Altera

    reviste   » Altera
  autori a b c d g h k l m n p r s t u v w z  
  căutare á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  toate numerele » altera ANUL VI. 2000., nr. 15 »
 


| observaţii
| listare
| bookmark


 
 
 
     
 
Raport explicativ la Protocolul nr

Raport explicativ la Protocolul nr. 12 al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale

Introducere

1. Articolul 1 al Declaraţiei universale a drepturilor omului proclamă: „Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi drepturi”. Principiul general al egalităţii şi nediscriminării constituie un element fundamental al dreptului internaţional în materie de drepturile omului. El a fost afirmat ca atare în articolul 7 al Declaraţiei universale a drepturilor omului, articolul 26 al Pactului internaţional relativ la drepturile civile şi politice şi în prevederile similare ale altor instrumente internaţionale din domeniul drepturilor omului. În această privinţă, prevederea relevantă a Convenţiei europene a drepturilor omului (CEDO) o reprezintă articolul 14. Totuşi, protecţia oferită de articolul 14 al Convenţiei privind egalitatea şi nediscriminarea este limitată în comparaţie cu prevederile altor instrumente internaţionale. Motivul principal constă în faptul că articolul 14, spre deosebire de dispoziţiile altor instrumente internaţionale, nu enunţă o interzicere distinctă a discriminării, deoarece el nu o interzice decât în ceea ce priveşte „exercitarea drepturilor şi libertăţilor” definite în Convenţie. Din 1950, anumite garanţii specifice privind numai egalitatea dintre soţi au fost enunţate în articolul 5 al Protocolului nr. 7 la CEDO. 2. Din 1960 şi până în prezent, Adunarea Parlamentară şi comitete interguvernamentale competente de experţi ale Consiliului Europei au propus sau studiat variate modalităţi de asigurare a unor garanţii suplimentare în domeniul egalităţii şi nediscriminării. Un nou impuls a fost dat de lucrările desfăşurate în ultimii ani în domeniul egalităţii între femei şi bărbaţi şi al luptei împotriva rasismului şi intoleranţei. Comisia europeană împotriva rasismului şi intoleranţei (ECRI), Comitetul permanent pentru egalitatea între femei şi bărbaţi (CDEG) şi Comitetul permanent pentru drepturile omului (CDDH) au examinat activ posibilitatea întăririi garanţiilor CEDO în aceste două domenii.

3.     Participanţii la cel de-al 7-lea Colocviu internaţional privind Conţvenţia europeană a drepturilor omului (Copenhaga, Oslo şi Lund, 30 mai - 2 iunie 1990) au afirmat că principiile egalităţii şi nediscriminării sunt elemente esenţiale ale dreptului internaţional în materie de drepturile omului. În ce priveşte extinderea protecţiei oferite de articolul 14 al Convenţiei peste limita menţionată mai sus ( a se vedea paragraful 1 de mai sus) prin dezvoltarea jurisprudenţei de la Strasbourg, participanţii au recunoscut că existau, din acest punct de vedere, puţine posibilităţi de dezvoltare a jurisprudenţei, din cauza faptului că interdicţia enunţată de articolul 14 avea un caracter clar secundar în raport cu alte garanţii de fond ale Convenţiei.

4.     Din 1990, examinarea unei posibile întăriri a garanţiilor Convenţiei cu privire la egalitate şi nediscriminare a fost făcută întâi în mod independent şi prin perspective specifice de Comitetul permanent pentru egalitatea între femei şi bărbaţi şi de Comisia europeană împotriva rasismului şi intoleranţei.

