Altera

    reviste   » Altera
  autori a b c d g h k l m n p r s t u v w z  
  căutare á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  toate numerele » altera ANUL III. 1997, nr. 6 »
 


| observaţii
| listare
| bookmark


 
 
 
     
 
Tratat de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate

Tratat de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate

între România şi Republica Ungară

Convinse că buna vecinătate, respectul reciproc şi colaborarea între cele două ţări corespund intereselor fundamentale ale României şi Ungariei;

Reafirmînd angajamentul lor faţă de drepturile omului şi libertăţile fundamentale, democraţie, umanism şi statul de drept şi exprimîndu-şi convingerea că afirmarea şi îmbogăţirea conţinutului acestora reprezintă bazele libertăţii, justiţiei şi păcii;

Animate de năzuinţa comună ca Europa să devină un continent unit, al păcii, securităţii şi cooperării pentru toate statele şi popoarele şi hotărîte să acţioneze pentru dezvoltarea unor astfel de relaţii care să facă posibilă realizarea acestor obiective;

Recunoscînd că minorităţile naţionale constituie o parte integrantă a societăţii din statul în care trăiesc şi considerînd că protejarea acestora este o parte componentă a protecţiei internaţionale a drepturilor omului şi, în consecinţă, face obiectul cooperării internaţionale, şi că normalizarea cooperării lor în acest domeniu reprezintă o contribuţie importantă atît la stabilitatea şi înţelegerea în Europa, cît şi la consolidarea democraţiei din cele două ţări şi la integrarea lor în structurile europene şi euroatlantice;

Reafirmîndu-şi hotărîrea de a acţiona pentru înfăptuirea scopurilor şi principiilor Cartei Naţiunilor Unite, ale Actului final de la Helsinki, ale Cartei de la Paris pentru o nouă Europă, ca şi ale altor documente ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa;

Convinse că schimbările ireversibile care au avut loc în Europa şi în cele două ţări deschid noi perspective în relaţiile dintre ele, au căzut de acord asupra celor ce urmează:

Articolul 1

(1) România şi Republica Ungară (denumite în continuare „Părţi Contractante”) îşi întemeiează relaţiile pe încredere, cooperare şi respect reciproc.

(2) Părţile Contractante vor respecta, în relaţiile reciproce, ca şi în relaţiile cu alte state, principiile înscrise în Carta Naţiunilor Unite, în Actul final de la Helsinki, în Carta de la Paris pentru o nouă Europă şi în alte documente ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, precum şi celelalte principii şi norme general-acceptate ale dreptului internaţional.

Articolul 2

(1) Părţile Contractante vor acţiona pentru ca întreaga Europă să devină o comunitate de state, paşnică şi democratică, bazată pe supremaţia dreptului şi vor contribui la apărarea şi consolidarea securităţii în acest spaţiu, la realizarea obiectivului garantării păcii şi securităţii prin cooperare, în conformitate cu angajamentele din cadrul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa.

(2) Părţile Contractante, în scopul întăririi păcii şi securităţii europene, vor sprijini continuarea procesului de limitare şi reducere a forţelor armate şi a armamentelor în Europa la un nivel corespunzător necesităţilor de apărare. Ele vor sprijini, de asemenea, elaborarea de noi măsuri de creştere a încrederii şi securităţii şi se vor strădui să ia asemenea măsuri şi în cadrul relaţiilor lor bilaterale.

Articolul 3

(1) Părţile Contractante reafirmă că se vor abţine, în relaţiile lor reciproce, de la ameninţarea cu forţa sau folosirea forţei, fie îndreptate împotriva integrităţii teritoriale sau a independenţei politice a celeilalte Părţi Contractante, fie în orice alt mod incompatibil cu scopurile Organizaţiei Naţiunilor Unite şi cu principiile Actului final de la Helsinki. Ele se vor abţine, de asemenea, de la sprijinirea unor asemenea acţiuni şi nu vor permite unei terţe părţi să folosească teritoriul lor pentru comiterea unor activităţi de acest fel împotriva celeilalte Părţi Contractante.

(2) Orice diferende care ar putea apărea între Părţile Contractante vor fi soluţionate exclusiv pe cale paşnică.

