Altera

    reviste   » Altera
  autori a b c d g h k l m n p r s t u v w z  
  căutare á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  toate numerele » altera ANUL VI. 2000., nr. 15 »
 


| observaţii
| listare
| bookmark


 
 
 
     
 
Ordonanţa nr

Ordonanţa nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituia României şi ale art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I Principii şi definiţii

Art. 1. - (1) În România, ca stat de drept, democratic şi social, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane reprezintă valori supreme şi sînt garantate.

(2) Principiul egalităţii între cetăţeni, excluderea privilegiilor şi discriminării sînt garantate în special în exercitarea următoarelor drepturi:

a) dreptul la un tratament egal în faţa instanţelor judecătoreşti şi a oricărui alt organ jurisdicţional;

b)   dreptul la securitatea persoanei şi la obţinerea protecţiei statului împotriva violenţelor sau maltratărilor din partea oricărui individ, grup sau instituţie;

c)   drepturile politice, şi anume drepturile electorale, dreptul de a participa la viaţa publică şi de a avea acces la funcţii publice;

d) alte drepturi civile, în special: (i) dreptul la libera circulaţie şi la

alegerea reşedinţei;

(ii) dreptul de a părăsi ţara şi de a se întoarce în ţară;

(iii) dreptul de a obţine cetăţenia română;

(iv) dreptul de a se căsători şi de a-şi alege partenerul;

(v) dreptul de proprietate;

(vi) dreptul de moştenire;

(vii) dreptul la libertatea de gîndire, conştiinţă şi religie;

(viii) dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare;

(ix) dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere paşnică;

e) drepturile economice, sociale şi culturale, în special:

(i) dreptul la muncă, la libera alegere a ocupaţiei, la condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare, la protecţia împotriva şomajului, la un salariu egal pentru muncă egală, la o remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare.

(ii) dreptul de a înfiinţa sindicate şi de a se afilia unor sindicate;

(iii) dreptul la locuinţă;

(iv) dreptul la sănătate, la îngrijire medicală, la securitate socială şi la servicii sociale;

(v) dreptul la educaţie şi la pregătire profesională;

(vi) dreptul de a lua parte, în condiţii de egalitate, la activităţi culturale;

f)  dreptul de acces la toate locurile şi serviciile destinate folosinţei publice.

(3) Orice persoană juridică sau fizică are obligaţia să respecte principiile egalităţii şi nediscriminării.

Art. 2. - (1) În prezenta ordonanţă, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex sau orientare sexuală, apartenenţă la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrîngerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

(2)  Orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate, faţă de alte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi, atrage răspunderea contravenţională conform prezentei ordonanţe, dacă nu intră sub incidenţa legii penale.

(3)  Dispoziţiile sau, după caz, reglementările unei persoane fizice sau juridice, care generează efectele enunţate în alin. (2), antrenează răspunderea contravenţională a persoanei fizice sau juridice, dacă nu intră sub incidenţa legii penale.

(4)  Măsurile luate de autorităţile publice sau de persoanele juridice de drept privat în favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunităţi, vizînd asigurarea dezvoltării lor fireşti şi realizarea efectivă a egalităţii de şanse a acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi, precum şi măsurile pozitive ce vizează protecţia grupurilor defavorizate nu constituie discriminare în sensul prezentei ordonanţe.

(5)  În înţelesul prezentei ordonanţe eliminarea tuturor formelor de discriminare se realizează prin:

a) instituirea unor acţiuni afirmative sau a unor măsuri speciale pentru persoanele şi grupurile de persoane aparţinînd minorităţilor naţionale, pentru comunităţile minorităţilor naţionale, respectiv în vederea protecţiei grupurilor defavorizate, atunci cînd acestea nu se bucură de egalitatea şanselor;

b) sancţionarea comportamentului discriminatoriu prevăzut în dispoziţiile alin. (2) şi (3).

