Altera

    reviste   » Altera
  autori a b c d g h k l m n p r s t u v w z  
  căutare á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  toate numerele » altera ANUL III. 1997, nr. 6 »
 


| observaţii
| listare
| bookmark


 
 
 
     
 
Tratat cu privire la relaţiile

Tratat cu privire la relaţiile

de bună vecinătate şi cooperare

între România şi Ucraina

România şi Ucraina, denumite în continuare „părţi contractante”,

convinse că buna vecinătate, respectul reciproc şi colaborarea dintre cele două state corespund intereselor fundamentale ale popoarelor lor,

conştiente de interesul strategic comun în consolidarea independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale şi stabilităţii fiecăreia dintre ele,

salutînd schimbările istorice pozitive din Europa şi animate de năzuinţa comună către o Europă unită — continent al păcii, securităţii şi cooperării,

călăuzindu-se după scopurile şi principiile Cartei ONU şi pornind de la primatul normelor general recunoscute ale dreptului internaţional,

reafirmîndu-şi hotărîrea de a îndeplini angajamentele conţinute în Actul final de la Helsinki, în Carta de la Paris pentru o nouă Europă, precum şi în celelalte documente ale Oganizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa,

convinse că respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului reprezintă o premisă importantă pentru edificarea unei Europe noi, unită prin valorile comune ale democraţiei, libertăţii şi statului de drept,

condamnînd actele injuste ale regimurilor totalitare şi de dictatură militară, care în trecut au afectat în mod negativ relaţiile dintre poporul român şi poporul ucrainean, şi convinse că lichidarea moştenirii dureroase a trecutului se poate face doar prin dezvoltarea relaţiilor prieteneşti şi de cooperare între cele două popoare, care năzuiesc spre edificarea unei Europe unite,

considerînd că evaluarea obiectivă a trecutului va contribui la întărirea înţelegerii şi încrederii reciproce dintre cele două state şi popoare,

convinse de necesitatea realizării de către ambele părţi contractante a unei politici active, orientată spre viitor, de bună înţelegere şi încredere, bună vecinătate şi parteneriat,

avînd în vedere potenţialul celor două ţări şi posibilităţile lor pentru dezvoltarea colaborării bilaterale reciproc avantajoase,

au convenit asupra următoarelor:

Articolul 1

1. Părţile contractante îşi întemeiează relaţiile lor pe încredere şi respect reciproc, cooperare şi parteneriat.

2. Părţile contractante vor respecta, în relaţiile reciproce, ca şi în relaţiile cu alte state, principiile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale Actului final de la Helsinki: egalitatea suverană, nerecurgerea la forţă sau la ameninţarea cu forţa, inviolabilitatea fron-tierelor, integritatea teritorială a statelor, reglementarea paşnică a diferendelor, neamestecul în treburile interne, respectarea drepturilor omului, egalitatea în drepturi şi dreptul popoarelor de a dispune de ele însele, cooperarea între state şi îndeplinirea cu bună-credinţă a obligaţiilor asumate conform dreptului internaţional.

Articolul 2

1. Părţile contractante, în concordanţă cu principiile şi normele dreptului internaţional şi cu principiile Actului final de la Helsinki, reafirmă că frontiera existentă între ele este inviolabilă, şi, de aceea, ele se vor abţine, acum şi în viitor, de la orice atentat contra acestei frontiere, precum şi de la orice cerere sau acţiune îndreptată spre acapararea şi uzurparea unei părţi sau a întregului teritoriu al celeilalte Părţi contractante.

2. Părţile contractante vor încheia un tratat separat privind regimul frontierei dintre cele două state şi vor soluţiona problema delimitării platoului lor continental şi a zonelor economice exclusive în Marea Neagră, pe baza principiilor şi procedurilor convenite printr-un schimb de scrisori între miniştrii afacerilor externe, efectuat o dată cu semnarea prezentului tratat. Înţelegerile convenite în acest schimb de scrisori vor intra în vigoare simultan cu intrarea în vigoare a acestui tratat.