Articolul 4

Părţile Contractante, în conformitate cu principiile şi normele dreptului internaţional, precum şi cu principiile Actului final de la Helsinki, reconfirmă că vor respecta inviolabilitatea frontierei lor comune şi integritatea teritorială a celeilalte Părţi. Ele reafirmă, de asemenea, că nu au pretenţii teritoriale una faţă de cealaltă şi că nu vor ridica astfel de pretenţii nici în viitor.

Articolul 5

(1) În scopul realizării obiectivelor acestui Tratat, Părţile Contractante vor crea cadrul corespunzător colaborării în toate domeniile de interes reciproc.

(2) Pentru aplicarea acestui Tratat, Părţile Contractante vor asigura un loc prioritar colaborării şi extinderii relaţiilor dintre organele legislative şi executive.

(3) În scopul asigurării dezvoltării şi aprofundării în continuare a relaţiilor bilaterale, precum şi al cunoaşterii reciproce a punctelor de vedere referitoare la problemele internaţionale, vor fi continuate schimburile regulate de păreri la diferite niveluri. În acest sens, cel puţin o dată pe an va avea loc o întîlnire a primilor miniştri, iar miniştrii afacerilor externe vor proceda cel puţin o dată pe an la trecerea în revistă a aplicării prezentului Tratat.

(4) Întîlnirile regulate ale conducătorilor altor ministere şi instituţii centrale vor fi reglementate prin înţelegerile ce se vor încheia între acestea.

Articolul 6

(1) Părţile Contractante vor sprijini dezvoltarea în continuare şi utilizarea consecventă a mecanismelor colaborării europene, cu scopul de a contribui activ şi pe această cale la menţinerea şi consolidarea păcii şi securităţii în regiune.

(2) În cazul apariţiei unei situaţii care, potrivit părerii uneia dintre Părţile Contractante, poate ameninţa pacea şi securitatea internaţională sau interesele majore de securitate, Partea respectivă poate propune celeilalte Părţi să examineze împreună măsurile de natură să contribuie la reducerea tensiunii şi eliminării situaţiei create, luînd în considerare principiile şi mecanismele cuprinse în Carta Naţiunilor Unite, precum şi cele disponibile în cadrul colaborării europene.

(3) Părţile Contractante vor organiza consultări regulate, la diferite niveluri, în problemele securităţii şi apărării care prezintă interes reciproc. La cererea oricăreia dintre ele, se vor informa reciproc despre îndeplinirea obligaţiilor asumate în baza documentelor internaţionale la care ambele au subscris, referitoare la securitate şi dezarmare.

(4) Colaborarea între instituţiile militare ale celor două Părţi se realizează pe baza unor acorduri separate.

Articolul 7

(1) Părţile Contractante îşi vor extinde relaţiile şi colaborarea în organizaţiile internaţionale, inclusiv cele regionale şi subregionale. Ele se vor sprijini reciproc în eforturile lor de integrare în Uniunea Europeană, Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene Occidentale.

(2) Părţile Contractante, în înţelegere cu alte ţări europene interesate, vor conlucra pentru realizarea unor proiecte de cooperare regională şi subregională şi a altor forme de colaborare care să favorizeze accelerarea dezvoltării ţărilor participante la acestea, în domeniile de interes comun — economie, industrie, agriculturală, ecologie, transporturi, telecomunicaţii şi altele. Ele vor încuraja participarea celor direct interesaţi, în concordanţă cu legislaţia fiecărei Părţi, la realizarea acestor proiecte şi forme de cooperare.

Articolul 8

(1) Părţile Contractante vor dezvolta, în conformitate cu practicile şi normele comerţului internaţional, cooperarea economică şi schimburile comerciale reciproc avantajoase, în toate domeniile vieţii economice.

(2) În acest scop, ele vor stimula, în concordanţă cu reglementările lor interne şi cu obligaţiile lor internaţionale, legăturile şi cooperarea directă între agenţii economici din cele două state şi vor acţiona pentru a asigura condiţii favorabile pentru activităţi antreprenoriale, comerciale şi alte activităţi economice ale persoanelor fizice şi juridice ale uneia din Părţile Contractante pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante.

(3) Părţile Contractante vor încuraja, de asemenea, şi vor promova investiţiile de capital reciproce şi vor garanta protecţia acestora.

(4) Părţile Contractante vor acorda o atenţie deosebită cooperării dintre ele în vederea dezvoltării coordonate, în conformitate cu standardele internaţionale, a infrastructurilor naţionale, inclusiv a sistemelor energetice şi a reţelelor de transporturi şi telecomunicaţii interconectate.