5.     Pe parcursului lucrărilor, CDEG a subliniat, în cadrul instrumentelor constrângătoare ale Consiliului Europei, absenţa protecţiei juridice a egalităţii dintre femei şi bărbaţi ca drept fundamental independent. Considerând că o normă juridică în acest scop constituie una din condiţiile esenţiale pentru atingerea egalităţii de jure şi de facto,

CDEG şi-a concentrat majoritatea activităţii sale pentru a include dreptul fundamental al egalităţii între femei şi bărbaţi în Convenţia europeană a drepturilor omului. Activitatea CDEG s-a concretizat într-o propunere detaliată de includerea unui asemenea drept într-un protocol al CEDO. În 1994, Comitetul Miniştrilor a împuternicit Comitetul permanent pentru drepturile omului să analizeze necesitatea şi fezabilitatea unei astfel de măsuri luând în considerare, inter alia, raportul propus de CDEG. Pe baza activităţii Comitetului de experţi pentru dezvoltarea drepturilor omului (DH-DEV), CDDH a fost de acord în octombrie 1996 că era necesară adoptarea unor norme de către Consiliul Europei în domeniul egalităţii dintre femei şi bărbaţi dar, din punct de vedere al principiului universalităţii drepturilor omului, el şi-a exprimat rezervele asupra unui proiect de protocol bazat pe o abordare sectorială. Ca urmare a solicitării CDDH, Comitetul Miniştrilor l-a împuternicit, în decembrie 1996, să studieze soluţii de ordin normativ referitoare la egalitatea dintre femei şi bărbaţi, altele decât cea a unui proiect de protocol specific la CEDO şi să facă propuneri în acest sens.

6. Între timp, activitatea Consiliului Europei privind problema rasismului şi intoleranţei s-a intensificat ca urmare directă a primului Summit al şefilor de stat şi de guvern ai statelor membre, ţinut la Viena în 8-9 octombrie 1993. Declaraţia şi Planul de acţiune privind lupta împotriva rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei, adoptate cu ocazia acestei întâlniri, au exprimat îngrijorarea asupra renaşterii acestor fenomene şi dezvoltării unui climat de intoleranţă. În cadrul abordării globale a acestor probleme definite în Planul de acţiune, şefii de stat şi de guvern au decis să înfiinţeze Comisia europeană împotriva rasismului şi intoleranţei şi să-i confere, printre altele, sarcina de a întări garanţiile împotriva tuturor formelor de discriminare şi, în acest context, de a studia instrumentele juridice internaţionale aplicabile în domeniu în vederea întăririi acestora dacă era necesar.

7. După studierea tuturor instrumentelor internaţionale relative la drepturile omului care tratau problemele discriminării, ECRI a transmis concluziile sale Comitetului Miniştrilor. ECRI era de părere că protecţia oferită de CEDO împotriva discriminării rasiale trebuia întărită printr-un protocol adiţional care să conţină o clauză generală de protecţie împotriva discriminării bazate pe rasă, culoare, limbă, religie sau origine etnică sau naţională. Propunând un nou protocol, ECRI a recunoscut că dreptul singur nu era suficient pentru a elimina rasismul în multiplele lui forme, din diferitele grupuri şi, în acelaşi timp, a subliniat că lupta pentru justiţia rasială nu poate avea succes fără lege. ECRI era convinsă că proclamarea unui drept pentru protecţia împotriva discriminării rasiale, ca drept fundamental al fiinţei umane, va constitui o etapă importantă în lupta împotriva manifestărilor de violare a drepturilor omului, care rezultă din rasism şi xenofobie. Ea a subliniat că atitudinile discriminatorii şi violenţa rasistă se răspândesc în prezent în multe dintre ţările europene şi a constatat că renaşterea ideologiilor rasiste şi a intoleranţei religioase adaugă tensiunii zilnice pe care societăţile noastre o cunosc, o tentativă de legitimizare a discriminării în societăţile noastre.

8.      În lumina propunerilor ECRI, Comitetul Miniştrilor a decis, în aprilie 1996, să împuternicească Comitetul permanent al drepturilor omului să studieze oportunitatea şi fezabilitatea unui instrument juridic împotriva rasismului şi intoleranţei, ţinând cont de raportul amănunţit al ECRI privind întărirea clauzei de nediscriminare a CEDO.