Articolul 3

1. Părţile contractante reafirmă că nu vor recurge în nici o împrejurare la ameninţarea cu forţa sau la folosirea forţei, fie îndreptată împotriva integrităţii teritoriale sau independenţei politice a celeilalte părţi contractante, fie în orice alt mod incompatibil cu prevederile Cartei O.N.U. şi cu principiile Actului final de la Helsinki. Ele se vor abţine, de asemenea, de la sprijinirea unor asemenea acţiuni şi nu vor permite unei terţe părţi să folosească teritoriul lor pentru desfăşurarea unor activităţi de acest fel împotriva celeilalte părţi contractante.

2. Orice probleme şi diferende între părţile contractante vor fi soluţionate exclusiv prin mijloace paşnice, în conformitate cu normele dreptului internaţional.

Articolul 4

1. Părţile contractante, conştiente de caracterul indivizibil al securităţii europene, vor colabora pentru edificarea unei Europe unite, constituită din state paşnice, democratice şi independente. În conformitate cu angajamentele lor internaţionale, ele vor contribui la promovarea unei politici de cooperare şi bună vecinătate, de consolidare a stabilităţii, păcii şi securităţii în regiunea lor şi pe continent.

2. Părţile cotractante vor colabora în scopul consolidării măsurilor de creştere a încrederii între state, pentru prevenirea şi soluţionarea paşnică a conflictelor regionale.

Articolul 5

Părţile contractante îşi vor întări şi extinde cooperarea în cadrul organizaţiilor internaţionale, inclusiv cele regionale şi subregionale. Ele se vor sprijini reciproc în eforturile lor de integrare în structurile europene şi euroatlantice.

Articolul 6

1. În cazul apariţiei unei situaţii care, potrivit părerii uneia dintre părţile contractante, poate crea o ameninţare pentru pacea şi securitatea internaţională, părţile contractante vor proceda la consultări privind măsurile de natură să contribuie la reducerea tensiunii şi eliminarea respectivei situaţii.

2. Părţile contractante vor organiza consultări regulate, la diferite niveluri, în problemele securităţii şi dezarmării, care prezintă interes reciproc, şi se vor informa despre îndeplinirea obligaţiilor asumate în baza documentelor internaţionale în acest domeniu, la care ambele au subscris.

3. Părţile contractante vor realiza colaborarea în domeniul militar pe baza unor acorduri separate între organele lor de stat competente.

Articolul 7

1. Părţile contractante, pe bază bilaterală şi multilaterală, vor contribui activ la procesul de dezarmare în Europa, la reducerea în continuare a forţelor armate şi a armamentelor, pînă la niveluri corespunzătoare necesităţilor de apărare.

2. Părţile contractante vor acţiona împreună pentru menţinerea şi consolidarea regimului de neproliferare a armelor nucleare, pentru respectarea strictă a acestuia, precum şi pentru interzicerea producerii şi/sau folosirii armelor de distrugere în masă.

Articolul 8

Părţile contractante, potrivit prevederilor Convenţiei-cadru europene privind cooperarea transfrontalieră dintre comunităţi sau autorităţi teritoriale, vor încuraja şi sprijini contactele directe şi colaborarea reciproc avantajoasă între unităţi administrativ-teritoriale din România şi Ucraina, îndeosebi în zonele de frontieră. De asemenea, ele vor contribui la colaborarea dintre unităţi administrativ-teritoriale din cele două state în cadrul euroregiunilor existente precum şi al euroregiunilor „Prutul de Sus” şi „Dunărea de Jos” nou-create, la care pot fi invitate să participe şi unităţi administrativ-teritoriale din alte state interesate. Părţile contractante vor acţiona pentru includerea acestei cooperări în cadrul activităţilor corespunzătoare ale instituţiilor europene.

Articolul 9

Părţile contractante vor extinde cooperarea dintre ele, precum şi cu alte state riverane la Dunăre şi la Marea Neagră, în toate domeniile de interes comun.

