Altera

    reviste   » Altera
  autori a b c d g h k l m n p r s t u v w z  
  căutare á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  toate numerele » altera ANUL IV. 1998, nr. 7 »
 


| observaţii
| listare
| bookmark


 
 
 
     
 
Legea Învăţămîntului Nr

Legea Învăţămîntului Nr. 84. din 1995

(Extrase)

Articolul 8

(1) Învăţămîntul de toate gradele se desfăşoară în limba română. În fiecare localitate se organizează şi funcţionează clase cu limba de predare română.

(2) Dreptul persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale de a învăţa limba lor maternă şi de a putea fi instruite în această limbă sînt garantate, în condiţiile prezentei legi.

(3) Studiul şi însuşirea în şcoală a limbii române, ca limbă oficială de stat, sînt obligatorii pentru toţi cetăţenii români, indiferent de naţionalitate.

(4) Atît în învăţămîntul de stat, cît şi în cel particular, documentele şcolare oficiale se întocmesc în limba română.

Articolul 9

(1) Planurile învăţămîntului primar, gimnazial, liceal şi profesional includ religia ca disciplină şcolară. În învăţămîntul primar religia este disciplină obligatorie, în învăţămîntul gimnazial este opţională, iar în învăţămîntul liceal şi profesional, este facultativă. Elevul, cu acordul părintelui sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia şi confesiunea.

(2) Cultele recunoscute oficial de stat pot solicita Ministerului Învăţămîntului organizarea unui învăţămînt specific, corespunzător necesităţilor de pregătire ale personalului de cult, numai pentru absolvenţii învăţămîntului gimnazial sau liceal, după caz. Ele răspund de elaborarea programelor de studii, care se aprobă de Secretariatul de Stat pentru Culte şi de Ministerul Învăţămîntului. [...]

Articolul 12

(2) Organizarea şi conţinutul învăţămîntului nu pot fi structurate după criterii exclusiviste şi discriminatorii de ordin ideologic, politic, religios sau etnic. Nu sînt considerate a fi structurate după criterii exclusiviste şi discriminatorii unităţile şi instituţiile de învăţămînt create din nevoi de ordin religios sau lingvistic, în care predarea corespunde alegerii părinţilor sau tutorilor legali instituiţi ai elevilor. [...]

Articolul 22

(1) Studiile gimnaziale se încheie cu susţinerea unui examen de capacitate, structurat pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Învăţămîntului la următoarele discipline: Limba şi literatura română, Matematică, Istoria românilor şi Geografia României. Elevii aparţinînd minorităţilor naţionale care frecventează cursurile gimnaziale în limba maternă susţin şi o probă la Limba şi literatura maternă.[...]

Articolul 25

(4) Concursul de admitere în liceu constă din următoarele probe:

b) Limba şi literatura maternă — scris, probă susţinută de candidaţii care se înscriu la concursul de admitere pentru clase cu limbi de predare ale minorităţilor naţionale.

Articolul 26

(1) Studiile liceale se încheie cu un examen de bacalaureat, diversificat în funcţie de profilul liceului, de profilul clasei şi de opţiunea elevului. Examenul de bacalaureat constă din susţinerea următoarelor probe:

[...] b) Limba şi literatura maternă — scris şi oral, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale. [...]

d) Istoria românilor — oral. [...]

Articolul 41

(2) Integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe educative speciale se realizează prin unităţi de învăţămînt special, în grupe şi clase speciale din unităţi preşcolare şi şcolare obişnuite, sau în unităţi de învăţămînt obişnuite, inclusiv în unităţi cu predare în limbile minorităţilor naţionale. [...]

Articolul 104

Învăţămîntul particular funcţionează potrivit legii dacă:

a) este organizat şi funcţionează pe principiul non-profit;

b) este organizat şi funcţionează pe principii nediscriminatorii şi respinge ideile, curentele şi atitudinile antidemocratice, xenofobe, şovine şi rasiste;

c) respectă standardele naţionale [...]

CAPITOLUL XII

Învăţămîntul pentru persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale

Articolul 118

Persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se instruiască în limba maternă la toate nivelurile şi formele de învăţămînt, în condiţiile prezentei legi.