Art. 3. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private, precum şi instituţiilor publice cu atribuţii în ceea ce priveşte:

a)   condiţiile de încadrare în muncă, criteriile şi condiţiile de recrutare şi selectare, criteriile pentru realizarea promovării, accesul la toate formele şi nivelurile de orientare profesională, de formare profesională şi de perfecţionare profesională;

b)protecţia socială şi securitatea socială;

c)   serviciile publice sau alte servicii, accesul la bunuri şi facilităţi;

d)  sistemul educaţional;

e)   asigurarea libertăţii de circulaţie;

f)     asigurarea liniştii şi ordinii publice.

Art. 4. - În înţelesul prezentei ordonanţe, categorie defavorizată este acea categorie de persoane care fie se află pe o poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea cetăţenilor datorită originii sociale ori unui handicap, fie se confruntă cu un comportament de respingere şi marginalizare datorită unor cauze specifice cum ar fi o boală cronică necontagioasă ori infectarea HIV, statutul de refugiat sau azilant.

CAPITOLUL II Dispoziţii speciale Secţiunea I

Egalitatea în activitatea economică

şi în materie de angajare şi profesie

Art. 5. - Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, condiţio
narea participării la o activitate economică a unei persoane ori a alegerii sau exercitării libere a unei profesii de apartenenţa acesteia la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială, respectiv de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, de vîrsta sau de apartenenţa acesteia la o categorie defavorizată.

Art. 6. Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, discriminarea unei persoane pe motiv că aparţine unei rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv datorită convingerilor, vîrstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia, într-un raport de muncă şi protecţie socială, manifestată în următoarele domenii:

a)     încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă;

b) stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului;

 

c)     acordarea drepturilor sociale, altele decît cele ce reprezintă salariul;

d)    formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională;

e)     aplicarea măsurilor disciplinare;

f)       dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;

g) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 7. - (1) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, refuzul unei persoane fizice sau juridice de a angaja în muncă o persoană pe motiv că aceasta aparţine unei rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorii sociale sau categorii defavorizate ori datorită convingerilor, vîrstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia.

(2)   Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, condiţionarea ocupării unui post, prin anunţ sau concurs lansat de angajator sau de reprezentantul acestuia, de apartenenţa la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau categorie defavorizată, de vîrsta, de sexul sau orientarea sexuală, respectiv de convingerile candidaţilor, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 2 alin. (4).

(3)   Persoanele fizice şi juridice cu atribuţii în medierea şi repartizarea în muncă vor aplica un tratament egal tuturor celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă, vor asigura tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă accesul liber şi egal la consultarea cererii şi ofertei de pe piaţa muncii, la consultanţă cu privire la posibilităţile de ocupare a unui loc de muncă şi de obţinere a unei calificări, şi vor refuza sprijinirea cererilor discriminatorii ale angajatorilor. Angajatorii vor asigura confidenţialitatea datelor privitoare la rasa, naţionalitatea, etnia, religia, sexul, orientarea sexuală sau a altor date cu caracter privat care privesc persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Art. 8. - Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, discriminarea angajaţilor de către angajatori în raport cu prestaţiile sociale pe care le acordă acestora, datorită apartenenţei angajaţilor la o rasă, naţionalitate, comunităţi lingvistice, origine etnică, religie, categorie socială sau categorie defavorizată ori datorată vîrstei, sexului, orientării sexuale sau convingerilor acestora.

Art. 9. - Prevederile art. 5-8 nu pot fi interpretate în sensul restrîngerii dreptului angajatorului de a refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerinţelor şi standardelor uzuale în domeniul respectiv, atîta timp cît refuzul nu constituie un act de discriminare în sensul prezentei ordonanţe.

Secţiunea a II-a

Accesul la serviciile publice

administrative şi juridice,

de sănătate, la alte servicii,

bunuri şi facilităţi

Art. 10. Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, refuzarea asigurării serviciilor publice administrative şi juridice, pentru o persoană fizică, un grup de persoane sau o persoană juridică, datorită apartenenţei acesteia/ acestuia ori a persoanelor care administrează persoana juridică la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vîrstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză, dacă fapta nu intră sub incidenţa legii penale.

Art. 11. - Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, refuzarea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane la serviciile de sănătate publică - alegerea medicului de familie, asistenţa medicală, asigurările de sănătate, serviciile de urgenţă sau alte servicii de sănătate -, datorită apartenenţei acesteia/acestuia la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vîrstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză.