Articolul 10

1. Pentru a asigura dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor bilaterale, precum şi pentru efectuarea unor schimburi de vederi referitoare la problemele internaţionale, părţile contractante vor favoriza contactele regulate dintre organele şi instituţiile lor centrale şi locale. În acest scop, anual vor avea loc întîlniri la nivel de şefi de stat sau de guvern sau întîlniri ale miniştrilor afacerilor externe, cu care ocazie va fi examinată şi îndeplinirea prezentului tratat.

2. Părţile Contractante vor încuraja dezvoltarea în continuare a legăturilor interparlamentare.

Articolul 11

Părţile contractante vor sprijini lărgirea contactelor directe dintre cetăţenii lor, precum şi dintre organizaţiile şi asociaţiile civice neguvernamentale din cele două ţări.

Articolul 12

Părţile contractante vor colabora, între ele şi în cadrul organizaţiilor şi conferinţelor internaţionale, în vederea dezvoltării şi punerii în aplicare a standardelor internaţionale referitoare la promovarea şi protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pentru toţi, inclusiv drepturilor persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale.

Părţile contractante se vor consulta, ori de cîte ori va fi nevoie, în scopul perfecţionării şi armonizării legislaţiei lor naţionale în acest domeniu, dezvoltării contactelor umane şi rezolvării problemelor cu caracter umanitar de interes comun.

Articolul 13

1. În scopul protecţiei identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a minorităţii române din Ucraina şi a minorităţii ucrainene din România, părţile contractante vor aplica normele şi standardele internaţionale prin care sînt determinate drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi anume acele norme şi standarde care sînt cuprinse în Convenţia-cadru a Consiliului Europei privind protecţia minorităţilor naţionale, precum şi în: Documentul Reuniunii de la Copenhaga, a Conferinţei asupra dimensiunii umane a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, din 29 iunie 1990, Declaraţia Adunării Generale a O.N.U. asupra drepturilor persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale sau etnice, religioase şi lingvistice (Rezoluţia nr. 47/135), din 18 decembrie 1992, şi Recomandarea nr. 1201 (1993) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la un protocol adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omului, referitor la drepturile minorităţilor naţionale, cu înţelegerea că această recomandare nu se referă la drepturi colective şi nu obligă părţile contractante să acorde persoanelor respective dreptul la un statut special de autonomie teritorială bazată pe criterii etnice.

2. Minoritatea română din Ucraina cuprinde cetăţenii ucraineni, indiferent de regiunile în care trăiesc şi care, potrivit opţiunii lor libere, aparţin acestei minorităţi în virtuatea originii lor etnice, limbii, culturii sau religiei lor.

Minoritatea ucraineană din România cuprinde cetăţenii români, indiferent de regiunile în care trăiesc şi care, potrivit opţiunii lor libere, aparţin acestei minorităţi în virtutea originii lor etnice, limbii, culturii sau religiei lor.

3. Părţile contractante se angajează să adopte, dacă va fi necesar, măsuri adecvate în vederea promovării, în toate domeniile vieţii economice, sociale, politice şi culturale, a egalităţii depline şi reale între persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale şi cel aparţinînd majorităţii populaţiei. În această privinţă, ele vor ţine seama în mod corespunzător de condiţiile concrete în care se află persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale.

4. Părţile contractante reafirmă că persoanele la care se referă acest articol au, îndeosebi, dreptul, exercitat în mod individual sau împreună cu alţi membri ai grupului lor, la liberă exprimare, la menţinerea şi dezvoltarea identităţii lor etnice, culturale, de limbă şi religioase, dreptul de a-şi menţine şi dezvolta propria lor cultură, la adăpost de orice încercare de asimilare, împotriva voinţei lor. Ele au dreptul să-şi exercite pe deplin şi efectiv drepturile omului şi libertăţile fundamentale, fără nici o discriminare şi în condiţii de deplină egalitate în faţa legii. Persoanele aparţinînd acestor minorităţi au dreptul de a participa, în mod efectiv, la treburile publice, inclusiv prin reprezentanţi aleşi potrivit legii, precum şi la viaţa culturală, socială şi economică.