Articolul 119

(1) În funcţie de necesităţile locale, se pot organiza la cerere, în condiţiile legii, grupe, clase, secţii sau şcoli cu predarea în limbile minorităţilor naţionale.

(2) Alineatul (1) al acestui articol se va aplica fără a se aduce atingere învăţării limbii oficiale şi predării în această limbă.

Articolul 120

(1) Limba şi literatura română se predau în învăţămîntul primar după programe de învăţămînt şi manuale şcolare elaborate în mod special pentru minoritatea respectivă. În învăţămîntul gimnazial şi liceal, Limba şi literatura română se predau după programe de învăţămînt şi manuale şcolare identice cu cele pentru clasele cu predare în limba română.

(2) În învăţămîntul gimnazial şi liceal, Istoria românilor şi Geografia României se predau în limba română, după programe şi manuale identice cu cele pentru clasele cu predare în limba română. Examinarea la aceste discipline se face în limba română. În învăţămîntul primar, aceste discipline se predau în limba maternă.

(3) În programele şi manualele de Istorie universală şi Istoria românilor se vor reflecta istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale din România.

(4) În învăţămîntul gimnazial se introduce, la cerere, ca disciplină de studiu, Istoria şi tradiţiile minorităţii naţionale, cu predare în limba maternă. Programele analitice şi manualele la această disciplină sînt aprobate de Ministerul Învăţămîntului.

Articolul 121

Elevilor aparţinînd minorităţilor naţionale care frecventează unităţi de învăţămînt cu predarea în limba română li se asigură, la cerere şi în condiţiile legii, ca disciplină de studiu, limba şi literatura maternă, precum şi istoria şi tradiţiile minorităţii respective.

Articolul 122

(1) În învăţămîntul de stat profesional, liceal — tehnic, economic, administrativ, agricol, silvic, agronomic — cît, şi în învăţămîntul postliceal, pregătirea de specialitate se face în limba română, asigurîndu-se, în funcţie de posibilităţi, însuşirea terminologiei de specialitate şi în limba maternă.

(2) În învăţămîntul medical universitar de stat, în cadrul secţiilor existente, pregătirea de specialitate se poate face în continuare în limba maternă, cu obligaţia însuşirii terminologiei de specialitate în limba română.

Articolul 123

În învăţămîntul universitar de stat se pot organiza, la cerere şi în condiţiile prezentei legi, grupe şi secţii cu predarea în limba maternă pentru pregătirea personalului necesar în activitatea didactică şi cultural-artistică.

Articolul 124

În învăţămîntul de toate gradele, concursurile de admitere şi examenele de absolvire se susţin în limba română. Concursurile de admitere şi examenele de absolvire pot fi susţinute în limba maternă la şcolile, clasele şi specializările la care predarea se face în limba maternă respectivă, în condiţiile prezentei legi.

Articolul 125

Ministerul Învăţămîntului asigură, în limba de predare, pregătirea şi perfecţionarea personalului didactic, precum şi manuale şcolare şi alte materiale didactice.

Articolul 126

În conducerea unităţilor şi instituţiilor de învăţămînt în care există grupe, clase sau secţii cu predare în limbile minorităţilor naţionale, se asigură o reprezentare proporţională a cadrelor didactice din rîndul minorităţilor, cu respectarea competenţei profesionale. [...]

Articolul 143

(2) În structura inspectoratelor şcolare din judeţele cu învăţămînt şi în limbile minorităţilor naţionale sînt cuprinşi şi inspectori şcolari pentru acest învăţămînt. [...]

Articolul 154

(5) Candidatul la concursul pentru ocuparea unui post didactic cu predare în altă limbă decît aceea în care şi-a făcut studiile superioare, susţine, în faţa unei comisii de specialitate, un test de cunoaştere a limbii în care urmează să facă predarea.[...]

Articolul 180

Asupra dreptului copilului minor de a urma şcoala în limba română sau în limba unei minorităţi naţionale hotărăşte părintele sau tutorele legal instituit.

Publicată în Monitorul Oficial nr.167, din 31 iulie 1995

   

a
f
e
g

 
       


(c) Fundaţia Jakabffy Elemér, Asociaţia Media Index 1999-2006