Art. 12. - Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, refuzul de a vinde sau de a închiria un teren sau un imobil cu destinaţie de locuinţă, de a acorda un credit bancar sau de a încheia orice alt tip de contract cu o persoană sau un grup de persoane, datorită apartenenţei acesteia/acestuia la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vîrstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză.

Art. 13. - Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, refuzarea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane la serviciile oferite de hoteluri, teatre, cinematografe, biblioteci, magazine, restaurante, baruri, discoteci sau orice alţi prestatori de servicii, indiferent dacă sînt în proprietate privată sau publică, ori de companiile de transport în comun - prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi sau prin alte mijloace -, datorită apartenenţei acesteia/acestuia la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vîrstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză.

Art. 14. Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, refuzarea acordării pentru o persoană sau pentru un grup de persoane a unor drepturi sau facilităţi, datorită apartenenţei acesteia/acestuia la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vîrstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză.

Secţiunea a III-a

Accesul la educaţie

Art. 15. - (1) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, refuzarea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane la sistemul de educaţie de stat sau privat, la orice formă, grad şi nivel, datorită apartenenţei acesteia/acestuia la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vîrstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză.

(2)  Prevederile alineatului precedent se aplică tuturor fazelor sau la etapelor din sistemul educaţional, inclusiv la admiterea sau la înscrierea în unităţile ori instituţiile de învăţămînt şi la evaluarea ori examinarea cunoştinţelor.

(3)   Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, solicitarea unor declaraţii doveditoare a apartenenţei acelei persoane sau acelui grup la etnia respectivă, care să condiţioneze accesul unei persoane sau al unui grup de persoane la educaţie în limba maternă. Excepţie face situaţia în care în învăţămîntul liceal şi universitar candidaţii concurează pe locuri special acordate pentru o anumită minoritate şi se impune dovedirea, printr-un act din partea unei organizaţii legal constituite a minorităţii respective, a apartenenţei la această minoritate.

(4)       Prevederile alin. (1), (2) şi (3) nu pot fi interpretate în sensul restrîngerii dreptului unităţii ori instituţiei de învăţămînt de a refuza înscrierea sau admiterea unei persoane ale cărei cunoştinţe şi/sau rezultate anterioare nu corespund standardelor sau condiţiilor de înscriere cerute pentru accesul în instituţia respectivă, atît timp cît refuzul nu este determinat de apartenenţa persoanei în cauză la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vîrstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia.

(5)       Prevederile alin. (1) şi (2) nu pot fi interpretate în sensul restrîngerii dreptului unităţii ori instituţiei de învăţămînt pentru pregătirea personalului de cult de a refuza înscrierea unei persoane al cărei statut confesional nu corespunde condiţiilor stabilite pentru accesul în instituţia respectivă.

(6)   Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, orice îngrădiri pe criterii de apartenenţă la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată în procesul de înfiinţare şi de acreditare a instituţiilor de învăţămînt înfiinţate în cadrul legislativ în vigoare.

Secţiunea a IV-a

Libertatea de circulaţie, dreptul la libera alegere a domiciliului şi accesul în locurile publice

Art. 16. - (1) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, orice acţiuni constînd în ameninţări, constrîngeri, folosirea forţei sau orice alte mijloace de asimilare, strămutare sau colonizare de persoane, în scopul modificării compoziţiei etnice, rasiale sau sociale a unei zone a ţării sau a unei localităţi.

(2) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, orice comportament constînd în determinarea părăsirii domiciliului, în deportare sau în îngreunarea condiţiilor de viaţă şi de trai cu scopul de a se ajunge la renunţarea la domiciliul tradiţional al unei persoane sau al unui grup de persoane aparţinînd unei rase, naţionalităţi, etnii sau religii, respectiv al unei comunităţi, fără acordul acestora. Constituie o încălcare a prevederilor prezentei ordonanţe atît obligarea unui grup de persoane aparţinînd unei minorităţi naţionale de a părăsi localitatea, aria sau zonele în care locuieşte, cît şi obligarea unui grup de persoane aparţinînd majorităţii de a se stabili în localităţi, arii sau zone locuite de o populaţie aparţinînd minorităţilor naţionale.