5. Părţile contractante vor crea, pentru persoanele aparţinînd minorităţii române din Ucraina şi pentru cele aparţinînd minorităţii ucrainene din România, aceleaşi condiţii pentru studierea limbii lor materne. Părţile contractante reafirmă că persoanele sus-menţionate au dreptul să fie instruite în limba lor maternă, într-un număr necesar de şcoli şi instituţii de stat pentru învăţămînt şi specializare, situate ţinînd seama de răspîndirea geografică a minorităţilor respective. Ele au, de asemenea, dreptul de a folosi limba lor maternă în raporturile cu autorităţile publice, în conformitate cu legislaţia naţională şi cu angajamentele internaţionale ale părţilor contractante.

6. Părţile contractante recunosc că, în exercitarea dreptului la asociere, persoanele aparţinînd acestor minorităţi naţionale pot înfiinţa şi menţine, în conformitate cu legislaţia internă, propriile organizaţii, asociaţii, precum şi instituţii sau aşezăminte de învăţămînt, culturale şi religioase.

7. Părţile contractante vor respecta dreptul persoanelor aparţinînd la minorităţile naţionale de avea acces, în limba maternă, la informaţie şi la mijloace de comunicare în masă, precum şi de a schimba liber şi de a difuza informaţii. Ele nu vor crea obstacole, în ceea ce priveşte înfiinţarea şi utilizarea de către aceste persoane, în cadrul legislaţiei interne a fiecărei părţi contractante, a propriilor mijloace de informare în masă. Persoanele la care se referă acest articol au dreptul de a menţine contacte între ele şi peste frontiere cu cetăţeni ai altor state şi de a participa la activităţile organizaţiilor neguvernamentale, atît la nivel naţional, cît şi internaţional.

8. Părţile contractante se vor abţine să ia măsuri care, modificînd proporţiile populaţiei din zone locuite de persoane aparţinînd minorităţilor naţionale, urmăresc limitarea drepturilor şi libertăţilor acestor persoane, care decurg din standardele şi normele internaţionale menţionate în paragraful 1 al prezentului articol.

9. Orice persoană aparţinînd unei minorităţi naţionale, care consideră că drepturile protejate prin acest articol i-au fost încălcate, are dreptul să adreseze o petiţie autorităţilor de stat competente, folosind procedurile legale disponibile.

10. Părţile contractante recunosc obligaţia persoanelor la care se referă acest articol de a fi loiale statului ai cărui cetăţeni sînt, de a respecta legislaţia naţională, precum şi de a respecta drepturile celorlalte persoane, îndeosebi acelea care aparţin populaţiei majoritare sau altor minorităţi naţionale.

11. Nici una dintre prevederile acestui articol nu va fi interpretată ca limitînd sau negînd drepturile omului, care sînt recunoscute în conformitate cu legile părţilor contractante sau cu acordurile încheiate între ele.

12. Nici una din prevederile acestui articol nu poate fi interpretată ca implicînd vreun drept de a întreprinde vreo activitate sau a comite vreo acţiune contrară scopurilor şi principiilor Cartei O.N.U., altor obligaţii decurgînd din dreptul internaţional sau prevederilor Actului final de la Helsinki şi ale Cartei de la Paris pentru o nouă Europă, inclusiv principiului integrităţii teritoriale a statelor.

13. Părţile contractante, în scopul de a coopera în urmărirea îndeplinirii angajamentelor prevăzute în acest articol, vor crea o comisie mixtă interguvernamentală, care va ţine cel puţin o sesiune anuală.

Articolul 14

1. Părţile contractante vor crea condiţii favorabile pentru dezvoltarea relaţiilor lor economice şi comerciale bilaterale, reciproc avantajoase, şi vor perfecţiona mecanismul acestora, în conformitate cu normele şi practica comerţului mondial. Ele îşi vor acorda reciproc clauza naţiunii celei mai favorizate, în relaţiile economice, în condiţiile prevăzute de acordul lor bilateral.