9.      Pe baza activităţii pregătitoare a DH-DEV, care includea identificarea argumentelor pro şi contra diverselor soluţii de ordin normativ, luate în considerare (un protocol adiţional bazat pe propunerea ECRI, un protocol adiţional care să lărgească de o manieră generală câmpul de aplicare al articolului 14, o convenţie-cadru sau alt tip de convenţie, sau o recomandare a Comitetului Miniştrilor) CDDH a adoptat, în octombrie 1997, un raport în atenţia Comitetului Miniştrilor referitor la problema egalităţii între femei şi bărbaţi şi la cea a rasismului şi intoleranţei. CDDH a fost de părere că un protocol adiţional la CEDO era oportun şi fezabil, atât ca soluţie normativă referitoare la egalitatea dintre femei şi bărbaţi cât şi ca instrument juridic împotriva rasismului şi intoleranţei.

10.   Pe baza acestui raport, la cea de-a 622-a întâlnire a delegaţilor miniştrilor (10-11 martie 1998), Comitetul Miniştrilor a mandatat CDDH să elaboreze un protocol adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omului, lărgind într-o manieră generală câmpul de aplicare al articolului 14 şi conţinând o listă ne-exhaustivă a motivelor de discriminare.

11.      În 1998 şi 1999, CDDH şi comitetul lui de experţi, DH-DEV, au elaborat proiectul de protocol şi raportul explicativ. Pe parcursul etapelor anterioare ale acestei activităţi, CDEG şi ECRI s-au asociat, după cum a fost cazul, prin intermediul reprezentanţilor lor. Pe parcursul acestei perioade, participanţii la colocviul european regional “Toţi implicaţi -eficienţa protecţiei drepturilor omului la 50 de ani după Declaraţia universală” (Strasbourg, 2-4 septembrie 1998), organizat de Consiliul Europei ca o contribuţie la sărbătorirea celei de a 50-a aniversări a Declaraţiei universale a drepturilor omului, şi Comitetul Miniştrilor prin declaraţia sa politică adoptată la 10 decembrie 1998, cu ocazia aceleiaşi aniversări, s-au exprimat în favoarea unei redactări rapide a proiectului de protocol.

12.      CDDH, după consultarea Curţii europene a drepturilor omului, a Adunării Parlamentare şi a altor instanţe ale Consiliului Europei, a finalizat textul proiectului de protocol în cadrul adunării extraordinare din 9-10 martie 2000 şi a decis să-l transmită, împreună cu proiectul raportului explicativ, Comitetului Miniştrilor.

13.   Comitetul Miniştrilor a adoptat textul Protocolului în 26 iunie 2000 la a 715-a întâlnire a delegaţilor miniştrilor şi l-a deschis spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei la 4 noiembrie 2000.

Comentarii asupra dispoziţiilor

protocolului

Preambul

14.       Succintul preambul se referă, în primul paragraf, la principiul egalităţii în faţa legii şi al protecţiei egale din partea legii. Este vorba despre un principiu general fundamental, bine stabilit şi despre un element esenţial al protecţiei drepturilor omului, recunoscut în constituţiile statelor membre şi în dreptul internaţional din domeniul drepturilor omului ( a se vedea şi paragraful de mai sus).

15.       În timp ce principiul egalităţii nu apare foarte explicit nici în textul articolului 14 al Convenţiei, nici în cel al articolului 1 al prezentului protocol, trebuie notat că principiul nediscriminării şi al egalităţii sunt strâns legate. De exemplu, principiul egalităţii necesită ca situaţii egale să fie tratate egal şi situaţii inegale, diferit. Orice prejudiciu în acest sens va fi considerat ca discriminare, cu excepţia existenţei unei justificări obiective şi rezonabile (a se vedea paragraful 18 de mai jos). În jurisprudenţa ei relativă la articolul 14, Curtea a făcut deja referire la “principiul tratamentului egal” (a se vedea, de exemplu, decizia Curţii din 23 iulie 1968 în cazul „Lingvistica belgiană”, seria A, no.6, paragraful 10) sau la “egalitatea sexelor” (a se vedea, de exemplu, decizia din 28 mai 1985 în cazul Abdulaziz, Cabales şi Balkandali v. Marea Britanie, seria A, no. 94, paragraful 78).