Articolul 9

(1) Părţile Contractante vor promova cooperarea reciproc avantajoasă şi eficientă în domeniul cercetărilor fundamentale şi aplicative, acordînd o atenţie deosebită tehnicii şi tehnologiilor moderne.

(2) Părţile Contractante vor încuraja contactele directe şi iniţiativele comune ale oamenilor de ştiinţă şi cercetătorilor din cele două ţări, precum şi cooperarea între institute de cercetări ştiinţifice, biblioteci şi alte instituţii în acest domeniu.

Articolul 10

(1) Părţile Contractante vor coopera, la nivel bilateral, subregional şi regional, în scopul prevenirii, reducerii şi eliminării poluării care afectează teritoriile lor respective şi al îmbunătăţirii condiţiilor pentru securitatea lor ecologică.

(2) În cazul unui dezastru ecologic sau al unui accident care poate să aibă un asemenea pericol, Părţile Contractante se vor informa fără întîrziere asupra situaţiei apărute şi asupra măsurilor de urgenţă luate.

Articolul 11

(1) Părţile Contractante vor extinde cooperarea dintre ele, precum şi cu alte state dunărene, în scopul dezvoltării navigaţiei pe Dunăre şi al conlucrării între statele riverane, în toate domeniile de interes comun, precum şi pentru prevenirea, reducerea şi controlul poluării apelor Dunării.

(2) Părţile Contractante vor coopera, de asemenea, în problemele referitoare la apele transfrontaliere care interesează ambele ţări, pe baza convenţiei bilaterale şi a convenţiilor multilaterale la care ambele Părţi Contractante sînt sau vor deveni parte.

Articolul 12

(1) Părţile Contractante vor dezvolta cooperarea în domeniile culturii, ştiinţei şi învăţămîntului.

(2) Părţile Contractante vor sprijini dezvoltarea schimburilor culturale între instituţii, uniuni de creaţie, asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, precum şi persoane fizice din cele două ţări şi vor încheia, în acest scop, acorduri şi programe guvernamentale şi interdepartamentale.

(3) Părţile Contractante vor dezvolta şi vor sprijini cooperarea, inclusiv pe bază de înţelegeri directe, între universităţi şi alte instituţii de învăţămînt, institute şi centre de cercetare ştiinţifică din cele două ţări, precum şi schimburile de elevi, studenţi, profesori şi cercetători ştiinţifici. Ele acordă o atenţie deosebită colaborării în domeniul pregătirii şi perfecţionării specialiştilor şi declară că sînt gata să lărgească şi să aprofundeze această cooperare.

(4) Părţile Contractante vor încuraja cooperarea şi schimburile directe între arhive, biblioteci şi muzee şi vor asigura accesul la sursele documentare existente în acestea, pentru cercetători şi alte persoane din cealaltă ţară, în conformitate cu reglementările interne în vigoare în ţara respectivă.

(5) Părţile Contractante vor lua măsurile necesare pentru ca autorităţile lor competente să examineze problema recunoaşterii diplomelor de studii, în vederea încheierii unei înţelegeri corespunzătoare în acest domeniu.

(6) Fiecare Parte Contractantă va încuraja predarea limbii celeilalte Părţi în universităţi, şcoli şi în alte instituţii şi, în acest scop, va acorda asistenţă pentru pregătirea profesorilor şi organizarea învăţămîntului.

(7) Părţile Contractante vor sprijini activitatea centrelor lor culturale şi vor folosi pe deplin posibilităţile pe care acestea le oferă pentru dezvoltarea schimburilor culturale reciproce, în conformitate cu înţelegerea bilaterală pertinentă.

(8) În scopul înfăptuirii obiectivelor stabilite prin acest articol şi al dezvoltării cadrului instituţionalizat al colaborării bilaterale, Părţile Contractante vor acţiona pentru încheierea unui nou Acord de colaborare în domeniile culturii, învăţămîntului şi ştiinţei, precum şi a altor convenţii corespunzătoare.

Articolul 13

(1) Părţile Contractante vor colabora în vederea păstrării şi cunoaşterii reciproce de către cele două popoare a moştenirilor lor culturale.

(2) Părţile Contractante vor acţiona pentru protejarea monumentelor istorice şi de cultură, a locurilor memoriale, a vestigiilor scrise şi materiale aflate pe teritoriile lor, care evocă şi păstrează momente din istoria şi cultura celeilalte Părţi, vor sprijini conservarea lor şi vor înlesni accesul la acestea, în conformitate cu legislaţia fiecărei Părţi.