2. Fiecare parte contractantă, în concordanţă cu legislaţia internă şi cu dreptul internaţional, va crea condiţii favorabile pentru activităţile economice desfăşurate pe teritoriul ei de persoanele fizice şi juridice ale celeilalte părţi contractante, inclusiv pentru stimularea şi protejarea reciprocă a investiţiilor.

Articolul 15

Părţile contractante vor crea condiţiile necesare pentru o colaborare eficientă în domeniul cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicate, al dezvoltării şi introducerii tehnologiilor avansate. Ele vor sprijini extinderea legăturilor directe între oamenii de ştiinţă, unităţile de cercetare, proiectare şi producţie şi alte instituţii din aceste domenii.

Articolul 16

1. Părţile contractante vor dezvolta colaborarea, în măsura posibilităţilor lor, în domeniul protecţiei şi îmbunătăţirii stării mediului înconjurător, al lichidării urmărilor accidentelor indus-triale şi ale calamităţilor naturale. Ele vor colabora în domeniul utilizării raţionale a resurselor naturale, al extinderii producţiilor curate din punct de vedere ecologic, al înfăptuirii unor măsuri eficiente pentru protecţia şi refacerea naturii, în scopul ameliorării securităţii ecologice a celor două ţări.

2. Părţile contractante vor intensifica cooperarea dintre ele, cu alte state şi organizaţii internaţionale, în scopul prevenirii, reducerii şi controlului poluării apelor Dunării şi ale Mării Negre.

3. Părţile contractante se vor informa reciproc, fără întîrziere, asupra producerii unui dezastru ecologic sau a unui accident industrial, care poate să aibă efecte tranfrontaliere, şi asupra măsurilor luate pentru lichidarea consecinţelor acestora.

4. Părţile contractante vor încheia un acord special privind cooperarea bilaterală în problemele protecţiei mediului înconjurător.

Articolul 17

Părţile contractante vor lărgi colaborarea în domeniul transporturilor, inclusiv asigurarea libertăţii de tranzit pe teritoriile lor pentru persoane şi mărfuri, în conformitate cu legislaţia naţională şi cu normele şi practica internaţională. În acest scop, ele vor încheia acorduri corespunzătoare.

Articolul 18

Părţile contractante vor colabora în scopul armonizării politicilor şi programelor de dezvoltare a infrastructurilor naţionale, inclusiv a sistemelor energetice, precum şi a reţelelor de trans-porturi şi de telecomunicaţii.

Articolul 19

1. Părţile contractante vor dezvolta cooperarea în domeniile culturii, ştiinţei şi învăţămîntului.

2. Părţile contractante vor sprijini cunoaşterea reciprocă a valorilor culturale din cele două ţări de către cetăţenii lor, vor susţine iniţiativele în acest sens pe linie de stat, civice şi individuale şi vor contribui la lărgirea schimburilor dintre uniuni de creaţie, asociaţii, instituţii de cultură, ştiinţă şi învăţămînt.

3. Părţile Contractante vor dezvolta cooperarea, inclusiv pe bază de înţelegeri directe, între universităţi şi alte instituţii de învăţămînt, instituţii şi centre de cercetare ştiinţifică din cele două ţări, şi vor sprijini schimburile reciproce de elevi, studenţi, profesori şi cercetători ştiinţifici.

4. Părţile contractante, în conformitate cu reglementările lor interne, vor încuraja cooperarea şi schimburile directe dintre arhive, biblioteci şi muzee şi vor asigura accesul la sursele documentare existente în acestea, pentru cercetători şi alţi cetăţeni ai celeilalte părţi contractante.

5. Părţile contractante vor încuraja studierea limbii române în Ucraina şi a limbii ucrainene în România, şi vor crea, în acest scop, condiţii şi posibilităţi adecvate, îndeosebi prin sprijinirea pregătirii profesorilor şi a organizării învăţămîntului.