16.       Al treilea paragraf al preambulului se referă la măsurile luate pentru promovarea unei egalităţi depline şi efective şi reafirmă că astfel de măsuri nu sunt interzise de principiul nediscriminării, în măsura în care ele răspund unei justificări obiective şi rezonabile (acest principiu apăruse deja în anumite dispoziţii internaţionale existente: a se vedea, de exemplu, articolul 1, paragraful 4 al Convenţiei internaţionale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, articolul 4, paragraful 1 al Convenţiei internaţionale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare a femeilor şi, la nivel regional, articolul 4, paragraful 3 al Convenţiei cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale). Faptul că anumite grupuri sau categorii de persoane sunt defavorizate sau existenţa unor inegalităţi de facto pot constitui justificări pentru adoptarea unor măsuri care acordă anumite avantaje în vederea promovării egalităţii, cu condiţia ca principiul proporţionalităţii să fie respectat. Întradevăr, există multe instrumente internaţionale care obligă sau încurajează statele să adopte măsuri pozitive (a se vedea, spre exemplu, articolul 2, paragraful 2 al Convenţiei internaţionale pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, articolul 4, paragraful 2 al Convenţiei - cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale şi Recomandarea no. R (85) 2 a Comitetului Miniştrilor către statele membre privind protecţia juridică împotriva discriminării sexuale). Oricum, prezentul Protocol nu impune nici o obligaţie de adoptare a unor asemenea măsuri. De altfel, o asemenea obligaţie programatică ar fi nepotrivită faţă de caracterul global al Convenţiei şi al sistemului ei de control care sunt bazate pe o garanţie colectivă a drepturilor individuale, enunţate în termeni suficient de specifici pentru a fi folosiţi de justiţie.

Articolul 1 - Interzicerea generală a discriminării

17.   Acest articol conţine principalele dispoziţii de fond ale protocolului. Formularea lui se bazează pe consideraţiile generale care urmează.

18.  Noţiunea de discriminare a fost interpretată constant de Curtea europeană a drepturilor omului prin jurisprudenţa ei relativă la articolul 14 al Convenţiei. În mod deosebit, această jurisprudenţă a clarificat că nu orice distincţie sau diferenţiere de tratament conduce la discriminare. După cum Curtea a enunţat, de exemplu, în decizia referitoare la cazul Abdulaziz, Cabales şi Balkandali v. Marea Britanie: „o diferenţiere de tratament este discriminatorie dacă ‘nu are o justificare obiectivă şi rezonabilă’ şi anume dacă nu urmăreşte ‘un scop legitim’ sau dacă nu există ‘un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopurile care trebuiau atinse’” (decizia din 28 mai 1985, seria A, nr. 94, paragraful 72). Semnificaţia termenului de „discriminare” din articolul 1 este identică cu cea a articolului 14 din Convenţie. Formularea textului francez al articolului 1 („fără nici o discriminare”) diferă uşor de cea a articolului 14 („fără nici o deosebire”), dar ea nu implică o semnificaţie diferită ci, dimpotrivă, este vorba despre o adaptare terminologică care doreşte să ilustreze mai bine conceptul de discriminare în sensul articolului 14, aliniind textul francez la cel englez (a se vedea, la acest punct, decizia Curţii din 23 iulie 1968 în cazul „Lingvistica belgiană”, seria A, nr. 6, paragraful 10).

