, al evidenţierii limbii şi folclorului acestora, al publicării docu- mentelor de bază şi promovării legislaţiei în vederea protejării culturilor minoritare împotriva discriminării sau a anihilării.

8. Adunarea recomandă Comitetului de Miniştri:

i. să încurajeze statele balcanice pe teritoriul cărora trăiesc comunităţi aromâne să semneze, să ratifice şi să implementeze Carta Europeană a Limbi- lor Regionale sau Minoritare şi îi invită să sprijine aromânii, mai ales în urmă- toarele domenii:

a. educaţie în limba maternă;

b. serviciul religios în aromână în propriile lăcaşe de cult;

c. ziare, reviste şi programe de ra- dio şi televiziune în limba aromână;

d. sprijin financiar pentru asociaţiile culturale ale acestora;

ii. să invite celelalte state membre să sprijine limba aromână, de exemplu, prin înfiinţarea unor catedre universitare destinate acestui obiect de studiu şi să distribuie cele mai interesante producţii ale culturii aromâne în Europa prin traduceri, antologii, cursuri, expoziţii şi producţii teatrale;

iii. să instituie burse pentru artişti, scriitori, cercetători şi studenţi aparţinînd grupurilor minoritare aromâne de pe tot cuprinsul Balcanilor, astfel încît ei să se poată angaja într-o muncă creativă corespunzătoare în domeniile limbii şi culturii aromâne;

iv. să solicite Consiliului pentru Cooperare Culturală asigurarea coordo- nării activităţilor culturale aromâne din Europa în cooperare cu centrele acade- mice aromâne recunoscute;

v. să invite ministerele educaţiei din statele membre să includă istoria aromâ- nilor în manualele de istorie a Europei;

vi. să încerce să dezvolte o cooperare şi un parteneriat cu organizaţiile, funda- ţiile şi celelalte instituţii interesate din sectorul privat în vederea implementării acestor recomandări;

vii. să ia în considerare cultura aromână în continuarea Recomandării 1291 (19996), în special, în privinţa „laboratorului pentru minorităţile etnice dispersate”.

NOTĂ

1. Dezbaterile Adunării Parlamentare din 24 iunie 1997 (şedinţa a 18-a). Vezi Docu- mentul 7728, raportul Comitetului pentru Cultură şi Educaţie, raportor Dl. de Puig. Text adoptat de către Adunare în data de 24 iunie 1997 (şedinţa a 18-a).

Traducere de Judit-Andrea Kacsó

   

a
f
e
g

 
       


(c) Fundaţia Jakabffy Elemér, Asociaţia Media Index 1999-2006