Art. 17. (1) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, orice comportament care are ca scop mutarea sau alungarea unei persoane sau a unui grup de persoane dintr-un cartier sau dintr-un imobil, datorită apartenenţei acesteia/acestuia la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vîrstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză.

(2) Prevederea alin. (1) nu poate fi interpretată în sensul restrîngerii dreptului autorităţilor de punere în aplicarea planurilor de sistematizare şi amenajare a teritoriului, atît timp cît mutarea se face în condiţiile legii, iar măsura luată nu este determinată de apartenenţa persoanei sau grupului de persoane în cauză la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vîrstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia/acestora.

Art. 18. Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, interzicerea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane în locurile publice, datorită apartenenţei acesteia/ acestuia la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o altă categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vîrstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză.

Secţiunea a V-a

Dreptul la demnitatea personală

Art. 19. - Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, dacă fapta nu intră sub incindenţa legii penale, orice comportament manifestat în public, avînd caracter de propagandă naţionalistşovină, de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnităţii sau crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunităţi şi legat de apartenenţa acesteia/acestuia la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau categorie defavorizată, ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia/acesteia.

CAPITOLUL III

Sancţiuni

Art. 20. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 5-8, 10-14, art. 15 alin. (1), (2), (3), (6), art. 16, art. 17 alin. (1), art. 18 şi 19 din prezenta ordonanţă se sancţionează cu amendă între 500.000 lei şi 10.000.000 lei, dacă discriminarea vizează o persoană fizică, respectiv cu amendă între 1.000.000 lei şi 20.000.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate.

(2)  Sancţiunile se aplică şi persoanelor juridice.

(3)   Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la cap. II din prezenta ordonanţă se fac de către membrii Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. Dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(4)  Actualizarea cuantumului amenzilor prevăzute în prezenta ordonanţă se va face în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 21. (1) În toate cazurile de discriminare prevăzute în prezenta ordonanţă persoanele discriminate au dreptul să pretindă despăgubiri proporţional cu prejudiciul suferit, precum şi restabilirea situaţiei anterioare discriminării sau anularea situaţiei create prin discriminare, potrivit dreptului comun.

(2)   Cererea de despăgubire este scutită de taxă judiciară de timbru.

(3) La cerere, instanţa poate dispune retragerea, de către autorităţile emitente, a autorizaţiei de funcţionare a persoanelor juridice care, printr-o acţiune discriminatorie, cauzează un prejudiciu semnificativ sau care, deşi cauzează un prejudiciu redus, încalcă în mod repetat prevederile prezentei ordonanţe.

Art. 22. - (1) Organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului au calitate procesuală activă în cazul în care discriminarea se manifestă în domeniul lor de activitate şi aduce atingere unei comunităţi sau unui grup de persoane.

(2) Organizaţiile prevăzute la alin. (1) au calitate procesuală activă şi în cazul în care discriminarea aduce atingere unei persoane fizice, dacă aceasta din urmă mandatează organizaţia în acest sens.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art. 23. - (1) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, se constituie Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului.

(2) Structura organizatorică şi celelalte atribuţii ale Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării vor fi reglementate prin hotărîre a Guvernului.

Art. 24. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru delegat pe lîngă primul-

ministru pentru minorităţile naţionale,

Eckstein Kovács Péter

Ministrul muncii şi protecţiei sociale, Smaranda Dobrescu

Ministru de stat, ministrul sănătăţii, Hajdú Gábor

p. Ministrul educaţiei naţionale Adrian Miroiu, secretar de stat

Ministrul finanţelor, Decebal Traian Remeş

p. Ministrul funcţiei publice, Ioan Onisei, secretar de stat

Bucureşti, 31 august 2000.

Monitorul Oficial nr. 431 din 2 septembrie 2000

/body>
   

a
f
e
g

 
       


(c) Fundaţia Jakabffy Elemér, Asociaţia Media Index 1999-2006