19. În măsura în care nu orice diferenţiere sau diferenţă de tratament echivalează cu o discriminare şi datorită caracterului general al principiului nediscriminării, nu a fost considerat necesar nici oportun să se includă o clauză restrictivă în prezentul protocol. De exemplu, în dreptul multora dacă nu al tuturor statelor membre ale Consiliului Europei sunt operate anumite diferenţieri pe baza naţionalităţii în ce priveşte anumite drepturi sau prestaţii. Situaţiile în care asemenea diferenţieri sunt acceptabile sunt îndeajuns de acoperite de însăşi semnificaţia noţiunii de „discriminare” după cum a fost descrisă în paragraful 18 de mai sus, deoarece diferenţierile pentru care există o justificare obiectivă şi rezonabilă nu constituie o discriminare. Mai mult, trebuie reamintit că potrivit jurisprudenţei Curţii europene a drepturilor omului, este permisă autorităţilor naţionale o anumită marjă de aproximare pentru a determina dacă şi în ce măsură diferenţele între situaţii analoge justifică diferenţieri de tratament juridic. Limita de apreciere variază în funcţie de circumstanţe, domeniu şi context (a se vedea, de exemplu, decizia din 28 noiembrie 1984 a cazului Rasmussen v. Danemarca, seria A, nr. 87, paragraful 40). De exemplu, Curtea a recunoscut o marjă largă de aproximare în ce priveşte elaborarea şi implementarea unei politici fiscale (a se vedea, de exemplu, decizia din 3 octombrie 1997 în speţă Societatea Naţională şi Provincială de Construcţii şi Alţii v. Marea Britanie, Culegere de hotărâri şi decizii 1997 — VII, paragraful 80).

20.    Lista motivelor de discriminare din articolul 1 este identică cu cea din articolul 14 al Convenţiei. Această soluţie a fost preferată altora, cum ar fi includerea expresă a unor motive suplimentare (de exemplu: handicapul fizic şi psihic, orientarea sexuală, vârsta), nu din necunoaşterea faptului că aceste motive au, în societatea de azi, o importanţă deosebită în comparaţie cu epoca în care articolul 14 al Convenţiei a fost redactat, ci pentru că o asemenea includere a fost considerată inutilă din punct de vedere juridic, deoarece lista motivelor de discriminare nu este exhaustivă şi includerea unui motiv special suplimentar ar putea genera interpretări a contrario în ce priveşte discriminarea bazată pe motive neincluse în listă. Se reaminteşte faptul că articolul 14 a fost deja aplicat de Curtea europeană a drepturilor omului în ce priveşte motive de discriminare care nu sunt menţionate în această dispoziţie (a se vedea, de exemplu, în ceea ce priveşte motivul de orientare sexuală, decizia din 21 decembrie 1999 în cazul Salgueiro de Silva Mouta v Portugalia).

21.    Articolul 1 prevede o clauză generală de nediscriminare şi astfel, sfera de protecţie pe care o oferă este mai largă decât „exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute în (prezenta) Convenţie”.

22. În mod deosebit, sfera suplimentară de protecţie conform articolului 1 se referă la cazurile în care o persoană face obiectul unei discriminări:

i. în exercitarea oricărui drept specific acordat individului de către dreptul naţional;

ii. în exercitarea oricărui drept care rezultă în dreptul naţional din obligaţiile clare ale autorităţilor publice, şi anume atunci când aceste autorităţi publice sunt obligate de legea naţională să se comporte într-un anumit fel;

iii. din partea autorităţilor publice în exercitarea unei puteri discreţionare (de exemplu: acordarea unor anumite subvenţii);

iv. prin orice alt act sau omisiune din partea autorităţilor publice (de exemplu: comportamentul poliţiştilor care cercetează un scandal).

1.          În acest sens, a fost considerat inutil să se specifice care din aceste patru elemente relevă din primul paragraf al articolului 1 şi care din al doilea. Cele două paragrafe sunt complementare şi efectul lor combinat face ca toate cele patru elementele să fie acoperite de articolul 1. Trebuie reţinut, de asemenea, că distincţia între categoriile de la i la iv nu este perfect definită şi că sistemele juridice naţionale pot avea maniere diferite de abordare pentru a şti dacă un caz anumit intră într-o categorie sau alta.

