Altera

    reviste   » Altera
  autori a b c d g h k l m n p r s t u v w z  
  căutare á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  toate numerele » altera ANUL IV. 1998, nr. 7 »
 


| observaţii
| listare
| bookmark


 
 
 
     
 
Ordonanţa de urgenţă Nr

Ordonanţa de urgenţă Nr. 36

pentru modificarea şi completarea

Legii învăţămîntului nr. 84/1995

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:

4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. — (1) Învăţămîntul de toate gradele se desfăşoară în limba română. Acesta se desfăşoară, în condiţiile prezentei legi, şi în limbile minorităţilor naţionale, precum şi în limbi de circulaţie internaţională.

(2) În fiecare localitate se organizează şi funcţionează unităţi, clase sau formaţii de studiu cu limba de predare română, şi, după caz, cu predarea în limbile minorităţilor naţionale, ori se asigură şcolarizarea în limba maternă în alte localităţi.

(3) Studiul în şcoală al limbii române, ca limbă oficială de stat, este obligatoriu pentru toţi cetăţenii români, indiferent de naţionalitate. Planurile de învăţămînt trebuie să cuprindă numărul necesar de ore — şi, totodată, se vor asigura condiţiile care să permită însuşirea limbii oficiale de stat.

(4) Atît în învăţămîntul de stat, cît şi în cel particular, documentele şcolare, nominalizate prin ordinul ministrului învăţămîntului, se întocmesc în limba română. Celelalte documente şcolare pot fi redactate în limba de predare. Unităţile şi instituţiile de învăţămînt pot efectua traduceri ale documentelor şcolare proprii.”

5. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9 — (1) Planurile învăţămîntului primar, gimnazial, liceal şi profesional includ religia ca disciplină şcolară.

Elevul, cu acordul părintelui sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia şi confesiunea.

(2) Cultele recunoscute oficial de către stat pot solicita Ministerului Învăţămîntului organizarea unui învăţămînt specific corespunzător necesităţilor de pregătire a personalului de cult, precum şi înfiinţarea şi funcţionarea unor structuri de învăţămînt laic, în sistemul naţional de învăţămînt, sub coordonarea şi controlul Ministerului Învăţămîntului. Susţinerea materială acestor structuri se asigură de către cultul respectiv şi parţial de către stat, potrivit unor norme aprobate de Guvern. Cultele recunoscute oficial de către stat răspund de elaborarea planurilor de învăţămînt şi a programelor analitice care se aprobă de Secretariatul de Stat pentru Culte şi de Ministerul Învăţămîntului.” [...]

8. Alineatul (1) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

„Art. 22 — (1) Studiile gimnaziale se încheie cu susţinerea unui examen naţional de capacitate, structurat pe baza unei metodologii elaborate de către Ministerul Învăţămîntului, la Limba şi literatura română, Matematică şi la o probă de cultură generală, cuprinzînd subiecte din discipline studiate. Elevii aparţinînd minorităţilor naţionale, care frecventează cursurile gimnaziale în limba maternă, susţin o probă la limba şi literatura maternă.” [...]

11. Alineatele (1) şi [...] ale articolului 26 vor avea următoarul cuprins:

(1) Studiile liceale se încheie cu examen naţional de bacalaureat, diversificat în funcţie de profilul liceului, de profilul clasei şi de opţiunea elevului. Examenul naţional de bacalaureat constă în susţinerea următoarelor probe:

[...] b) Limba şi literatura maternă — scris şi oral, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale; [...]

d) Istoria românilor — oral. [...]

34. Articolul 118 va avea următorul cuprins:

„Art. 118 — Persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se instruiască în limba maternă, la toate tipurile, nivelurile şi formele de învăţămînt, în condiţiile prezentei legi.”

35. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 120 vor avea următorul cuprins:

„Art. 120 — (1) Disciplina Limba şi literatura română se predă în învăţămîntul primar şi gimnazial după programe de învăţămînt şi manuale şcolare elaborate în mod special pentru minoritatea respectivă. În învăţămîntul liceal, disciplina Limba şi literatura română se predă după programe de învăţămînt şi manuale şcolare identice cu cele pentru clasele cu predare în limba română.

(2) În învăţămîntul primar, disciplinele Istoria românilor şi Geografia României se predau în limba maternă, după programe şi manuale identice cu cele pentru clasele cu predarea în limba română, cu obligaţia transcrierii şi însuşirii toponimiei şi a numelor proprii româneşti în limba română.”

36. Articolul 122 va avea următorul cuprins:

„Art. 122 — În învăţămîntul de stat profesional, liceal şi postliceal de specialitate predarea se poate face în limba maternă, la cerere, în condiţiile legii, cu obligaţia însuşirii terminologiei de specialitate în limba română.”

37. Articolul 123 va avea următorul cuprins:

„Art. 123 — (1) În învăţămîntul universitar de stat se pot organiza, în condiţiile legii, la cerere, grupe, secţii, colegii, facultăţi şi instituţii de învăţămînt cu predarea în limba maternă. În acest caz, se va asigura însuşirea terminologiei de specialitate în limba română.”

38. Articolul 124 va avea următorul cuprins:

„Art. 124 — În învăţămîntul de toate gradele şi nivelurile, probele de admitere şi probele examenelor de absolvire pot fi susţinute în limba în care au fost studiate disciplinele respective, în condiţiile legii.”

59. Articolul 180 va avea următorul cuprins:

„Art. 180 — Asupra dreptului copilului minor de a urma învăţămîntul obligatoriu în limba română sau în limba unei minorităţi naţionale hotărăşte părintele sau tutorele legal instituit.”

Publicată în Monitorul Oficial nr.152, din 14 iulie 1997

   

a
f
e
g

 
       


(c) Fundaţia Jakabffy Elemér, Asociaţia Media Index 1999-2006