6. Părţile contractante vor încheia acorduri corespunzătoare privind recunoaşterea reciprocă a actelor de studii şi a diplomelor de absolvire a învăţămîntului liceal şi universitar, precum şi a titlurilor ştiinţifice şi academice.

7. Părţile contractante, în scopul înde-plinirii prevederilor acestui articol vor încheia acorduri şi programe corespunzătoare.

Articolul 20

Părţile contractante vor colabora în scopul conservării şi restaurării monumentelor istorice, culturale şi a locurilor memoriale româneşti în Ucraina, respectiv ucrainene în România şi al asigurării accesului la acestea, în conformitate cu legislaţia fiecărei părţi.

Articolul 21

Părţile contractante vor încuraja cooperarea în domeniul mijloacelor de comunicare în masă. Ele vor sprijini eforturile îndreptate spre informarea reciprocă şi obiectivă a cetăţenilor celor două ţări şi, în acest scop, vor încuraja schimbul şi difuzarea liberă de informaţii referitoare la viaţa socială, politică, economică, culturală şi ştiinţifică din ţările lor, în conformitate cu reglementările lor interne şi cu angajamentele lor internaţionale.

Articolul 22

Părţile contractante vor dezvolta cooperarea în domeniul protecţiei sănătăţii şi cercetării medicale, turismului şi sportului. Ele se vor preocupa de protecţia şi asigurările sociale pentru cetăţenii lor, aflaţi pe teritoriul celeilalte părţi contractante şi, în acest scop, vor încheia înţelegeri corespunzătoare.

Articolul 23

Părţile contractante vor colabora în lupta împotriva criminalităţii, inclusiv împotriva crimei organizate, terorismului, a pirateriei aeriene şi maritime, operaţiunilor financiare ilicite, traficului ilegal cu stupefiante, arme, substanţe explozive şi toxice, materiale nucleare şi radioactive, precum şi a contrabandei, inclusiv de bunuri şi valori culturale. Ele vor încheia, în acest scop, acorduri corespunzătoare şi vor promova acţiuni comune în cadrul colaborării internaţionale în aceste domenii.

Articolul 24

1. Părţile contractante vor dezvolta relaţiile consulare, precum şi colaborarea în domeniul asistenţei juridice reciproce în cauze civile, familiale şi penale.

2. Părţile contractante, în scopul creării condiţiilor corespunzătoare pentru traficul de persoane şi mărfuri peste frontiera de stat româno-ucraineană, vor colabora pentru perfecţionarea procedurilor de trecere a frontierei şi de control vamal şi vor întreprinde măsuri în vederea deschiderii de noi puncte de trecere a frontierei şi pentru dezvoltarea celor existente. În acest scop, ele vor încheia acorduri corespunzătoare.

Articolul 25

Părţile contractante vor încheia, în baza prezentului tratat, acorduri separate în domenii de interes reciproc.

Articolul 26

Prezentul tratat nu este îndreptat împotriva vreunui stat terţ şi nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor părţilor contractante care decurg din tratatele bilaterale şi multilaterale încheiate de fiecare dintre ele cu alte state şi organizaţii internaţionale.

Articolul 27

Prezentul tratat se încheie pe termen de 10 ani. Valabilitatea lui se prelungeşte automat pe noi perioade de cîte 5 ani, dacă nici una dintre părţile contractante nu va încunoştinţa în scris cealaltă parte contractantă despre intenţia sa de a-l denunţa, cu cel puţin un an înaintea expirării perioadei de valabilitate respective.

Articolul 28

Prezentul tratat va fi supus ratificării conform procedurilor prevăzute de legislaţia fiecărei părţi contractante şi va intra în vigoare la data schimbului instrumentelor de ratificare.

Articolul 29

Prezentul tratat va fi înregistrat la Secretariatul O.N.U., în conformitate cu art. 102 din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Încheiat la Constanţa la 2 iunie 1997, în două exemplare originale, fiecare în limbile română şi ucraineană, ambele texte fiind egal autentice. q

   

a
f
e
g

 
       


(c) Fundaţia Jakabffy Elemér, Asociaţia Media Index 1999-2006