2.    Formularea articolului 1, în termenii acestei dispoziţii, reflectă o abordare echilibrată a eventualelor obligaţii pozitive ale Părţilor. Aceasta conduce la întrebarea în ce măsură articolul 1 obligă Părţile să ia măsuri pentru prevenirea discriminării, chiar şi acolo unde discriminarea apare în relaţiile dintre particulari (aşa numitele „efectele orizontale indirecte”). Aceeaşi întrebare se pune referitor la măsurile de remediere a cazurilor de discriminare. Deşi astfel de obligaţii pozitive nu pot fi global excluse, principalul obiectiv al articolului 1 este stabilirea unei obligaţii negative pentru Părţi: acea de a se abţine de la orice discriminare a persoanelor fizice. 3. Pe de o parte, articolul 1 asigură o protecţie împotriva discriminării din partea autorităţilor publice. Acest articol nu are intenţia să impună Părţilor obligaţia generală pozitivă de a lua măsuri de evitare sau remediere a tuturor cazurilor de discriminare în relaţiile dintre particulari. Un protocol adiţional la Convenţie, care în esenţă enunţă drepturile individuale justiţiabile formulate într-o manieră concisă, nu ar constitui un instrument potrivit pentru definirea diferitelor elemente ale unei obligaţii atât de cuprinzătoare, cu caracter programatic. Reguli specifice şi detaliate au fost deja enunţate în cadrul convenţiilor distincte, destinate în mod exclusiv eliminării discriminării bazate pe motivele speciale vizate de aceste convenţii (a se vedea, de exemplu Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială şi Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, amândouă fiind elaborate în cadrul Naţiunilor Unite). Este clar că prezentul protocol nu poate fi interpretat ca o restricţie sau o derogare de la prevederile dreptului intern sau tratatelor care asigură o protecţie suplimentară împotriva discriminării (a se vedea comentariile articolului 3 în paragraful 32 de mai jos).

4.  Pe de altă parte, nu se poate exclude în totalitate că dorinţa de „a asigura” care figurează în primul paragraf al articolului 1, antrenează obligaţii pozitive. De exemplu, această problemă poate apare când există o lacună clară în protecţia oferită de dreptul naţional împotriva discriminării. În ce priveşte, în special, relaţiile între particulari, absenţa protecţiei împotriva discriminării în aceste relaţii ar putea fi atât de netă şi de gravă încât să angajeze în mod clar responsabilitatea statului şi să cadă, astfel, sub incidenţa articolului 1 al protocolului (a se vedea, mutatis mutandis, decizia Curţii din 26 martie 1985 în cazul X şi Y v. Olanda, seria A, nr. 91, paragraful 23-24, 27 şi 30).

5.      Totuşi, este probabil ca sfera oricăror obligaţii pozitive decurgând din articolul 1 să fie limitată. Trebuie reţinut că sfera primului paragraf este delimitată de referinţa la „exercitarea oricărui drept prevăzut de lege” şi că al doilea paragraf precizează că „nimeni nu va fi discriminat de o autoritate publică, oricare ar fi aceasta”. Trebuie, de asemenea, notat că, în ce priveşte responsabilitatea statului, articolul 1 al Convenţiei fixează o limită generală deosebit de pertinentă în cazul discriminării între particulari.

6.      Reiese din aceste consideraţii că orice obligaţie pozitivă din domeniul relaţiilor dintre particulari se va referi, în cea mai mare măsură, la relaţiile din sfera publică reglementate de lege în mod normal, lege pentru care statul are o anumită responsabilitate (de exemplu: refuzul arbitrar privind accesul la muncă, accesul la restaurante sau la sfera de servicii pe care persoanele private pot să le pună la dispoziţia publicului cum ar fi îngrijirea medicală sau utilităţile precum apa, electricitatea etc). Forma precisă de răspuns pe care statul ar trebui să o dea va varia în funcţie de circumstanţe. Este de la sine înţeles că relaţiile strict private nu vor fi afectate. Reglementarea acestor afaceri ar putea fi susceptibilă de a se interfera cu dreptul de respectare a vieţii private şi de familie, a domiciliului şi corespondenţei fiecăruia, garantat de articolul 8 al Convenţiei.