Articolul 14

Părţile Contractante vor încuraja un climat de toleranţă şi înţelegere între cetăţenii lor, care au origini etnice sau religii, culturi ori limbi diferite. Ele condamnă orice manifestări de xenofobie, de ură, discriminare sau prejudecăţi rasiale, etnice sau religioase şi vor lua măsuri eficiente pentru a preveni orice asemenea manifestări.

Articolul 15

(1) a) Părţile Contractante se angajează ca, în reglementarea drepturilor şi obligaţiilor persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale care trăiesc pe teritoriul lor, să îndeplinească Convenţia-cadru a Consiliului Europei, cu privire la minorităţile naţionale, dacă în ordinea lor de drept internă nu există o reglementare mai favorabilă în privinţa drepturilor persoanelor aparţinînd minorităţilor.

b) Părţile Contractante, fără a aduce atingere a conţinutului paragrafului de mai sus, în scopul protejării şi promovării identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a minorităţii române din Ungaria şi a minorităţii maghiare din România, vor aplica, ca angajamente juridice, prevederile care definesc drepturile acestor persoane, aşa cum sînt încoporate în documentele pertinente ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi Consiliul Europei, menţionate în Anexa la prezentul Tratat.

(2) Drept urmare, Părţile reafirmă că persoanele la care se referă paragraful precedent au dreptul, exercitat în mod individual sau împreună cu alţi membri ai grupului lor, de a-şi exprima liber, păstra şi dezvolta identitatea etnică, culturală, lingvistică şi religioasă. În mod corespunzător, ele au dreptul să înfiinţeze şi să menţină propriile instituţii, organizaţii sau asociaţii educative, culturale şi religioase, care pot apela la contribuţii financiare voluntare şi alte contribuţii, precum şi la sprijin public, în conformitate cu legislaţia internă.

(3) Părţile Contractante respectă dreptul persoanelor aparţinînd minorităţilor române din Ungaria şi al persoanelor aparţinînd minorităţii maghiare din România de a folosi liber limba lor maternă, în particular şi în public, oral şi în scris. Ele vor lua măsurile necesare pentru ca aceste persoane să poată învăţa limba lor maternă şi să aibă posibilităţi adecvate pentru a fi educate în această limbă, în cadrul sistemului învăţămîntului de stat, la toate nivelele şi formele, potrivit nevoilor acestora. Părţile Contractante vor asigura condiţiile care să facă posibilă folosirea şi a limbii materne în relaţiile locale, administrative şi judiciare, în conformitate cu legislaţia internă, precum şi angajamentele internaţionale asumate de cele două Părţi. Aceste persoane au dreptul de a folosi numele şi prenumele lor în limba lor maternă şi se vor bucura de recunoaşterea oficială a acestora. În zonele locuite de un număr substanţial de persoane aparţinînd minorităţilor respective, fiecare Parte va permite să fie expuse şi în limba minorităţii denumiri tradiţionale locale, denumiri de străzi şi alte inscripţii topografice destinate publicului.

(4) Părţile Contractante vor respecta dreptul persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale de a avea acces, în limba maternă, la informaţie şi la mijloace de comunicare în masă, electronice şi scrise, precum şi de a schimba liber şi de a difuza informaţii. Ele vor da acestor persoane posibilitatea, în cadrul legislaţiei interne a fiecăreia, de a înfiinţa şi administra propriile mijloace de comunicare în masă.

(5) Părţile Contractante vor asigura exercitarea de către persoanele aparţinînd acestor minorităţi a dreptului de a participa efectiv, individual sau prin partidele sau organizaţiile lor, la viaţa politică, economică, socială şi culturală şi la soluţionarea problemelor de interes naţional sau local, prin reprezentanţii lor aleşi în organele autorităţilor publice centrale şi locale. Fiecare Parte Contractantă, în luarea deciziilor asupra problemelor referitoare la protecţia şi promovarea identităţii naţionale a acestor persoane, va consulta organizaţiile, partidele politice sau asociaţiile acestora, în conformitate cu procedurile democratice de luare a deciziilor prevăzute de lege.