7. Primul paragraf al articolului 1 se referă la „orice drept prevăzut de lege”. Această expresie vizează să definească limita garanţiei furnizate de această frază şi să limiteze posibilele efecte orizontale indirecte (a se vedea paragraful 27 de mai sus). În măsura în care ar putea exista o îndoială asupra faptului că această frază înglobează ea singură cele patru elemente care constituie câmpul de aplicare suplimentar al protocolului (în mod deosebit, întrebarea poate apare referitor la elementele iii şi iv — a se vedea paragraful 22 de mai sus), trebuie amintit că primul şi al doilea paragraf al articolului 1 sunt complementare. Rezultatul este că acele patru elemente sunt în toate cazurile acoperite de articolul 1 în întregime (a se vedea paragraful 23 de mai sus). Termenul „lege” poate, de asemenea, acoperi dreptul internaţional, dar, acesta nu înseamnă că această dispoziţie conferă Curţii europene a drepturilor omului competenţa de a examina respectarea regulilor de drept conţinute în alte instrumente internaţionale.

8.  Termenul de „autoritate publică” din paragraful 2 a fost împrumutat din articolul 8, paragraful 2 şi articolul 10, paragraful 1 al Convenţiei şi are aici aceeaşi semnificaţie ca în aceste dispoziţii. El înglobează nu numai autorităţile administrative ci şi tribunalele şi organele legislative (a se vedea paragraful 23 de mai sus).

Articolul 2 - Aplicarea teritorială

9.  Este vorba aici despre clauza de aplicare teritorială conţinută în modelul de clauze finale adoptat de Comitetul Miniştrilor în februarie 1980. Paragraful 5 continuă îndeaproape articolul 56, paragraful 4 al Convenţiei.

Articolul 3 - Relaţiile cu Convenţia

10.  Scopul acestui articol este de a preciza relaţiile prezentului protocol cu Convenţia, indicându-se că toate dispoziţiile convenţiei se aplică articolelor 1 şi 2 ale protocolului. Printre aceste prevederi, este cazul să se atragă atenţia îndeosebi asupra articolului 53, conform căruia „nici o dispoziţie a prezentei Convenţii nu va fi interpretată ca limitativă sau derogatorie de la drepturile omului şi libertăţile fundamentale care ar putea fi recunoscute conform legilor de orice Parte contractantă sau conform oricărei alte convenţii la care această Parte contractantă este parte”. Este clar că prezentul articol va fi aplicat relaţiilor dintre prezentul protocol şi Convenţia însăşi. S-a decis să nu se includă în protocol referinţe la articolul 16 al Convenţiei.

11.  După cum s-a menţionat deja în paragraful 21 de mai sus, articolul 1 al protocolului înglobează protecţia oferită de articolul 14 al Convenţiei, dar sfera sa este mult mai largă. Ca protocol adiţional, acesta nu modifică nici nu suprimă articolul 14 al Convenţiei, care, deci, se va aplica în continuare statelor părţi la protocol. Există, deci, o suprapunere între cele două dispoziţii. Conform articolului 32 al Convenţiei, orice problemă de interpretare privind relaţiile precise între aceste dispoziţii intră în competenţa Curţii.

Articolul 4 - Semnarea şi ratificarea Articolul 5 - Intrarea în vigoare Articolul 6 Funcţiile depozitarului

12.  Dispoziţiile articolelor 4 şi 6 corespund formulării modelului de clauze finale adoptat de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei.

   

a
f
e
g

 
       


(c) Fundaţia Jakabffy Elemér, Asociaţia Media Index 1999-2006