(6) Părţile Contractante respectă moştenirea culturală şi istorică a minorităţilor naţionale, sprijină eforturile acestora pentru protejarea monumentelor şi siturilor istorice care păstrează cultura şi istoria minorităţilor şi iau măsurile cuvenite pentru ca, în zonele cu populaţie mixtă, cetăţenii să cunoască valorile culturale maghiare, respectiv româneşti.

(7) Părţile vor respecta dreptul persoanelor aparţinînd acestor minorităţi de a menţine contacte libere între ele şi peste frontiere, cu cetăţenii altor state, precum şi dreptul de a participa la activităţi ale organizaţiilor neguvernamentale, naţionale şi internaţionale.

(8) Părţile Contractante recunosc că, în exercitarea drepturilor la care se referă acest articol, orice persoană aparţinînd unei minorităţi va respecta, ca orice alt cetăţean al statului respectiv, legislaţia naţională şi drepturile celorlalţi. Aceste persoane se bucură de aceleaşi drepturi şi au aceleaşi obligaţii cetăţeneşti, la fel cu ceilalţi cetăţeni ai ţării în care trăiesc.

(9) Părţile Contractante, fără a aduce atingere măsurilor luate în cadrul politicii lor generale de integrare, se vor abţine de la orice politică ori practică avînd drept scop asimilarea împotriva voinţei lor a persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi vor proteja aceste persoane împotriva oricărei acţiuni urmărind o astfel de asimilare. Ele se vor abţine, de asemenea, de la măsuri care, modificînd proporţiile populaţiei din zonele locuite de persoane aparţinînd minorităţilor naţionale, sînt îndreptate împotriva drepturilor şi libertăţilor care decurg din standardele şi normele internaţionale menţionate în paragraful 1 al prezentului articol.

(10) Părţile se vor sprijini reciproc în urmărirea modului de punere în aplicare a prevederilor conţinute în acest Articol. În acest scop, în cadrul consultărilor periodice menţionate la Articolul 5 al prezentului Tratat, Părţile vor examina şi probleme ale cooperării bilaterale referitoare la minorităţile naţionale decurgînd din aplicarea prevederilor prezentului Tratat şi vor constitui un Comitet interguvernamental format din experţi. Ele vor coopera în desfăşurarea corespunzătoare a procedurilor Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi Consiliul Europei, care verifică îndeplinirea angajamentelor referitoare la protecţia minorităţilor naţionale, aşa cum sînt conţinute în documentele acestor organizaţii, la care Părţile au subscris.

(11) Părţile Contractante vor coopera în vederea dezvoltării cadrului juridic internaţional pentru protecţia minorităţilor naţionale. Ele sînt de acord să pună în aplicare, ca parte a prezentului Tratat, prevederile documentelor internaţionale în virtutea cărora ele îşi vor asuma şi alte angajamente în cea ce priveşte promovarea drepturilor persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale.

(12) Nici unul din angajamentele cuprinse în acest Articol nu poate fi interpretat ca implicînd vreun drept de a întreprinde vreo activitate sau de a comite vreo acţiune contrară scopurilor şi principiilor Cartei Naţiunilor Unite, altor obligaţii decurgînd din dreptul internaţional sau prevederilor Actului Final de la Helsinki şi ale Cartei de la Paris a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, inclusiv principiul integrităţii teritoriale a statelor.

Articolul 16

Părţile Contractante vor dezvolta cooperarea în domeniul mijloacelor de comunicare în masă. Ele vor favoriza circulaţia liberă a informaţiei referitoare la viaţa socială, politică, economică, culturală şi ştiinţifică din ţările lor şi vor sprijini orice efort îndreptat spre înţelegere, cunoaştere reciprocă obiectivă, spre depăşirea prejudecăţilor.

Articolul 17

(1) Părţile Contractante vor dezvolta şi vor sprijini cooperarea în domeniile protecţiei sănătăţii şi cercetării medicale.

(2) Părţile Contractante vor promova, de asemenea, cooperarea în domeniile protecţiei şi asigurărilor sociale, în interesul cetăţenilor fiecărei Părţi, aflaţi pe teritoriul celeilalte părţi şi, în acest scop, vor analiza posibilitatea încheierii unor înţelegeri.

Articolul 18

Părţile Contractante vor sprijini extinderea contactelor directe între organizaţii politice şi sindicale, biserici şi comunităţi religioase, fundaţii, asociaţii de femei, de tineret, sportive şi de altă natură.

Articolul 19

(1) Părţile Contractante vor sprijini şi vor facilita contactele directe între cetăţenii lor.

(2) Părţile Contractante vor extinde relaţiile consulare şi vor simplifica trecerile peste frontieră şi controlul vamal, inclusiv prin deschiderea de noi puncte de frontieră şi lărgirea celor existente, în funcţie de posibilităţi, în vederea, facilitării traficului de persoane şi mărfuri, încheind acordurile corespunzătoare pentru realizarea acestor scopuri.

Articolul 20

(1) Părţile Contractante îşi vor acorda în mod reciproc asistenţă juridică în cauzele civile, familiale, penale, în conformitate cu convenţiile în vigoare, şi vor dezvolta cooperarea pe bază de înţelegeri speciale, între organele lor de poliţie.

(2) Părţile Contractante vor coopera în prevenirea şi combaterea crimei organizate, în special, a terorismului, traficului ilegal de stupefiante, pirateriei aeriene, contrabandei şi traficului ilegal de bunuri şi valori culturale, istorice şi muzeale. De asemenea, ele îşi declară disponibilitatea de a conlucra în aceste domenii, în cadrul cooperării internaţionale.

Articolul 21

(1) Părţile Contractante vor soluţiona, prin consultări şi negocieri directe, toate diferendele rezultînd din interpretarea sau aplicarea prezentului Tratat. După ce ambele Părţi Contractante vor deveni parte la un acord internaţional multilateral privind reglementarea paşnică a diferendelor, diferendele menţionate la acest articol, şi care nu vor fi soluţionate într-un termen rezonabil prin consultări şi negocieri directe, vor fi soluţionate potrivit procedurilor stabilite prin acordul internaţional multilateral sus-menţionat, cu condiţia ca angajamentele asumate prin acel acord multilateral să se refere şi la asemenea diferende.

(2) Părţile Contractante se vor strădui, ori de cîte ori va fi cazul, să includă, în convenţiile lor bilaterale, clauze potrivit cărora diferendele referitoare la interpretarea sau aplicarea convenţiilor respective vor fi supuse unor proceduri de soluţionare disponibile.

Articolul 22

Prezentul Tratat nu este îndreptat împotriva nici unui stat terţ şi nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor ce decurg pentru Părţile Contractante din tratatele bilaterale şi multilaterale încheiate de fiecare din ele cu alte state.

Articolul 23

Prezentul Tratat se încheie pe o perioadă d 10 ani. Valabilitatea lui se prelungeşte automat, pe noi perioade de cîte cinci ani, dacă nici una din Părţile Contractante nu notifică în scris celeilalte Părţi Contractante, cu cel puţin un an înainte de expirarea perioadei respective, intenţia sa de a denunţa Tratatul.

Articolul 24

Prezentul Tratat va fi supus ratificării în conformitate cu procedurile constituţionale respective ale fiecărei Părţi Contractante şi va intra în vigoare în ziua schimbului instrumentelor de ratificare. Părţile Contractante constată că „Tratatul de prietenie, cooperare şi asistenţă mutuală între Republica Socialistă România şi Republica Populară Ungară” semnat la Bucureşti, la 24 februarie 1972 şi-a pierdut valabilitatea.

Articolul 25

Prezentul Tratat va fi înregistrat la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite, în conformitate cu articolul 102 al Cartei.

Anexă

Lista documentelor la care se referă paragraful 1.(b) al Articolului 15 din Tratatul de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate între România şi Republica Ungară:

1. Documentul Reuniunii de la Copenhaga asupra Dimensiunii Umane a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, 29 iunie 1990;

2. Declaraţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra drepturilor persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale sau etnice, religioase şi lingvistice (Rezoluţia 47/135), 18 decembrie 1992;

3. Recomandarea 1201 (1993) a Adunării parlamentare a Consiliului Europei cu privire la un protocol adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, referitor la drepturile minorităţilor naţionale*.

*Părţile Contractante sînt de acord că Recomandarea 1201 nu se referă la drepturi colective şi nici nu obligă Părţile să acorde persoanelor respective dreptul la un statut special de autonomie teritorială bazată pe criterii etnice.

Semnat la 16 septembrie 1996, la Timişoara.

Apărut în Monitorul Oficial nr. 250 din data de 10 octombrie 1996.

   

a
f
e
g

 
       


(c) Fundaţia Jakabffy Elemér, Asociaţia Media Index 1999-2006